Rada

Radu města tvoří primátor, náměstci primátora a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva. Počet členů Rady města Opavy je 11. 

Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce i jiné osoby. Obvyklým místem zasedání je zasedací místnost rady města v přízemí budovy radnice (Hlásky), Horní náměstí 69, Opava. 

Rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. 

Rada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. 

Rada vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce. 

Pravomoce a povinnosti rady města stanovuje § 102 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

Členové rady

Rada města je tvořena 11 členy volenými z řad zastupitelů. V radě mimo jiné zasedá primátor a jeho náměstci. Jmenný seznam radních najdete na samostatné stránce.

Usnesení rady

Usnesení rady města jsou veřejným dokumentem, který je rozhodnutím rady uveřejňován na webových stránkách.

Komise rady

Rada města může zřizovat, podobně jako zastupitelstvo, komise rady, které slouží jako poradní orgány rady. V současnosti fungují při radě města tyto komise.