Zvířata

Upraveno: 08.01.2020

Řeší Odbor finanční a rozpočtový, oddělení daní a poplatků

Psi

Pořízení psa nahlášení, poplatky:

Poplatek ze psů je chovatel nebo držitel (tzv. poplatník) povinen platit u psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku nabytí psa a tudíž vzniku poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, tj. ode dne kdy se pes stal jeho vlastnictvím. Rovněž do 15 dnů je poplatník povinen nahlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku anebo způsobuje zánik poplatkové povinnosti. Oznamovací povinnost má i majitel psa, který je ze zákona nebo podle obecně závazné vyhlášky od placení poplatků osvobozen.

Poplatek se neplatí:

 • ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných nebo držitelů průkazu ZTP-P,
 • ze psů jejichž majitelem je město Opava nebo organizace zřízená městem,
 • ze psů sloužících Policii ČR, Městské policii Opava, Armádě ČR, Hasičskému záchrannému sboru a Vězeňské službě ČR,
 • ze psů používaných při canisterapii (po předložení příslušného dokladu),
 • jestliže se poplatník prokazatelně ujme psa z útulku, bude poplatek z tohoto psa prominut na dobu dvanácti měsíců,
 • členové kynologického a mysliveckého svazu platí 50 % základní sazby s výjimkou psů chovaných na chovatelských stanicích

Sankce

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši či nebude-li splněna oznamovací povinnost, lze vyměřit sankce ve výši trojnásobku daného poplatku.

Nález opuštěného zvířete

 • V případě nalezení zatoulaného psa se z bezpečnostních důvodů nesnažte psa sami odchytit.
 • I v případě, že psa odchytíte vlastními silami, je vždy nutno upozornit Městskou policii Opava na tísňové lince 156, která má nepřetržitý provoz.
 • Strážník Městské policie provede odchycení psa odborným způsobem, případně jej převezme a zajistí jeho předání do Městského útulku pro psy.
 • V případě, že lze identifikovat majitele nebo je nahlášena ztráta psa, pracovníci útulku okamžitě zajistí vyrozumění majitele popřípadě jiné nahlášené kontaktní osoby.

Pracovníci obsluhy Městského útulku pro psy převezmou psa pouze od strážníka Městské policie Opava

V případě nálezu jiného zvířete je možné kromě MP Opava kontaktovat oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí MMO nebo Středisko volného času Opava nebo přímo Záchranou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích.

Ztráta psa

Je nutné si uvědomit, že každý pes se může ztratit. Pes se většinou neztrácí za obvyklé situace, ale naopak za situace, kterou nelze dopředu předvídat. Může to být náhlý úlek zvířete, vznik stresu, někdy stačí rána z výfuku automobilu, dětmi hozená petarda či střet s jiným volně pobíhajícím psem. Je nutné si uvědomit, že od okamžiku ztráty Vašeho psa představuje každá další minuta pro dezorientované zvíře obrovské riziko, mnohdy tyto minuty rozhodují i o jeho životě, je smutný pohled na psa pobíhajícího křížem krážem mezi projíždějícími vozidly. Pro tyto situace je velmi důležitá rychlá a snadná identifikace majitele psa.

 • Možnost okamžité identifikace majitele psa
  • Registrační známka je velmi důležitá, ale dostatečně rychlou identifikaci majitele neumožňuje. Databáze psů jsou vedeny na obecních úřadech a ty jsou mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního volna nedostupné.
  • Ještě obtížnější bývá identifikace podle tetování, které bývá mnohdy nečitelné.
  • Velmi užitečné je psa vybavit řádně označeným obojkem s uvedením kontaktu na majitele (jméno, adresa, telefon), způsobů vhodného označení zvířete je k dispozici celá řada (napsání přímo na obojek, přívěsky – kapsičky, kovové či plastové patrony, vyražení na kovový štítek apod.).
 • Ztrátu psa je nutno neprodleně hlásit.Je důležité, aby pobyt psa v útulku byl zkrácen na minimum nejen s ohledem na psychiku psa, ale i nutnost uhradit náklady spojené s jeho pobytem.
 • Při nahlášení ztráty psa je nutno uvést podrobný popis psa a místo úniku (ztráty).
 • Odchyt zatoulaných psů provádí strážníci Městské policie Opava a odchycení psi jsou vždy umístěni do Městského útulku.
 • Informaci o ztrátě psa můžete oznámit, popřípadě informaci o tom, zda byl pes nalezen, odchycen a umístěn do Městského útulku můžete získat, buď na tísňové lince 156 Městské policie Opava, kde je nepřetržitá služba nebo přímo v Městském útulku pro psy na telefonním čísle 553 716 980. Provozní doba útulku pro psy je Po–Ne od 8,00 do 17,00 hod.
 • Pes může být předán zpět pouze osobě starší 18 let, která musí pracovníkům obsluhy prokázat svoji totožnost. Psa může převzít zpět pouze majitel psa nebo osoba, která je majitelem k tomuto úkonu pověřena, což se při jeho převzetí uvede v poznámce v evidenční kartě psa.
 • V případě, že si majitel psa z Městského útulku pro psy vyzvedne do 24 hod od jeho umístění do útulku, je pes majiteli vydán bezplatně.
 • Pokud je pobyt delší než 24 hod a trvá nejdéle 3 dny, majitel hradí náklady na krmivo za dobu pobytu, podíl na nákladech na zajišťování provozu útulku a případné náklady na zajištění neodkladné veterinární péče, pokud tyto náklady vzniknou v návaznosti na povinnost poskytnout veterinární ošetření dle zákona 246/1992 Sb., zákon o ochraně proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokud pobyt psa v útulku trvá déle než 3 dny, majitel hradí náklady na vstupní veterinární vyšetření (u psa je 4. den jeho pobytu v útulku provedeno vstupní veterinární vyšetření a pes je přemístěn z příjmového kotce do kotců k ostatním psům), náklady na odblešení a odčervení, náklady na krmivo za dobu pobytu, podíl na nákladech na zajišťování provozu útulku, případné další náklady na zajištění neodkladné veterinární péče, pokud tyto náklady vzniknou v návaznosti na povinnost poskytnout veterinární ošetření dle zákona 246/1992 Sb., zákon o ochraně proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

Nález poraněného či mrtvého zvířete

V případě nálezu poraněného zvířete je nutno kontaktovat MP Opava. Rovněž je možné se obrátit na Středisko volného času Opava nebo na Záchranou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě.

V případě nálezu mrtvého zvířete kontaktujte Technické služby Opava s. r. o. Úsek čistoty města.

V obou případech je možno rovněž kontaktovat oddělení ochrany přírody a krajiny Oboru životního prostředí MMO

Chov nebezpečných druhů zvířat

Je nutno nahlásit na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj , Tel.: +420 596 781 910.

Druhy CITES je nutno nahlásit na Krajský úřad MSK , Odbor životního prostředí a zemědělství, Ostrava, tel.: +420 595 622 222.

Vydání loveckého nebo rybářského lístku

K vydání loveckého lístku je kompetentní odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, k vydání rybářského lístku je kompetentní odbor životního prostředí - sekretariát

Důležité obecně závazné vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška SMO č. 5/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška SMO č. 9/2012 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostrantsví

Městský útulek

Městský útulek pro psy – kontakt
Jaselská ul.
746 01 Opava
tel.: 553 716 980
Provozní doba útulku pro psy: PO–NE 8,00 – 17,00 hod.
Umístění naleznete na mapě.