Indikátory udržitelného rozvoje

Společné evropské indikátory (ECI)

Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni jsou ukazatele, které pomáhají hodnotit rozvoj měst a kvalitu života jejich obyvatel. Zkušenosti se zaváděním indikátorů v České republice i zahraničí ukazují, že indikátory jsou využitelné jak pro management města, tak pro lepší informovanost občanů o místě, kde žijí a pracují; i pro srovnání měst navzájem.

Jednotná sada 10 indikátorů udržitelného rozvoje pro místní úroveň byla navržena Evropskou komisí. Tyto indikátory byly vybrány tak, aby odrážely hlavní oblasti udržitelného rozvoje měst a aby se vzájemně doplňovaly. V současné době je využívá víc než 150 evropských měst. V uplynulých letech se do sledování těchto indikátorů zapojila řada měst v České republice.

Město Opava začalo v roce 2015 sledovat následující indikátory.

Více o výsledcích dotazníkového šetření v Opavě najdete v následujících zprávách.