Úmrtí

Upraveno: 19.01.2024

Úmrtí v rodině v Opavě nebo v obci, která spadá do správního obvodu matričního úřadu v Opavě.

Řeší odbor vnitřních věcí, oddělení matriky

Oznámení o úmrtí je povinen podat lékař, který konstatoval smrt.

Kdo je oprávněná (nebo zastupující) osoba?

Matriční úřad zašle oprávněné osobě, která vyřizovala pohřeb, prvopis úmrtního listu do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Oprávněné osoby v případě žádosti o druhopis úmrtního listu jsou:

  • Manžel, rodiče, děti, vnuci a pravnuci, sourozenci a zplnomocnění zástupci těchto osob.
  • Fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Co si musím připravit, přinést, koho přivést s sebou?

Objednavatel pohřbu předloží pohřební službě, která zajišťuje pohřbení zemřelého:

  • Občanský průkaz zemřelého, případně cestovní doklad.
  • Rodný nebo oddací list (pokud je má k dispozici).

Termíny a lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů ode dne, kdy obdrží matriční oddělení list o prohlídce zemřelého, bude vystaven prvopis úmrtního listu.

Poplatky

 

Prvopis úmrtního listu

zdarma

Druhopis úmrtního listu

300 Kč

 

Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod

S dotazy a žádostmi ohledně vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu je nutno se obrátit na Okresní správu sociálního zabezpečení v Opavě, Krnovská 75.

Tel.: +420 553 604 111

Úmrtí občana ČR v cizině

Matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed, žádost o zápis úmrtí do zvláštní matriky lze podat na oddělení státního občanství a matrik MMO.

Ztráta úmrtního listu

V případě ztráty úmrtního listu vydá jeho druhopis na žádost občana matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které osoba, o jejíž úmrtní list se jedná, zemřela. Vydání tohoto druhopisu je zpoplatněno správním poplatkem 300 Kč.