Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí se zabývá ochranou přírody ve městě a okolí, ochranou vod, zemědělské půdy a ovzduší. Pod odbor životního prostředí spadá také nakládání s odpady. Odbor má celkem 3 oddělení - oddělení přírody a krajiny, oddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu a oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Ing. Jiří Vaníček

Vedoucí odboru
Telefon: 553756870
Budova: Krnovská 71C
Patro: 2. patro
Kancelář: kancelář č. 204
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Asistentka vedoucího odboru životního prostředí, vydávání rybářských lístků

Administrativní pracovník
Administrativní pracovník 553756871

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756872
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756873
Referent oddělení
Referent oddělení 553756874
Referent oddělení
Referent oddělení 553756875

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, Lesy, myslivost
Vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, Lesy, myslivost 553756880
Koordinátor veřejné služby
Koordinátor veřejné služby 553756888
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756877
Údržba zeleně
Údržba zeleně 553756881
Předák (koordinátor) veřejné služby
Předák (koordinátor) veřejné služby 553756888
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756836
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756895
Lovecké lístky, myslivost, vodoprávní úřad
Lovecké lístky, myslivost, vodoprávní úřad 553756882

Oddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756886
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756884
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756885
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756878
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756883
Vynětí ze zemědělského půdního fondu
Vynětí ze zemědělského půdního fondu 553756737
Vynětí ze zemědělského půdního fondu
Vynětí ze zemědělského půdního fondu 553756890
Referent oddělení
Referent oddělení 553756891
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756887
Vodoprávní úřad
Vodoprávní úřad 604229362

Samostatné pracoviště koordinovaného stanoviska

Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756876
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756894

Samostatné pracoviště řízení projektů a kontroly​

Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756879

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Úkoly v samostatné působnosti:

 • posuzuje koncepční materiály dotýkající se území města z hlediska jejich možného vlivu na zeleň, připravuje a udržuje v aktualizované podobě Pasport zeleně, Plán ÚSES, Pasport pískovišť apod.,
 • vytváří a zajišťuje informační systém o stavu životního prostředí,
 • vyjadřuje se k záměrům a stanovuje podmínky ke stavebním a dalším činnostem ve městě s dopadem na zeleň,
 • vykonává správu pozemků v majetku města v oblasti údržby zeleně, zajišťování čistoty města, deratizace, údržby pískovišť a doprovodného mobiliáře,

 • řeší problematiku chovu a držení zvířat na území města,
 • organizuje obecně prospěšné práce a podílí se na organizaci veřejné služby,
 • stanovuje podmínky k provádění výkopových prací v zeleni a k povolování zvláštního užívání veřejného prostranství.

Úkoly v přenesené působnosti:

V základním rozsahu:

 • spravuje agendu povolování a zákazu kácení dřevin,
 • zajišťuje řízení a provoz Městského útulku pro opuštěné a odchycené psy, plní povinnosti v oblasti správního řízení a občanského práva ve věci nalezených a opuštěných zvířat (nalezená věc),
 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel, zvěře a ryb.

 • vykonává správu ve věcech registrovaných krajinných prvků a památných stromů, registruje ochranná pásma kolem významného krajinného prvku a zajišťuje provedení zápisů do katastru nemovitostí,
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability, vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody a podílí se na jeho vytváření a provádí opatření ke zlepšování přírodního prostředí,
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných zákonem, vydává závazná stanoviska jako dotčený orgán státní správy k řízením jiných orgánů a zpracovává stanoviska k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí,
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa a vydává souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, jakož i vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jimiž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha lesa hospodářského, pokud není příslušný kraj, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,
 • rozhoduje o dělení a odnětí lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, nebo o omezení jejich využívání, jakož i o konkrétních opatřeních týkajících se lesních pozemků, 
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře, jakož i o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře,
 • zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy a povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů včetně výjimek,
 • vykonává agendu související s honitbami a opatření potřebná k zachování všech druhů zvěře, provádí registraci Honebních společenstev a jejich vznik pak oznamuje Českému statistickému úřadu,
 • ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře, vydává rozhodnutí v oblasti lovu zvěře, dozírá na dodržování zákona o myslivosti a předpisů vydaných k jeho provedení, soustavně dozírá, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí, zda uživatelé honiteb myslivecky hospodaří v souladu s tímto zákonem, provádějí ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu zvěře,
 • ustanovuje a odvolává rybářskou stráž, rozhoduje o náhradě škody způsobené rybářskou stráží,
 • povoluje pořádání veřejného vystoupení dle zákona na ochranu zvířat, schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů,
 • na návrh příslušného správního úřadu vydává nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ukončuje mimořádná veterinární opatření a dozírá na jejich plnění,
 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel, zvěře a ryb,
 • projednává přestupky na úseku ochrany zvířat,  
 • na návrh příslušného správního úřadu nařizuje odebrání týraného zvířete, vyžaduje-li to zdravotní stav zvířete.

