Odbor výstavby

Odbor výstavby vydává všechny druhy územních rozhodnutí a řeší povolení staveb, terénních úprav apod. Dále tento odbor vydává kolaudační souhlasy, povolení k předčasnému užívání stavby nebo zkušebnímu provozu. Do kompetencí tohoto odboru spadá například také číslování domů.

Kontakty odboru

Ing. Venuše Drochytková

Vedoucí odboru
Telefon: 553756830
Budova: Krnovská 71C
Patro: 2. patro
Kancelář: kancelář č. 215
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Referent odboru výstavby

Referent odboru výstavby
Referent odboru výstavby 553756849
Referent odboru výstavby
Referent odboru výstavby 553756840

Referentka odboru výstavby

Referentka odboru výstavby
Referentka odboru výstavby 553756848
Referentka odboru výstavby
Referentka odboru výstavby 553756835
Referentka odboru výstavby
Referentka odboru výstavby 553756845
Referentka odboru výstavby
Referentka odboru výstavby 553756842
Referentka odboru výstavby
Referentka odboru výstavby 553756844
Referentka odboru výstavby
Referentka odboru výstavby 553756832
Referentka odboru výstavby
Referentka odboru výstavby 553756847
Referentka odboru výstavby
Referentka odboru výstavby 553756837
Referentka odboru výstavby
Referentka odboru výstavby 553756841
Referentka odboru výstavby
Referentka odboru výstavby 553756838
Referentka odboru výstavby
Referentka odboru výstavby 553756846

Referentka odboru výstavby, administrativní pracovnice

Referentka odboru výstavby, administrativní pracovnice
Referentka odboru výstavby, administrativní pracovnice 553756834

Samostatné pracoviště digitalizace

Referent spisovny odboru výstavby
Referent spisovny odboru výstavby 553756865
Referent spisovny odboru výstavby
Referent spisovny odboru výstavby 553756866

Samostatné pracoviště spisové služby (stavební archiv)

Referentka spisovny odboru výstavby
Referentka spisovny odboru výstavby 553756990

Sekretariát odboru výstavby

Administrativní pracovník
Administrativní pracovník 553756833

 

Činnosti odboru

Úkoly v samostatné působnosti:

 • přiděluje čísla popisná, orientační a evidenční,

 • zasílá výkazy statistickému úřadu,
 • podílí se na spolupráci při sčítání lidu,
 • disponuje s rozpočtovými prostředky dle schváleného, popř. upraveného rozpočtu své organizační jednotky,
 • spolupracuje s katastrálním úřadem při provádění revize katastru a při obnově katastrálního operátu na území pověřeného úřadu,
 • vyjadřuje se ke změnám v pomístním názvosloví,
 • provádí zápisy do Registru územní identifikace adres a nemovitostí,
 • zajišťuje agendu stavebního archivu,
 • zpracovává a aktualizuje informace pro webové stránky města v příslušných oblastech činnosti.

Úkoly v přenesené působnosti (působnost obecného stavebního úřadu):

 • podává územně plánovací informace,
 • vydává rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu,
 • vydává společné povolení ve společném územním a stavebním řízení, jakož i ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
 • posuzuje a schvaluje stavební záměr,
 • vydává územní souhlas,
 • přijímá ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • vede stavební řízení, vydává stavební povolení, povolení změny stavby před dokončením,
 • provádí kontrolní prohlídky stavby,
 • vydává kolaudační souhlas,
 • povoluje předčasné užívání stavby a zkušební provoz,
 • ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby,
 • povoluje změnu užívání stavby,
 • povoluje, případně nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 • ve veřejném zájmu nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě, nezbytné úpravy na stavbě, provedení udržovacích prací, vyklizení stavby,
 • rozhoduje o výjimce z obecných požadavků na výstavbu,
 • projednává přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob podle stavebního zákona,
 • provádí vyvlastňovací řízení,
 • provádí úkony dle zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě,
 • spravuje udělené pokuty za přestupky a neuhrazené správní poplatky,
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby,
 • provádí kontroly dle kontrolního řádu plnění podmínek pro přiznání pomoci v hmotné nouzi,
 • spolupracuje se Státním pozemkovým úřadem při stanovení pozemků vyloučených z převodu.

