Odbor výstavby a územního plánování

Odbor výstavby vydává všechny druhy územních rozhodnutí a řeší povolení staveb, terénních úprav apod. Dále tento odbor vydává kolaudační souhlasy, povolení k předčasnému užívání stavby nebo zkušebnímu provozu. Do kompetencí tohoto odboru spadá například také číslování domů.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Mgr. Ing. Hana Vaculová

Vedoucí oboru
Telefon: 553756830
Budova: Krnovská 71C
Patro: 2. patro
Kancelář: kancelář č. 215
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Odbor výstavby a územního plánování

Referent odboru
Referent odboru 553756835
Referentka odboru
Referentka odboru 553756848
Referentka odboru
Referentka odboru 553756849
Referentka odboru
Referentka odboru 553756845
Referentka odboru
Referentka odboru 553756842
Referentka odboru
Referentka odboru 553756844
Referent odboru
Referent odboru 553756840
Referentka odboru
Referentka odboru 553756832
Referentka odboru
Referentka odboru 553756847
Referentka odboru
Referentka odboru 553756837
Referentka odboru
Referentka odboru 553756841
Referentka odboru
Referentka odboru 553756838
Referentka odboru
Referentka odboru 553756846

Oddělení územního plánování

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756855
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756892
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756859
Referent oddělení
Referent oddělení 553756850
Asistentka oddělení
Asistentka oddělení 553756851
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756852
Referent oddělení
Referent oddělení 553756858
Referent oddělení
Referent oddělení 553756864
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756860

Samostatné pracoviště archivu

Referent spisovny odboru
Referent spisovny odboru 553756990

Samostatné pracoviště digitalizace

Referent spisovny odboru
Referent spisovny odboru 553756865

Sekretariát odboru výstavby a územního plánování

Referentka odboru, administrativní pracovnice
Referentka odboru, administrativní pracovnice 553756833
Referentka odboru, administrativní pracovnice
Referentka odboru, administrativní pracovnice 553756834

Činnosti oddělení územního plánování:

Úkoly v přenesené působnosti, které jsou oddělení trvale svěřeny:

 • vykonává působnost úřadu územního plánování, tj. pořizuje územní a regulační plány, jakož i jejich změny, územně analytické podklady a územní studie a vydává závazné stanovisko orgánu územního plánování nebo se podílí na přípravě koordinovaného závazného stanoviska,
 • zpracovává zprávu o uplatňování územního plánu a předkládá ji zastupitelstvu,
 • zajišťuje vymezení zastavěného území, spolupráci při koordinaci plánu společných zařízení a komplexních pozemkových úprav s plánovací dokumentací,
 • poskytuje informace a územně plánovací informace včetně jejich evidence a sledování změny podmínek,
 • vykonává pravomoc dotčeného orgánu územním řízení při uplatňování záměrů územního plánování a v řízení o změnách území,  
 • zabezpečuje poradenskou a konzultační činnost pro město a jeho orgány, celé území obce s rozšířenou působností, pro občany, investory, stavebníky, projektanty apod.,
 • připravuje prezentace, propagační a informační materiály o územně plánovací dokumentaci včetně zabezpečení její aktualizace.

Činnosti odboru - stavební úřad

Úkoly v samostatné působnosti:

 • přiděluje čísla popisná, orientační a evidenční,
 • zasílá výkazy statistickému úřadu,
 • podílí se na spolupráci při sčítání lidu,
 • disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu své organizační jednotky,
 • spolupracuje s katastrálním úřadem při provádění revize katastru a při obnově katastrálního operátu na území pověřeného úřadu,
 • vyjadřuje se ke změnám v pomístním názvosloví,
 • provádí zápisy do Registru územní identifikace adres a nemovitostí,
 • zajišťuje agendu stavebního archivu,
 • zpracovává a aktualizuje informace pro webové stránky města v příslušných oblastech činnosti.

Úkoly v přenesené působnosti (působnost obecného stavebního úřadu)

 • podává územně plánovací informace,
 • vydává rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu,
 • vydává společné povolení ve společném územním a stavebním řízení, jakož i ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • posuzuje a schvaluje stavební záměr,
 • vydává územní souhlas,
 • přijímá ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • vede stavební řízení, vydává stavební povolení, povolení změny stavby před dokončením,
 • provádí kontrolní prohlídky stavby,
 • vydává kolaudační souhlas,
 • povoluje předčasné užívání stavby a zkušební provoz,
 • ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby,
 • povoluje změnu užívání stavby,
 • povoluje, případně nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 • ve veřejném zájmu nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě, nezbytné úpravy na stavbě, provedení udržovacích prací, vyklizení stavby,
 • rozhoduje o výjimce z obecných požadavků na výstavbu,
 • projednává přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob podle stavebního zákona,
 • provádí vyvlastňovací řízení,
 • provádí úkony dle zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě,
 • spravuje udělené pokuty za přestupky a neuhrazené správní poplatky,
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby,
 • provádí kontroly dle kontrolního řádu plnění podmínek pro přiznání pomoci v hmotné nouzi,
 • spolupracuje se Státním pozemkovým úřadem při stanovení pozemků vyloučených z převodu.

