Odbor právní a organizační

Odbor právní a organizační zajišťuje komplexní právní servis statutárnímu městu Opava, tzn. že město zastupuje v soudních sporech, poskytuje právní poradenství všem odborům města a vedení, dbá na právní čistotu smluvních vztahů města, atd. Kromě toho spadají pod tento odbor dvě samostatná pracoviště, která po organizačně-technické stránce zajišťují schůze rady a zasedání zastupitelstva města, a dále samostatné pracoviště pro úřední desku a registraci smluv. Exekuční oddělení, které je také součástí  tohoto odboru, má v kompetenci komplexní zajištění  vymáhání pohledávek, a to jak v přenesené, tak i v samostatné působnosti města.

Právníci odboru právního a organizačního nemohou poskytovat právní služby ani konzultovat konkrétní právní problémy, či poskytovat právní poradenství  občanům města či jiným subjektům. Toto přísluší ze zákona pouze advokátům, případně i členům jiných profesních komor v oboru jejich činnosti.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Mgr. Tomáš Kubný

Vedoucí odboru
Telefon: 553756389
Budova: Horní náměstí 69
Patro: 1. patro
Kancelář: kancelář č. 27
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Oddělení exekuční

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756341
Referent oddělení
Referent oddělení 553756345
Referent oddělení
Referent oddělení 553756759
Referent oddělení
Referent oddělení 553756964
Referent oddělení
Referent oddělení 553756126
Právník oddělení
Právník oddělení 553756342

Oddělení právní

Právník
Právník 553756273
Právník
Právník 553756461
Právník
Právník 553756275

Samostatné pracoviště na odboru právním a organizačním

Referent pro úřední desku a registraci smluv
Referent pro úřední desku a registraci smluv 553756263
Referent pro organizaci chodu orgánů města
Referent pro organizaci chodu orgánů města 553756231
Referent pro organizaci chodu orgánů města
Referent pro organizaci chodu orgánů města 553756232
Referent pro organizaci chodu orgánů města
Referent pro organizaci chodu orgánů města 553756271

Oddělení právní

 • vykonává právní, poradenskou a konzultační činnost pro jednotlivé odbory magistrátu, městskou policii, městské části a pro vedení města,
 • zpracovává stanoviska a právní rozbory pro odbory magistrátu, městskou policii, městské části a vedení města,
 • zpracovává stanoviska k předkládaným návrhům smluv, kde smluvní stranou je město,
 • zpracovává vzory smluv a podání pro typově označené případy,  
 • dle postupu stanoveného ve Směrnici pro přípravu, kontrolu a schválení smluv posuzuje po právní stránce správnost a bezchybnost předkládaných návrhů smluv, kde město vystupuje jako smluvní strana,
 • zastupuje město v soudním řízení, v němž město vystupuje jako účastník řízení v jakémkoliv postavení,
 • rozhoduje o podání návrhů na zahájení soudního řízení, soudní a správní žaloby, připojení se k trestnímu stíhání s nárokem na náhradu škody, a zajišťuje plnění povinností s tím souvisejících (placení soudních poplatků, záloh na provedení důkazů, náhrady nákladů řízení, záloh na náklady na provedení exekuce apod.),
 • ve zvláštních případech navrhuje vedení města uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří či jiným externím právníkem,
 • vyjadřuje se a zaujímá právní stanoviska k jednotlivým případům dle potřeb tajemníka magistrátu a vedení města,
 • spravuje pohledávky města spočívající v právu na náklady řízení a dluhy města představující odměny externích subjektů za dohodnuté právní služby.

Samostatné pracoviště na odboru právním a organizačním

 • zajišťuje a organizuje zasedání rady města a zastupitelstva města po organizačně-technické stránce,
 • vypracovává zápisy z jednání schůze rady města včetně přehledu přijatých usnesení, na základě žádostí připravuje výpisy usnesení rady města a zastupitelstva města
 • zajišťuje archivaci materiálů ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města,
 • zabezpečuje obsluhu hlasovacího zařízení při jednání zastupitelstva města, zpracovává výsledky hlasování,
 • vede evidenci o účasti členů zastupitelstva města na jednotlivých zasedáních zastupitelstva města, evidenci o účasti zveřejňuje na webových stránkách statutárního města,
 • vypracovává seznam členů zastupitelstva města a členů rady města, zpracovává a vede přehledy o klubech členů zastupitelstva města,
 • vede evidenci právních předpisů statutárního města Opavy (obecně závazné vyhlášky, nařízení), 
 • ve spolupráci s primátorem města, jeho náměstky a tajemníkem magistrátu zabezpečuje a připravuje volby přísedících u Okresního soudu v Opavě
 • na webových stránkách zveřejňuje harmonogram zasedání zastupitelstva, pozvánky s programem zasedání zastupitelstva, přehledy usnesení z jednání rady a ze zasedání zastupitelstva,
 • zajišťuje vyhotovení tabla členů zastupitelstva města, rady města, tajemníka a vedoucích odborů magistrátu,
 • zabezpečuje zveřejňování písemností na základě platných právních předpisů na úřední desce magistrátu i způsobem umožňující dálkový přístup,
 • zabezpečuje přípravu vyhotovených smluv k podpisu primátorovi, vede jejich evidenci a provádí archivaci
 • zajišťuje uveřejňování smluv uzavíraných městem, s výjimkou smluv uzavíraných za město jeho městskými částmi a případů, kdy povinnost smlouvu uveřejnit má jiná osoba, podle zvláštního zákona.

Oddělení exekuční 

 • vede kompletní evidenci vymáhaných pohledávek,

 • je správcem nákladů vzniklých při vymáhání pohledávek,   
 • vymáhá pohledávky města vzniklé při výkonu samostatné působnosti včetně neuhrazených nároků na náhradu škody,
 • zajišťuje provoz samostatných dílčích pokladen v souvislosti s vymáháním pohledávek,
 • rozhoduje o podání a podává u soudů žaloby na plnění a na vyklizení bytů a nebytových prostor, jakož i jiné žaloby, jimiž jsou uplatňována práva města, a zajišťuje plnění povinností s tím souvisejících (placení soudních poplatků, záloh na provedení důkazů, náhrady nákladů řízení, záloh na náklady na provedení exekuce apod.),
 • účastní se jménem města na výkonech rozhodnutí vyklizením bytů a nebytových prostor prováděných soudem nebo soudním exekutorem. Zajišťuje materiální a technické podmínky pro řádný průběh vyklizení, účastní se při sepisování a zabavování movitých věcí, zodpovídá za zabavené věci v obecním skladu, spolupracuje se soudem a exekutorem při dražbách ve skladu zajišťuje konečnou likvidaci uskladněných věcí;
 • zpracovává a předkládá správcům doporučení k odpisu pohledávek,
 • koordinuje proces spojený s přihlášením pohledávek do insolvenčního řízení, do dědického řízení či nařízené dražby.