Odbor přípravy a realizace investic

Odbor přípravy a realizace investic zajišťuje plánování investic z rozpočtu města, zajišťuje přípravu obtížnějších stavebních i jiných investic, zajišťuje předprojektovou dokumentaci a podobně. Zajišťuje také styk s občany, investory a dodavateli staveb hrazených z rozpočtu města.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Ing. Martin Chalupski

Vedoucí odboru
Telefon: 553756392
Budova: Horní náměstí 69
Patro: 3. patro
Kancelář: kancelář č. 70
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Samostatné pracoviště majetkové přípravy

Samostatný referent
Samostatný referent 553756353

Samostatné pracoviště přípravy a realizace investic

Samostatný referent
Samostatný referent 553756391
Samostatný referent
Samostatný referent 553756385
Samostatný referent
Samostatný referent 553756396

Technickoadministrativní referentka

Administrativní pracovník
Administrativní pracovník 553756240

 

Odbor přípravy a realizace investic vykonává tyto činnosti:

 • věcně a časově koordinuje výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města,
 • ve spolupráci s odvětvovými odbory magistrátu připravuje návrh investičního rozpočtu města a podklady pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby a životního prostředí,
 • zabezpečuje přípravu a realizaci všech staveb na území města financovaných z rozpočtu města a podklady pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby a životního prostředí,
 • zajišťuje hospodaření podle schváleného investičního rozpočtu města a zpracování výsledků hospodaření za uplynulý rok na úseku investiční výstavby,
 • vyjadřuje se v rámci územního a stavebního řízení ke stavbám majícím vztah k investičním záměrům města,
 • v oblasti působnosti na stavbách zařazených a schválených v rozpočtu města jedná jménem města ve správním řízení, případně zajišťuje zastupování města v tomto řízení fyzickou nebo právnickou osobou na základě udělené plné moci,
 • zajišťuje podklady pro výkupy a převody pozemků potřebných pro realizaci investičních akcí,
 • zajišťuje smluvní vztahy pro investiční akce – smlouvy ke zřízení věcných břemen, nájemní smlouvy, smlouvy o údržbě apod.,
 • zajišťuje podklady k žádostem o dotace z fondů Evropských společenství, ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje,
 • zpracovává a aktualizuje informace pro webové stránky města v příslušných oblastech činnosti.

Rozhoduje a právně jedná za město (zejména uzavírá smlouvy) a disponuje s prostředky města vyčleněnými pro odbor schváleným rozpočtem města v oblastech týkajících se shora uvedené náplně činnosti odboru v souladu se Zadávacím řádem statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, případně jiným příslušným vnitřním předpisem či rozhodnutím příslušného orgánu města, zejména při zajišťování. Jedná se zejména o:

 • zadávání projektové dokumentace a její změny,
 • zadávání znaleckých posudků pro trvalé odnětí půdy z příslušného fondu, posudků na ocenění dřevní hmoty kácených stromů, ornitologicko-chiropterologických posudků, energického posudku či průkazu energické náročnosti apod.,
 • zajištění výkonu koordinátora BPZP v rámci realizace investiční akce,
 • zajištění archeologického odborného dohledu či záchranného archeologického výzkumu,
 • zajištění u Technických služeb Opava s. r .o.  kácení stromů a jejich náhradní výsadbu a drobných stavebních úprav a prací menšího rozsahu.