Oddělení ochrany vod a ochrany zemědělského půdního fondu

Úkoly v samostatné působnosti:

 • posuzuje koncepční materiály týkající se rozvoje vodovodů z hlediska jejich možného vlivu na problematiku ochrany vod a zemědělského půdního fondu,
 • spolupracuje s katastrálním úřadem při provádění revize katastru a při obnově katastrálního operátu na území obce.

Úkoly v přenesené působnosti:

V základním rozsahu:

 • vykonává správu obecného nakládání s povrchovými vodami,
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby a o povinnosti vlastníka nebo uživatele pozemku strpět umístění označení,
 • přijímá oznámení o možném výskytu karanténních škodlivých organizmů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení,
 • ukládá vlastníku či nájemci zemědělské půdy změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha.

V rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

 • provádí výkon státní správy k vodním dílům v rozsahu působnosti speciálního stavebního úřadu a spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí, vydává zejména:
 • územní souhlas a závazné stanovisko,
 • společné povolení a společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí ve společném územním a stavením řízení,
 • povolení pro stavby se souhlasem obecného stavebního úřadu,
 • zpracovává vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a zajišťuje jejich předání ministerstvu,
 • uděluje souhlas k odnětí a vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha,
 • uděluje souhlasy k vedení tras liniových staveb,
 • rozhoduje o povinnosti vlastníka nebo uživatele pozemku strpět umístění označení,
 • na úseku ochrany zemědělského půdního fondu poskytuje stanovisko dle požadavku koordinátora,
 • nařízením obce vydává, mění a ruší mimořádná lékařská opatření.

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

Úkoly v samostatné působnosti:

 • posuzuje koncepční materiály z hlediska jejich možného vlivu na ovzduší a nakládání s odpady,
 • vyjadřuje se k záměrům a stanovuje podmínky ke stavebním činnostem,
 • připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek v oblasti své činnosti,
 • řeší koncepci nakládání s komunálním odpadem na území města,
 • spolupracuje s kolektivními systémy na úseku zpětného odběru ve smyslu zákona o odpadech a zákona o obalech.

Úkoly v přenesené působnosti:

V základním rozsahu:

 • rozhoduje o vydání vyjádření k řízení krajského úřadu k umístění stacionárního zdroje uvedeného v Příloze 2 zákona o ochraně ovzduší,
 • průběžně sleduje imisní situaci,
 • vykonává kontrolu při nakládání s komunálním odpadem a s odpady a případně ukládá sankce za porušení zákona o odpadech a je správcem pohledávky ohledně této sankce.

V rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

 • vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje,
 • vydává vyjádření zejména v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
 • zajišťuje zveřejňování závazných stanovisek ve smyslu zákona o ochraně ovzduší,
 • zpracovává stanoviska k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí,
 • je správcem adresáře integrovaného registru znečišťování životního prostředí,
 • uděluje souhlas a stanovuje podmínky k nakládání s nebezpečnými odpady, případně ke společnému shromažďování odpadů vede evidenci vydaných souhlasů a zasílá je ministerstvu,
 • vede a zpracovává evidenci odpadů, způsobů nakládání s nimi a zařízení k nakládání s odpady.

Samostatné pracoviště koordinátor pro vydávání koordinovaných stanovisek

 • vydávání koordinovaných závazných stanovisek a koordinovaných stanovisek dotčeného orgánu, vydávání společných vyjádření a souhlasů na ochranu všech dotčených veřejných zájmů za jednotlivé úseky příslušných odborů magistrátu pro potřebu správních řízení vedených obecnými stavebními úřady a speciálními stavebními úřady ke stavbám a činnostem v rámci správního území obce s rozšířenou působností Opava a pro potřebu orgánů územního plánování v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Opava, jakož i všech k tomuto potřebných úkonů správního orgánu,
 • vydávání rybářských lístků.

Životní situace, které řeší tento odbor

Formuláře ve správě odboru