Oddělení personální a mzdové

Kontakty oddělení

Ing. Lenka Tůmová

Oddělení personální
Telefon: 553756223
Budova: Horní náměstí 69
Patro: 1. patro
Kancelář: kancelář č. 38
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail
Mzdová účetní
Mzdová účetní 553756453
Personalistka
Personalistka 553756225
Referentka pro vzdělávání
Referentka pro vzdělávání 553756452
Mzdová účetní
Mzdová účetní 553756274

Činnosti oddělení:

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou oddělení trvale svěřeny:

 • vede personální a mzdovou agendu pro zaměstnance SMO (včetně zaměstnanců zařazených do MPOL) a městských částí, dále pro členy zastupitelstev, jakož i pro zaměstnance na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • stanoví koncepci rozvoje personální správy (personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců),
 • zabezpečuje výběrová řízení, a to i veřejné výzvy a výběrová řízení podle zákona o úřednících územních samosprávních celků,
 • organizuje a zprostředkovává studijní praxe a stáže pro studenty vysokých škol a zaměstnávání účastníků rekvalifikačních kurzů,
 • zajišťuje agendu související s kolektivním vyjednáváním,
 • vede agendu sociálního fondu včetně zajišťování finančních nároků vyplývajících z kolektivní smlouvy,
 • stanovuje počty stravenek pro jednotlivé zaměstnance,
 • zajišťuje agendu související s benchmarkingovou iniciativou 2005,
 • zajišťuje odměňování členů okrskových volebních komisí a dalších účastníků u všech druhů voleb,
 • vystavuje služební průkazy, průkazy pracovníků MMO a vede jejich evidenci,
 • zajišťuje závodní preventivní péči zaměstnanců včetně vstupních a výstupních zdravotních prohlídek,
 • zajišťuje agendu hodnocení zaměstnanců,
 • komplexně zabezpečuje veškeré formy vzdělávání zaměstnanců,
 • zajišťuje agendu OZP včetně náhradního plnění a dalších zákonných povinností z toho vyplývajících,
 • poskytuje poradenské služby zaměstnancům v oblasti pracovněprávních vztahů,
 • zpracovává a aktualizuje informace pro webové stránky města v příslušných oblastech činnosti.

Rozhoduje a právně jedná za město (zejména uzavírá smlouvy) a disponuje s prostředky města vyčleněnými pro oddělení schváleným rozpočtem města v oblastech týkajících se shora uvedené náplně činnosti odboru v souladu se Zadávacím řádem statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, případně jiným příslušným vnitřním předpisem či rozhodnutím příslušného orgánu města, zejména při zajišťování úhrady účastnických poplatků na konferencích, úhrady školení a jiných vzdělávacích akcí.