Používání vody pro užitkové účely

Upraveno: 12.12.2019

Řeší odbor životního prostředí.

Informace k použití vody k zalévání zahrad a k umývání automobilů

K zalévání zahrad je možno používat:

  • Vodu z vodovodního řadu. K omezení odběru vody z vodovodního řadu v případě nedostatku vody v období sucha dochází na základě obecně závazné vyhlášky města Opavy.
  • Vodu ze studní. Podmínkou pro čerpání vody ze studny je vydané stavební povolení a provedená kolaudace vodního díla (studna nebo vrt) včetně vydaného povolení k odběru vody. V případě přechodného nedostatku vody vydává vodoprávní úřad odboru životního prostředí opatření o omezení či zákazu odběru.

K umývání automobilů:

  • Je možno používat pouze čistou vodu (bez mycích prostředků) a nesmí být umývány zaolejované části automobilů. V případě nedostatku vody vydává vodoprávní úřad odboru životního prostředí opatření o omezení či zákazu odběru.

Co si musím připravit, přinést, koho přivést s sebou,

Pro vydání stavebního povolení, kolaudačního souhlasu a povolení k odběru vody je nutno vyplnit formuláře, které jsou k dispozici v sekci Formuláře.

Součástí žádosti o vydání stavebního povolení k vybudování studny je hydrogeologický posudek provedený oprávněnou osobou a stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, týkající se posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Termíny a lhůty

Lhůty dle správního řádu.

Porucha či havárie na vodovodní nebo kanalizační přípojce

Poruchu na vodovodním nebo kanalizačním řádu řeší správce tj. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., regionální pracoviště Opava, Tel.: +420 553 699 111, poruchová nonstop linka 840 111 125

Vodovodní nebo kanalizační přípojka je součástí nemovitosti, tudíž poruchu na vodovodní nebo kanalizační přípojce řeší vlastník nemovitosti.