Námitka proti záznamu bodů v registru řidičů

Upraveno: 03.01.2020

Základní informace

Námitky proti záznamu bodů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Dotčená osoba, nebo jím zmocněná osoba na základě neověřené plné moci.

Podmínky a postup řešení

Písemná námitka musí být podána vždy proti konkrétnímu záznamu bodů, který je veden v registru řidičů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání písemné námitky proti kterémukoli záznamu bodů a kdykoliv. Uvést v čem je spatřován rozpor v záznamu. Co navrhuje a co dotčená osoba žádá.

Dotčené instituce

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu dotčené osoby.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (III. NP – bodový systém řidičů):

Kontakty na pracovníky registru řidičských oprávnění (RŘO)

Michaela Hoblíková

553 756 956

Referent bodového systému

Renata Martináková

553 756 952

Referent bodového systému

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při osobním podání námitky platný doklad totožnosti.

Lhůty pro vyřízení

Dle lhůty zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Možnost řešit elektronicky

Lze využít elektronické podání s podmínkou splnění zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád – zaručený elektronický podpis:

datová schránka Magistrátu města Opavy ID: 5eabx4ttnebo elektronická podatelna: posta@opava-city.cz

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Vyhl. MD ČR č. 31/2001, kterou se provádí z.č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Další informace

Námitky se nepodávají proti celkovému součtu (počtu) bodů, tj., při dosažení 12-ti bodů dotčenou osobou zaznamenaných v registru řidičů. V řízení o námitkách není správní orgán oprávněn řešit způsob řízení o přestupku, přečinu nebo trestu, toto přísluší pouze orgánu, který sankci za přestupek nebo trest za přečin (trestný čin) uložil.

Alternativní zdroj

Ministerstvo dopravy ČR

Související situace

Dotčené osobě, která dosáhla celkového počtu 12 bodů, oznámí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto skutečnost a vyzve ji k odevzdání řidičského průkazu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Dotčená osoba (držitel českého řidičského průkazu) pozbývá řidičské oprávnění uplynutím pátého pracovního dne ode dne, v němž jí bylo toto oznámení doručeno (Za doručeno, je myšleno i doručení fikcí dle ust. § 24 správního řádu, doručení není totéž jako vložení dokumentu do schránky). U osob, kterým byl vysloven zákaz činnosti řízení motorových vozidel rozhodnutím, příkazem či rozsudkem a tímto se vybodovali, se lhůta jednoho roku počítá od právní moci rozhodnutí/rozsudku. Dotčená osoba (držitel řidičského průkazu členského státu nebo vydaného cizím státem) pozbývá právo řídit motorová vozidla na území České republiky a to na dobu jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, kterým dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Je-li námitka proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo 12 bodů, doručena obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do pěti pracovních dnů, (Myšleno faktické podání na obecním úřadu nejpozději pátý pracovní den, nikoli podání na poštovním úřadu, jak je tomu např. při odvolání) běh lhůt k pozbytí řidičského oprávnění je přerušen do dne, v němž rozhodnutí o námitkách nabude právní moci. Dotčená osoba (držitel českého řidičského průkazu) je oprávněna požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.