Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je obec primárně zmocněna Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Územní působnost těchto právních předpisů se vztahuje pouze na administrativní teritorium města.

Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Nařízení obce pak představují právní předpis vydávaný obcí na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Oprávnění k vydávání nařízení je zákonem o obcích svěřeno radě, není-li však zřízena vydává nařízení zastupitelstvo obce.

S účinností od 1. 1. 2022 se na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů"), již nevyhlašují obecné závazné vyhlášky a nařízení na úřední desce obce, ale v uvedené Sbírce právních předpisů, kterou spravuje Ministerstvo vnitra ČR.

Na úřední desce obce se pouze zveřejní po dobu 15 dnů oznámení o tom, že byl příslušný místní právní předpis vyhlášen ve Sbírce právních předpisů.

Sbírka právních předpisů je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na tomto odkazu:
https://sbirkapp.gov.cz/

Právní předpisy statutárního města Opava naleznete nahttps://sbirkapp.gov.cz/vydavatel/5eabx4t

V případě zájmu lze využít možnosti zaslání notifikace na e-mail o nově vyhlášeném právním předpisu obce. Přihlášení k odběru notifikací je možno provést z:  
https://sbirkapp.gov.cz/email/registrace

 

Z důvodu lepší přehlednosti a praktičnosti však statutární město Opava v této sekci i nadále trvale zveřejňuje texty svých platných právních předpisů.

Veřejný pořádek

Noční klid a regulace hluku

Vyhláška stanovuje opatření, které směřují k ochraně před hlukem v době noční klidu a zabezpečení pokojného soužití občanů a návštěvníků obce.

Veřejný pořádek

Vyhláška stanovuje pravidla pro plakátovací plochy a obecně výlepy reklamních materiálů ve městě.

Regulace hazardu

Vyhláška stanovuje opatření, které směřuje k omezení propagace sázkových her, loterií a jiných podobných her. Cílem je zabezpečit záležitosti veřejného pořádku a zájmu ochrany dětí a mladistvých osob.

Psi

Poplatek ze psa

Tato vyhláška stanovuje výši místního poplatku ze psa.

Pohyb psů ve městě

Tato vyhláška stanovuje zabezpečení místního pořádku, ochranu bezpečnosti zdraví, čistoty silnic a vymezuje prostory, kde se mohou psi volně pohybovat a kde je psům vstup zakázán.

Komunální odpad

Místní poplatek za komunální odpad

Vyhláška určuje výši místního poplatku za svoz komunálního odpadu.

Sběr komunálního odpadu

Vyhláška stanovuje systém shromažďování komunálního odpadu včetně nakládání se stavebním odpadem, který vznikl při činnosti fizických osob.

Tržní řád

Tržní řád

Nařízení, kterým se vydává tržní řád.

Ostatní

Územní plán

Vyhlášky o územním plánu města Opavy a městských částí.

Místní poplatek z pobytu

Sazba poplatku činí 30 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Zábor veřejného prostranství

Vyhláška zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území statutárního města Opavy a stanoví postup při ohlašovací povinnosti. Příloha vyhlášky definuje, co je to veřejné prostranství.

Městská policie

Tato vyhláška deklaruje zřízení Městské policie Opava jako orgánu statutárního města Opavy.

Školské obvody

Vyhláška stanovuje školské obvody základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Opava.

Daň z nemovitosti

Účelem této vyhlášky je stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území Statutárního města Opavy.

Požární ochrana

Vyhláška OZV 3/2011 stanovuje závazné podmínky pro ochranu na akcích na území města Opavy. V obecně závazné vyhlášce 5/2007 pak najdete požární řád města.

Statut

Tato vyhláška stanovuje, že Město Opava je statutárním městem a člení se na jednotlivé městské části.

Zimní úklid

Toto nařízení se zabývá úseky místních komunikací a chodníků na území statutárního města Opavy, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období schůdnost a sjízdnost, odstraňování sněhu a náledí.

Parkování ve městě

Tímto nařízením se vymezují komunikace, které lze užít ke stání motorového vozidla.

Bydlení

Fond rozvoje bydlení města Opavy

Vyhláška o vytvoření fondu rozvoje bydlení a o užití účelových prostředků z tohoto fondu.

Záplavový fond obnovy obydlení

Vyhláška se zabývá vytvářením záplavového fondu obnovy bydlení města Opavy.