Mobilita Opava

V říjnu 2013 byly ve Statutárním městě Opava zahájeny práce na projektu „Plán udržitelné městské mobility Opava (PUMM)“. Bude vytvořen plán, který zajistí trvale udržitelný dopravní systém založený na nových principech plánování a zajistí uskutečnění prioritních cílů pro udržitelnou dopravu.

VIZE PLÁNU UDRŽITELNÉ MOBILITY:

  • Vytvořit bezpečný a zdravý veřejný městský prostor pro obyvatele.
  • Regulovat nárůst individuální automobilové dopravy efektivním uspořádáním dopravního prostoru, organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování.
  • Optimalizovat dělbu přepravní práce ve prospěch udržitelné a ekologické dopravy zkvalitněním hromadné, cyklistické a pěší dopravy.

Zpracovaný dokument – PUMM Opava vznikne za účelem řešit dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii města Opavy s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a okolí včetně zajištění lepší kvality života obyvatel.

Plán zkoordinuje především územní a dopravní plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, bude preferovat ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu se snížením kritických míst. 

Zpracování je rozděleno na 3 etapy (strategickou, analytickou a návrhovou část), součástí bude průzkum veřejného mínění (300 respondentů) formou telefonického dotazování (CATI) a dopravně-sociologický průzkum dopravního chování (2000 osob) formou osobních rozhovorů (face-to-face). PUMM Opava bude vycházet z existujících plánovacích dokumentů a platné legislativy na obecní, regionální, národní i evropské úrovni a po svém projednání se stane nadřazeným dokumentem, který bude podkladem pro další aktualizace současných strategických a plánovacích dokumentů města. 

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti.

Projekt je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko