Oddělení památkové péče

Kontakty oddělení

Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail
Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756854
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756863
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756861

 

ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ ORP OPAVA MEZI VÝŠE UVEDENÉ REFERENTKY     Zvětšit mapu

Činnosti oddělení:

 • vydává rozhodnutí k restaurování movitých kulturních památek;
 • vydává závazná stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování, modernizaci, nástavbě či přestavbě nemovitých kulturních památek;
 • u nemovitostí, které se nachází na památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních památek, památkové rezervace nebo památkové zóny (v ochranném pásmu se vyjadřuje pouze k pracím, jimiž se zasahuje do vnějšího vzhledu nemovitostí) vydává rozhodnutí nebo závazná stanoviska ke stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov (i pokud jejich umístění přesáhne 30 po sobě jdoucích dnů), ke změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, výsadbě a kácení dřevin na veřejných prostranstvích nebo udržovacím pracím na těchto nemovitostech (Mapa památkově chráněných území)
 • vydává závazná stanoviska ke způsobu a změnám využití nemovitých kulturních památek;
 • kontroluje a monitoruje stav kulturních památek ve svěřeném území;
 • přijímá oznámení o ohrožení kulturních památek;
 • dozírá na opravy kulturních památek a staveb, jež se nachází v památkově chráněných územích;
 • řeší přestupky na úseku státní památkové péče

Památkově chráněná území a ochranná pásma v ORP Opava:

 • Městská památková zóna Opava
 • Městská památková zóna Hradec nad Moravicí
 • Vesnická památková rezervace Lipina
 • ochranné pásmo MPZ Opava, MPZ Hradec nad Moravicí, VPR Lipina
 • ochranné pásmo větrného mlýna v Hlavnici, ochranné pásmo zámku v Litultovicích, ochranné pásmo větrného mlýna v Cholticích, ochranné pásmo zámku a kostela v Raduni, ochranné pásmo zámku ve Velkých Heralticích a ochranné pásmo zámku a kostela ve Velkých Hošticích

Aktuality:

 • Vyhlášení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 • Od 01.01.2024 je účinné nové znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  Zákon je k nahlédnutí zde.
 • Ministerstvo kultury České republiky prostřednictvím statutárního města Opavy jako obce s rozšířenou působností sděluje, že z důvodu vládních opatření ohledně úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky na rok 2024 NEBUDE VYHLÁŠENA VÝZVA k podávání žádosti o příspěvek v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2024.

Důležité odkazy:

Formuláře ve správě oddělení