Mobilita Opava

Plán mobility pokračuje aktualizací v roce 2022 a 2023 a navazuje tak na projekt vytvořený v letech 2013 - 2015 „Plán udržitelné městské mobility Opava (PUMM)“.

Plán zajistí trvale udržitelný dopravní systém založený na nových principech plánování a zajistí uskutečnění prioritních cílů pro udržitelnou dopravu.

VIZE PLÁNU UDRŽITELNÉ MOBILITY:

  • Vytvořit bezpečný a zdravý veřejný městský prostor pro obyvatele.
  • Regulovat nárůst individuální automobilové dopravy efektivním uspořádáním dopravního prostoru, organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování.
  • Optimalizovat dělbu přepravní práce ve prospěch udržitelné a ekologické dopravy zkvalitněním hromadné, cyklistické a pěší dopravy.


Zpracovaný dokument – PUMM Opava vzniká za účelem řešit dlouhodobou, integrovanou dopravní strategii města Opavy s cílem uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a okolí včetně zajištění lepší kvality života obyvatel. V rámci analytické části probíhá vyhodnocení plnění realizační fáze plánu z let 2015 - 2021. Nevzniká tedy úplně nový dokument.

Plán koordinuje především územní a dopravní plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost všem cílovým skupinám, bude preferovat ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu se snížením kritických míst. 

Zpracování je rozděleno na 3 etapy (strategickou, analytickou a návrhovou část), součástí je dopravně-sociologický průzkum dopravního chování (1000 osob) formou osobních rozhovorů (face-to-face). PUMM Opava  vychází z existujících plánovacích dokumentů a platné legislativy na obecní, regionální, národní i evropské úrovni a po svém projednání se stane nadřazeným dokumentem, který bude podkladem pro další aktualizace současných strategických a plánovacích dokumentů města. 
Projednání s veřejností se předpokládá na přelomu září a října 2022 v analytické části a v lednu až únoru 2023 v návrhové části.