Odbor přípravy a realizace investic

Odbor přípravy a realizace investic zajišťuje plánování investic z rozpočtu města, zajišťuje přípravu obtížnějších stavebních i jiných investic, zajišťuje předprojektovou dokumentaci a podobně. Zajišťuje také styk s občany, investory a dodavateli staveb hrazených z rozpočtu města.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Ing. Jana Onderková

Vedoucí odboru
Telefon: 553756385
Budova: Horní náměstí 69
Patro: 3. patro
Kancelář: kancelář č. 67
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Samostatné pracoviště majetkové přípravy

Samostatný referent
Samostatný referent 553756353

Samostatné pracoviště přípravy a realizace investic

Samostatný referent
Samostatný referent 553756391
Samostatný referent
Samostatný referent 553756392
Samostatný referent
Samostatný referent 553756395
Samostatný referent
Samostatný referent 553756396

Technickoadministrativní referentka

Administrativní pracovník
Administrativní pracovník 553756240

 

Odbor přípravy a realizace investic vykonává tyto činnosti:

 • věcně a časově koordinuje výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města,
 • ve spolupráci s odvětvovými odbory magistrátu připravuje návrh investičního rozpočtu města a podklady pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby a životního prostředí,
 • zabezpečuje přípravu a realizaci všech staveb na území města financovaných z rozpočtu města a podklady pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby a životního prostředí,
 • zajišťuje hospodaření podle schváleného investičního rozpočtu města a zpracování výsledků hospodaření za uplynulý rok na úseku investiční výstavby,
 • vyjadřuje se v rámci územního a stavebního řízení ke stavbám majícím vztah k investičním záměrům města,
 • v oblasti působnosti na stavbách zařazených a schválených v rozpočtu města jedná jménem města ve správním řízení, případně zajišťuje zastupování města v tomto řízení fyzickou nebo právnickou osobou na základě udělené plné moci,
 • zajišťuje podklady pro výkupy a převody pozemků potřebných pro realizaci investičních akcí,
 • zajišťuje smluvní vztahy pro investiční akce – smlouvy ke zřízení věcných břemen, nájemní smlouvy, smlouvy o údržbě apod.,
 • zajišťuje podklady k žádostem o dotace z fondů Evropských společenství, ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje,
 • zpracovává a aktualizuje informace pro webové stránky města v příslušných oblastech činnosti.

Rozhoduje a právně jedná za město (zejména uzavírá smlouvy) a disponuje s prostředky města vyčleněnými pro odbor schváleným rozpočtem města v oblastech týkajících se shora uvedené náplně činnosti odboru v souladu se Zadávacím řádem statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, případně jiným příslušným vnitřním předpisem či rozhodnutím příslušného orgánu města, zejména při zajišťování. Jedná se zejména o:

 • zadávání projektové dokumentace a její změny,
 • zadávání znaleckých posudků pro trvalé odnětí půdy z příslušného fondu, posudků na ocenění dřevní hmoty kácených stromů, ornitologicko-chiropterologických posudků, energického posudku či průkazu energické náročnosti apod.,
 • zajištění výkonu koordinátora BPZP v rámci realizace investiční akce,
 • zajištění archeologického odborného dohledu či záchranného archeologického výzkumu,
 • zajištění u Technických služeb Opava s. r .o.  kácení stromů a jejich náhradní výsadbu a drobných stavebních úprav a prací menšího rozsahu.