Místní poplatek z pobytu

Město pomůže poskytovatelům úplatného pobytu, tedy hotelům, penzionům či ubytování v soukromí. Zastupitelé schválili návrh na zrušení pobytového poplatku za letošní rok 2021, který činil 21 korun za ubytovanou osobu a den. 

Statutární město Opava zavádí od 1.1.2020 obecně závaznou vyhláškou místní poplatek z pobytu.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Sazba poplatku činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který od poplatníků vybere poplatek a odvede jej správci poplatku.