Vyhlášky a nařízení

Veřejný pořádek

Veřejný pořádek

Vyhláška stanovuje omezení požívání alkoholu na veřejnosti, dále reguluje prodej a nabídku služeb formou pochůzkového prodeje a stanovuje pravidla pro plakátovací plochy a obecně výlepy reklamních materiálů ve městě.

Psi

Poplatek ze psa

Tato vyhláška stanovuje výši místního poplatku ze psa.

Pohyb psů ve městě

Tato vyhláška stanovuje zabezpečení místního pořádku, ochranu bezpečnosti zdraví, čistoty silnic a vymezuje prostory, kde se mohou psi volně pohybovat a kde je psům vstup zakázán.

Komunální odpad

Místní poplatek za komunální odpad

Vyhláška určuje výši místního poplatku za svoz komunálního odpadu.

Sběr komunálního odpadu

Vyhláška stanovuje systém shromažďování komunálního odpadu včetně nakládání se stavebním odpadem, který vznikl při činnosti fizických osob.

 

Místní poplatek z pobytu

Sazba poplatku činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Zábor veřejného prostranství

Vyhláška zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území statutárního města Opavy a stanoví postup při ohlašovací povinnosti. Příloha vyhlášky definuje, co je to veřejné prostranství.

Městská policie

Tato vyhláška deklaruje zřízení Městské policie Opava jako orgánu statutárního města Opavy.

Školské obvody

Vyhláška stanovuje školské obvody základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Opava.

Daň z nemovitosti

Účelem této vyhlášky je stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území Statutárního města Opavy.

Regulace hazardu

Vyhláška stanovuje opatření, které směřuje k omezení propagace sázkových her, loterií a jiných podobných her. Cílem je zabezpečit záležitosti veřejného pořádku a zájmu ochrany dětí a mladistvých osob.

Noční klid a regulace hluku

Vyhláška stanovuje opatření, které směřují k ochraně před hlukem v době noční klidu a zabezpečení pokojného soužití občanů a návštěvníků obce.

Požární ochrana

Vyhláška OZV 3/2011 stanovuje závazné podmínky pro ochranu na akcích, které pořádá statutární město Opava. V obecně závazné vyhlášce 5/2007 pak najdete požární řád města.

Statut

Tato vyhláška stanovuje, že Město Opava je statutárním městem a člení se na jednotlivé městské části.

Pochůzkový prodej

Nařízení stanovuje zákaz prodeje tohoto druhu zboží či služeb, který je prováděn mimo provozovnu. Jedná se o nabízení a prodej výrobků a služeb formou pochůzkového prodeje. Nahrazeno Tržním řádem.

Zimní úklid

Toto nařízení se zabývá úseky místních komunikací a chodníků na území statutárního města Opavy, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období schůdnost a sjízdnost, odstraňování sněhu a náledí.

Parkování ve městě

Tímto nařízením se vymezují komunikace, které lze užít ke stání motorového vozidla.

Územní plán

Vyhlášky o územním plánu města Opavy a městských částí.

 

Taxislužba

Pravidla pro udělení licence taxislužby

Obecně závazná vyhláška, která stanovuje pravidla pro udělení licence provozovatele taxislužby.

Pravidla provozu na stanovištích taxislužby

Vyhláška stanovuje provozní řád taxislužby a pravidla provozu na jejich stanovištích v Opavě, které je označeno příslušným dopravním značením.

 

Bydlení

Fond rozvoje bydlení města Opavy

Vyhláška o vytvoření fondu rozvoje bydlení a o užití účelových prostředků z tohoto fondu.

Záplavový fond obnovy obydlení

Vyhláška se zabývá vytvářením záplavového fondu obnovy bydlení města Opavy.

 

Tržní řád 

Tržní řád

Nařízení, kterým se vydává tržní řád.