Rozhoduje a právně jedná za město (zejména uzavírá smlouvy) a disponuje s prostředky města vyčleněnými pro odbor schváleným rozpočtem města v oblastech týkajících se shora uvedené náplně činnosti odboru v souladu se Zadávacím řádem statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, případně jiným příslušným vnitřním předpisem či rozhodnutím příslušného orgánu města. Jedná se zejména o zajištění:

 • posudků znalců, geodetických prací a akreditovaného měření hluku nebo světelného záření,
 • projekčních a stavebních prací spojenými s výkony rozhodnutí nařízeného odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.

Ve správním obvodu stavebního úřadu je 23 obcí, konkrétně:

 • Brumovice,Holasovice,Chlebičov,Chvalíkovice,Jezdkovice,Mikolajice,Mokré Lazce,Neplachovice,Nové Sedlice,Oldřišov,Opava,Otice,Raduň,Slavkov,Služovice,Sosnová,Stěbořice,Štáblovice,Štítina,Uhlířov,Velké Heraltice,Velké Hoštice,Vršovice.

Správní obvod vyvlastňovacího úřadu je shodný s obvodem ORP.

Rozdělení územní působnosti Stavebního úřadu Opava mezi jeho referenty najdete na mapovém portálu.

Rozdělení agend a území mezi pracovníky odboru výstavby

AGENDA, ÚZEMÍ PRACOVNÍK Č. DVEŘÍ
Vedoucí odboru Drochytková Venuše, ing. 215
Vyvlastňovací úřad Salzmannová Barbora, ing. 211A
Vyvlast. úřad + přestupky Těžký Václav, bc. 221
ÚR pro speciální stavby Jančář Michal, mgr. 211B
Sekretariát + CZECH POINT Lhotská Jitka 214
Sekretariát - administrativa Bryjová Eva 213
 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (mimo Opavu)  
Brumovice u Opavy Ciroková Kamila 208
Džkovice Kořízková Marie 211A
Holasovice Poustková Helena 210
Chlebičov Salzmannová Barbora, ing. 211A
Chvalíkovice Norská Jana 211A
Jamnice Chabroňová Iveta 210
Jarkovice Poustková Helena 210
Jezdkovice Chabroňová Iveta 210
Kamenec Poustková Helena 210
Komárov Skácelíková Leona 208
Košetice u Opavy Salzmannová Barbora, ing. 211A
Lipina u Opavy Jančář Michal, mgr. 210
Loděnice Poustková Helena 210
Malé Heraltice Salzmannová Barbora, ing. 211A
Malé Hoštice Klapetková Jiřina 211B
Mikolajice Chabroňová Iveta 210
Milostovice Jatelová Jitka 209
Mokré Lazce Dvořáková Marie 212
Neplachovice Poustková Helena 210
Nové Sedlice Dvořáková Marie 212
Nový Dvůr u Opavy Chabroňová Iveta 210
Oldřišov Klapetková Jiřina 211B
Otice Žižlavská Alena 212
Palhanec Kořízková Marie 211A
Podvihov Skácelíková Leona 208
Raduň Havlicová Magda 209
Sádek u Opavy Salzmannová Barbora, ing. 211A
Skrochovice Ciroková Kamila 208
Slavkov u Opavy Žižlavská Alena 212
Služovice Norská Jana 211A
Sosnová Ciroková Kamila 208
Stěbořice Chabroňová Iveta 210
Suché Lazce Skácelíková Leona 208
Štáblovice Chabroňová Iveta 210
Štemplovec Poustková Helena 210
Štítina Dvořáková Marie 212
Tábor ve Slezsku Salzmannová Barbora, ing. 211A
Úblo Ciroková Kamila 208
Uhlířov Chabroňová Iveta 210
Vávrovice Kořízková Marie 211A
Velké Heraltice Salzmannová Barbora, ing. 211A
Velké Hoštice Kořízková Marie 211A
Vlaštovičky Poustková Helena 210
Vrbka u Opavy Norská Jana 211A
Vršovice u Opavy Havlicová Magda 209
Zlatníky u Opavy Jatelová Jitka 209
Zadky Poustková Helena 210

Životní situace, které řeší tento odbor

Formuláře

UtilityReport

Jedná se o rychlý a bezplatný způsob, jak vyplnit a podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut nebo aby nebyly odesílány žádosti nadbytečně. Více informací najdete na stránce UtilityReport.