Odbor dopravy

Odbor dopravy se stará o vydávání řidičských průkazů, provádí zkoušky řidičské způsobilosti a vede registr silničních vozidel. Kromě toho pod tento odbor spadá také oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, které spravuje veškerou agendu týkající se pozemních komunikací – rozhoduje o uzavírkách, vede stavební řízení týkající se staveb pozemních komunikací nebo například provádí činnost státního stavebního dozoru. Posledním oddělením odboru dopravy je oddělení dopravních přestupků, které řeší ve správním řízení všechny prohřešky řidičů.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Ing. Dalibor Novotný

Vedoucí odboru
Telefon: 553756900
Budova: Krnovská 71B
Patro: 2. patro
Kancelář: kancelář č. 319
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Oddělení dopravních přestupků

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756950
Referent oddělení
Referent oddělení 553756958
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756931
Referent oddělení
Referent oddělení 553756932
Referent oddělení
Referent oddělení 553756951
Referent oddělení
Referent oddělení 553756957
Referent oddělení
Referent oddělení 553756756
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756954
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756758
Referent oddělení
Referent oddělení 553756955

Oddělení dopravně správních agend

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756960
Referentka oddělení, Registr silničních vozidel
Referentka oddělení, Registr silničních vozidel 553756923
Referent oddělení, Zkušební komisař
Referent oddělení, Zkušební komisař 553756908
Referentka oddělení, Registr silničních vozidel
Referentka oddělení, Registr silničních vozidel 553756910
Referentka oddělení, Bodový systém řidičů
Referentka oddělení, Bodový systém řidičů 553756956
Referentka oddělení, Registr řidičů
Referentka oddělení, Registr řidičů 553756907
Referentka oddělení, Registr silničních vozidel
Referentka oddělení, Registr silničních vozidel 553756925
Referentka oddělení, Registr silničních vozidel
Referentka oddělení, Registr silničních vozidel 553756904
Referentka oddělení, Technik registru vozidel
Referentka oddělení, Technik registru vozidel 553756909
Referentka oddělení, Bodový systém řidičů
Referentka oddělení, Bodový systém řidičů 553756952
Referent oddělení, Zkušební komisař
Referent oddělení, Zkušební komisař 553756669
Referentka oddělení, Technik registru vozidel
Referentka oddělení, Technik registru vozidel 553756924
Referent oddělení, Zkušební komisař
Referent oddělení, Zkušební komisař 553756903
Referent oddělení, Evidence autoškol a SME
Referent oddělení, Evidence autoškol a SME 553756905
Referent oddělení, Technik registru vozidel
Referent oddělení, Technik registru vozidel 553756912
Referentka oddělení, Registr silničních vozidel
Referentka oddělení, Registr silničních vozidel 553756921
Referent oddělení, Registr řidičů
Referent oddělení, Registr řidičů 553756906
Referentka oddělení, Technik registru vozidel
Referentka oddělení, Technik registru vozidel 553756911

Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

Vedoucí oddělení, Silniční spr. úřad - Opava a městské části
Vedoucí oddělení, Silniční spr. úřad - Opava a městské části 553756942
Referentka oddělení, Taxislužba, překopy, zábory poz. Komunikací
Referentka oddělení, Taxislužba, překopy, zábory poz. Komunikací 553756943
Referentka oddělení, Investiční akce - speciální stavební úřad poz. komunikací
Referentka oddělení, Investiční akce - speciální stavební úřad poz. komunikací 553756940
Referentka oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
Referentka oddělení správy dopravy a pozemních komunikací 553756945
Referentka oddělení, uložení inženýrských sítí, připojení sousední nemovitosti na poz. komunikaci
Referentka oddělení, uložení inženýrských sítí, připojení sousední nemovitosti na poz. komunikaci 553756941
Referentka oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
Referentka oddělení správy dopravy a pozemních komunikací 553756949