Rozhoduje a právně jedná za město (zejména uzavírá smlouvy) a disponuje s prostředky města> vyčleněnými pro odbor schváleným rozpočtem města v oblastech týkajících se shora uvedené náplně činnosti odboru v souladu se Zadávacím řádem statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, případně jiným příslušným vnitřním předpisem či rozhodnutím příslušného orgánu města. Jedná se zejména o zajištění:

 • posudků znalců, geodetických prací a akreditovaného měření hluku nebo světelného záření,
 • projekčních a stavebních prací spojenými s výkony rozhodnutí nařízeného odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.

Ve správním obvodu stavebního úřadu je 23 obcí, konkrétně:

 • Brumovice, Holasovice, Chlebičov, Chvalíkovice, Jezdkovice, Mikolajice, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, Raduň, Slavkov, Služovice, Sosnová, Stěbořice, Štáblovice, Štítina, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vršovice.

Správní obvod vyvlastňovacího úřadu je shodný s obvodem ORP.

Rozdělení územní působnosti Stavebního úřadu Opava mezi jeho referenty najdete na mapovém portálu.

Rozdělení agend a území mezi pracovníky odboru výstavby

AGENDA, ÚZEMÍ PRACOVNÍK Č. DVEŘÍ
Vedoucí odboru Vaculová Hana Mgr. Ing. 215
Vyvlastňovací úřad Salzmannová Barbora, Ing. 212
Vyvlast. úřad + přestupky Klapetek Rudolf, Bc. 221
ÚR pro speciální stavby    
Sekretariát + CZECH POINT Lhotská Jitka 214
Sekretariát - administrativa Bryjová Eva 213
 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Opava-Město Chrabroňová Iveta 210
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (mimo Opavu)  
Brumovice u Opavy Ciroková Kamila 208
Držkovice Poustková Helena 210
Holasovice Poustková Helena 210
Chlebičov Kořízková Marie 211A
Chvalíkovice Havlicová Magda 209
Jamnice Chabroňová Iveta 210
Jarkovice Poustková Helena 210
Jezdkovice Chabroňová Iveta 210
Kamenec Poustková Helena 210
Komárov Skácelíková Leona 208
Košetice u Opavy Salzmannová Barbora, Ing. 212
Lipina u Opavy Bajgar Jiří, Ing. 211A
Loděnice Poustková Helena 210
Malé Heraltice Salzmannová Barbora, Ing. 212
Malé Hoštice Klapetková Jiřina 211B
Mikolajice Bajgar Jiří, Ing. 211A
Milostovice Jatelová Jitka 209
Mokré Lazce Grygerová Hellebrandová Jana, Ing. 211B
Neplachovice Poustková Helena 210
Nové Sedlice Grygerová Hellebrandová Jana, Ing. 211B
Nový Dvůr u Opavy Chabroňová Iveta 210
Oldřišov Klapetková Jiřina 211B
Otice Norská Jana 211A
Palhanec Kořízková Marie 211A
Podvihov Skácelíková Leona 208
Raduň Havlicová Magda 209
Sádek u Opavy Salzmannová Barbora, Ing. 212
Skrochovice Ciroková Kamila 208
Slavkov u Opavy Salzmannová Barbora, Ing. 212
Služovice Bajgar Jiří, Ing. 211A
Sosnová Ciroková Kamila 208
Stěbořice Chabroňová Iveta 210
Suché Lazce Skácelíková Leona 208
Štáblovice Bajgar Jiří, Ing. 211A
Štemplovec Poustková Helena 210
Štítina Grygerová Hellebrandová Jana, Ing. 211B
Tábor ve Slezsku Salzmannová Barbora, ing. 212
Úblo Ciroková Kamila 208
Uhlířov Bajgar Jiří, Ing. 211A
Vávrovice Kořízková Marie 211A
Velké Heraltice Salzmannová Barbora, Ing. 212
Velké Hoštice Kořízková Marie 211A
Vlaštovičky Poustková Helena 210
Vrbka u Opavy Bajgar Jiří, Ing. 211A
Vršovice u Opavy Havlicová Magda 209
Zlatníky u Opavy Jatelová Jitka 209
Zadky Poustková Helena 210

Životní situace, které řeší tento odbor

Formuláře

UtilityReport

Jedná se o rychlý a bezplatný způsob, jak vyplnit a podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut nebo aby nebyly odesílány žádosti nadbytečně. Více informací najdete na stránce UtilityReport.