Místní poplatek z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Sazba poplatku činí 30 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který od poplatníků vybere poplatek a odvede jej správci poplatku.