Sekretariát odboru dopravy

Administrativní pracovník
Administrativní pracovník 553756901

Oddělení

Oddělení dopravně správních agend

 • vede registr silničních vozidel, jakož i provádí zápisy do tohoto registru,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo technické osvědčení silničního motorového vozidla, jakož i provádí zápisy do něho,
 • přiděluje zvláštní trvale manipulační registrační značky, vede jejich evidenci a evidenci registračních značek pro jednorázové použití,
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost silničního vozidla,
 • schvaluje přestavby, konstrukční a technické změny na vozidlech v provozu (tažná zařízení, výměny motoru, výměny karoserie, schvalování vozidel s alternativním pohonem LPG atd.),
 • schvaluje výrobu jednotlivých technických celků,
 • vystavuje technická osvědčení silničních vozidel nepodléhajících registraci, samostatných technických celků a zvláštních vozidel,
 • vede evidenci dočasně a trvale vyřazených vozidel,
 • rozhoduje ve věcech týkajících se provozování autoškoly,
 • spravuje agendu ve věcech týkajících se řidičských oprávnění a profesních způsobilostí řidičů,
 • vede evidenci spáchaných pravomocných přestupků a trestných činů zaslaných Policií ČR, obcemi s rozšířenou působností (městskou policií) a okresními či krajskými soudy,
 • vede bodové hodnocení řidičů a odnímá řidičská oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů,
 • vede správní řízení v případech, kdy jsou námitky osob proti neoprávněně provedenému záznamu v bodovém hodnocení v centrálním registru řidičů,
 • vede agendu týkající se paměťových karet,
 • vykonává správní agendu a státní odborný dozor nad provozováním stanic měření emisí,
 • vydává karty „O7“ a „O2“ pro držitele ZTP, ZTP/P a „O5“ pro lékaře ve službě.

Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

 • vykonává správu poplatku za užívání veřejného prostranství.

Plní funkci silničního správního úřadu:

 • omezuje obecné užívání pozemních komunikací uzavírkou,
 • povoluje zvláštní užívání pozemních komunikací, připojování nemovitostí na komunikaci, provedení staveb a terénních úprav v ochranných pásmech silnic, povolení o zřízení popř. odnětí povolení o provozování reklamních zařízení,
 • zařazuje komunikace do kategorie místních komunikací,
 • povoluje umístění pevných překážek,
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích,
 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 • projednává přestupky ve věcech silnic a místních komunikací,
 • vydává stanoviska k územním plánům obcí v územní působnosti a investičním záměrům,
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Plní funkci dopravního úřadu:

 • ve věcech průkazů způsobilosti řidičů v taxislužbě a evidenčních čísel pro vozidla taxislužby,
 • vydává licence pro autobusové linky MHD,
 • schvaluje jízdní řády,
 • vydává stanoviska pro udělování koncesí „Silniční motorová doprava osobní“.

Plní funkci drážního správního úřadu na dráze trolejbusové:

 • vydává licence a úřední povolení pro trolejbusové linky MHD,
 • schvaluje jízdní řády,
 • vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla.

Plní funkci speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, přičemž vydává zejména:

 • územní souhlas a závazné stanovisko,
 • společné povolení a společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí ve společném územním a stavením řízení,
 • povolení pro stavby se souhlasem obecného stavebního úřadu.
 • Plní funkci státního dozoru na silnicích a místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Oddělení dopravních přestupků

 • provádí správní řízení ve věcech přestupků na úseku dopravy a silničního hospodářství, ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě,
 • provádí správní řízení ve věci přestupků na úseku provozu na pozemních komunikacích včetně tzv. bezodkladných povinností,
 • provádí správní řízení ve věci přestupků na úseku pojištění vozidel a na úseku vážení vozidel,
 • spolupracuje zejména s orgány činnými v trestním řízení, s městskou policií, celním úřadem, Českou kanceláří pojistitelů a dalšími subjekty, provádějícími oznámení o přestupku správnímu orgánu,
 • spolupracuje s pojišťovnami ve věci pojistných plnění škod u dopravních nehod a pojištění motorových vozidel.

Životní situace, které řeší tento odbor

 

Formuláře ve správě odboru

SDPK - Zábor, Překop - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

povolení výkopových prací, umístění skládky, lešení, stánkový prodej, reklamní akce, kulturní akce atd.