Odbor finanční a rozpočtový

Odbor finanční a rozpočtový zastřešuje veškeré finanční toky směrem z magistrátu i do magistrátu. Stará se o veškeré účetnictví, připravuje rozpočet města, provádí správu místních poplatků.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Ing. Lenka Grigarová

Vedoucí odboru
Telefon: 553756343
Budova: Horní náměstí 67
Patro: 1. patro
Kancelář: kancelář č. 3
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Administrativní pracovnice odboru

Administrativní pracovník
Administrativní pracovník 553756304

Oddělení daní a poplatků, pokladní služby

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756652
Hlavní pokladní
Hlavní pokladní 553756651
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756663
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756671
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756662
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756384
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756664
Hlavní pokladní
Hlavní pokladní 553756929

Oddělení rozpočtu a ekonomických agend

Vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických
Vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických 553756302
Rozpočtářka, finanční referentka
Rozpočtářka, finanční referentka 553756301
Rozpočtářka, finanční referentka
Rozpočtářka, finanční referentka 553756303
Rozpočtářka, finanční referentka
Rozpočtářka, finanční referentka 553756312
Rozpočtářka, finanční referentka
Rozpočtářka, finanční referentka 553756305

Oddělení účetnictví

Vedoucí oddělení účetnictví
Vedoucí oddělení účetnictví 553756310
Účetní
Účetní 553756315
Účetní
Účetní 553756817
Účetní
Účetní 553756314
Účetní
Účetní 553756317
Účetní
Účetní 553756318
Účetní
Účetní 553756313
Účetní
Účetní 553756221
Účetní
Účetní 553756311

Specialista v oblasti daní a správy pohledávek

Specialista v oblasti daní a správy pohledávek
Specialista v oblasti daní a správy pohledávek 553756403

 

Oddělení rozpočtu a ekonomických agend

 • sestavuje návrh rozpočtu, včetně zpracování zásad, koordinuje formy a způsob projednávání rozpočtu s jednotlivými vedoucími odborů a vedením města,
 • zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontroluje čerpání rozpočtu v rozsahu odpovídajícím činnostem města, provádí rozpis schváleného rozpočtu, realizuje schválená rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu včetně přípravy pro jejich projednávání v orgánech města,
 • komplexně vyhodnocuje rozpočet pro závěrečný účet, včetně přípravy a výsledné podoby slovních komentářů, zabezpečuje dodání materiálů do závěrečného účtu od obchodních organizací, založených městem,
 • provádí finanční vypořádání,
 • všechny činnosti uvedené v předchozích bodech realizuje i pro městské části,
 • sleduje peněžní fondy v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními,
 • zpracovává podklady pro přijetí úvěrů včetně přípravy výběrového řízení, podmínek a parametrů smluv, následně zajišťuje přípravu smluv se zástupci bank,
 • vyhodnocuje informativní a monitorující ukazatele pro monitoring hospodaření obcí a splnění podmínek zvláštního zákona,
 • prověřuje účetní výkazy příspěvkových organizací a zajišťuje jejich sumarizaci,
 • zpracovává finanční analýzy,
 • řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků,
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy,
 • připravuje komplexní materiály pro schválení rozpočtu a účetních uzávěrek příspěvkových organizací,
 • plní funkci správce rozpočtu v rámci řídící kontroly,
 • připravuje podklady a jedná s případnými kontrolními orgány v souvislosti s hospodařením města,
 • zabezpečuje přezkum hospodaření.

Oddělení účetnictví

 • shromažďuje, třídí, eviduje a dokumentuje údaje o celkovém hospodaření SMO,
 • poskytuje informace o finanční situaci, hospodářském výsledku za určité časové období,
 • o hmotném a nehmotném majetku, o plnění finančních závazků vůči dodavatelům a ostatním věřitelům, o plnění finančních pohledávek vůči poplatníkům a ostatním dlužníkům, o finančních operacích s peněžními ústavy, o závazcích vůči finanční správě a jiným státním orgánům a jejich plnění, o pokladních operacích,
 • zajišťuje účtování o skutečnostech na základě předložených podkladů,
 • plní funkci hlavního účetního v rámci řídící kontroly,
 • zajišťuje měsíční zpracování výkazu o čerpání rozpočtu, čtvrtletně výkazu aktiv a pasiv i výkazu zisku a ztráty,
 • zajišťuje zpracování dat a daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za SMO,
 • zajišťuje organizační přípravu a sestavení účetní závěrky SMO,
 • zajišťuje platební styk na bankovních účtech zřízených SMO a prostřednictvím České pošty, s. p. se zpracováním poštovních poukázek,
 • zajišťuje vedení evidence a vyhotovování šeků na výběr hotovosti v peněžních ústavech,
 • zajišťuje vedení operativní evidence pohledávek a závazků města dle směrnice odboru,
 • zajišťuje vedení podrobné operativní evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku města ve správě městských částí, jednotek sboru dobrovolných hasičů a dohled nad touto evidencí vedenou ostatními správci,
 • zajišťuje vyhotovování odběratelských faktur na základě požadavků odborů a městských částí,
 • zajišťuje spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi při dohledání inventarizačních rozdílů,
 • zajišťuje vedení účetní spisovny,
 • zajišťuje vedení operativní evidence přísně zúčtovatelných tiskopisů mimo pokutových bloků,
 • zpracovává údaje pro pomocný analytický přehled,
 • zpracovává údaje pro kontrolní hlášení.

Oddělení daní a poplatků, pokladní služby

 • zajišťuje komplexní činnosti, související s provozem hlavní pokladny a dílčích pokladen,
 • zajišťuje správu místních poplatků za komunální odpad a za psy,
 • zajišťuje agendu veřejných sbírek včetně dozoru,
 • předkládá návrhy obecně závazných vyhlášek,
 • vyměřuje a spravuje vyměřené odvody za porušení rozpočtové kázně.

Specialista v oblasti daní a správy pohledávek

 • koordinuje výkon správy daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob včetně jednotlivých fází daňového řízení, provádí průběžné a následné finanční kontroly v oblasti daně z přidané hodnoty,
 • ​provádí analýzu všech platných a účinných předpisů v oblasti správy daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob,
 • organizuje metodickou pomoc při správě daně z přidané hodnoty včetně proškolování zaměstnanců,
 • sestavuje daňová přiznání k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob, komunikuje s daňovou správou a daňovým poradcem,
 • spolupracuje při cenové tvorbě ve vazbě na daň z přidané hodnoty a účetnictví,
 • podílí se na systému organizace a řízení při vytváření předpisu pohledávek zejména ve vztahu k dani z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob za město, provádí následnou kontrolu správnosti vytvořených předpisů pohledávek,
 • koordinuje a metodicky řídí provádění vzájemných zápočtů pohledávek a závazků,
 • spolupracuje při návrzích na odepisování pohledávek, podílí se na metodickém usměrňování této oblasti,
 • provádí rozbory a přehledy pohledávek v požadovaném členění za město (banky, auditoři, vedení města, statistika apod.),
 • komplexně zajišťuje činnosti spojené s veřejnou podporou včetně zadávání informací do Registru veřejných podpor.

Asistentka odboru

 • Administrativa
 • Zpracování dotačních a grantových smluv

Životní situace, které řeší tento odbor

Daň z nemovitosti

Město určuje obecně závaznou vyhláškou výši daně z nemovitosti v souvislosti s koeficienty stanovenými státem v zákoně o dani z nemovitosti, správcem daně je Finanční úřad Opava, který rozesílá poplatníkům složenku s uvedením výše daně z nemovitosti.

Formuláře ve správě odboru