Poradenství

Sociální pracovníci oddělení sociální práce a komunitního plánování poskytují občanům základní a odborné sociální poradenství, např. při nedostatečných příjmech, dluzích, bytové problematice, při vyřizování osobních dokladů, poskytují jim administrativní pomoc při vyplňování různých žádostí, formulářů, tiskopisů, návrhů, životopisů, zajišťují pomoc při orientaci v institucích, doprovázejí klienty na jednání v institucích, u zaměstnavatelů, k lékařům, poskytují krizovou pomoc, sociální asistenci a sociální intervenci.

Agenda zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění spočívá v ustanovení osoby, která bude přijímat tuto dávku za oprávněného příjemce důchodu, který pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav není schopen účelně nakládat se svým příjmem nebo není schopen se podepsat.

Agenda osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům - spočívá v zastupování osob v právních úkonech, které byly pravomocným rozhodnutím soudu omezeny ve způsobilosti k právním úkonům a soud jim neustanovil opatrovníka z řad rodinných příslušníků nebo blízkých osob.

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí poskytují odborné sociálně-právní poradenství při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů souvisejících s nezletilými dětmi, mladistvými a jejich výchovou.

Klienti, kteří nechtějí svou nepříznivou situaci řešit na úřadě, mohou sociální pracovníky obou oddělení kontaktovat telefonicky či mailem a dohodnout si návštěvu pracovníka ve svém přirozeném prostředí.