Oddělení kontroly

Kontakty oddělení

Ing. Pavla Rucká

Vedoucí oddělení
Telefon: 553756616
Budova: Horní náměstí 69
Patro: 4. patro
Kancelář: kancelář č. 77
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail
Referentka oddělení - vyřizování stížností, petic a podnětů občanů
Referentka oddělení - vyřizování stížností, petic a podnětů občanů 553756618
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756623
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756615
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756636

Činnosti oddělení:

  • komplexně zajišťuje koncepci, metodiku a koordinaci vnější kontrolní činnosti MMO,
  • zpracovává roční plán finančních kontrol ve veřejné správě u příspěvkových organizací zřízených SMO a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu SMO prováděných oddělením kontroly, roční plán předkládá ke schválení Radě SMO,
  • v souladu s ročním plánem finančních kontrol ve veřejné správě provádí ve své působnosti a dle svého oprávnění a na základě zákona o finanční kontrole následné finanční kontroly ve veřejné správě a kontrolu přiměřenosti a účinnosti fungování vnitřního kontrolního systému, a zpracovává protokoly z těchto kontrol,
  • na základě požadavku primátora provádí mimořádné finanční kontroly ve veřejné správě,
  • zpracovává a předkládá zprávu o zjištěních z provedených kontrol spolu s doporučením k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
  • vede centrální evidenci protokolů ze všech jím provedených kontrol, jakož i ostatní dokumentace týkající se výkonu kontroly,
  • vyhotovuje roční zprávu o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému,
  • provádí sumarizaci údajů nutných ke zpracování roční zprávy o výsledcích kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému,
  • dle platných právních norem a interních předpisů přijímá, eviduje a vyřizuje stížnosti a ostatní podání obdobného charakteru a petice doručené MMO,
  • vede centrální evidenci stížností a podání obdobného charakteru a petic, provádí jejich rozbory, statistiku a vyhodnocení, koordinuje a dohlíží na jejich řádné vyřízení.