Osoby v krizi

Poskytuje komplexní odbornou pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, především však osobám před nástupem během a po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, osobám po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěných ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny, nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, osobám propuštěným ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, osobám bez přístřeší nebo osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Více informací vám poskytnou pracovníci oddělení sociální práce a komunitního plánování.