Ochrana ovzduší

Ovzduší je jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, neboť může negativně působit na zdravotní stav obyvatel v něm žijících. Kvalita ovzduší v Opavě je ovlivňována zejména v období nepříznivých rozptylových a meteorologických podmínek opakujícími se situacemi s nadlimitními koncentracemi suspendovaných částic (PM10). Významný podíl mají i jiné znečišťující látky (oxid siřičitý - SO2, oxidy dusíku -  NOx, ozón – O3 a benzo(a)pyren). Z důvodu nadlimitních koncentrací suspendovaných částic PM10 bylo území města Opavy opakovaně vyhlášeno jako oblast s překročením imisních limitů z hlediska ochrany lidského zdraví (dříve se jednalo o oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší – OZKO).  

Kvalitu ovzduší Opavy ovlivňují vzdálené zdroje znečištění (v rámci Moravskoslezského kraje), průmyslové zdroje znečištění nacházející se v Opavě a jeho okolí, automobilová doprava a rovněž místní topeniště domácností. Jak která skupina přispívá ke kvalitě ovzduší města a jaké jsou možnosti na zlepšení, je popsáno dále v textu.  

Základní právní normou pro úsek ochrany ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních limitů a přípustné četnosti jejich překročení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu (§ 3 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší).

Aktuální informace o kvalitě ovzduší

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) provozuje od roku 1994 v  Opavě-Kateřinkách automatizovanou imisní měřící stanici (AIMS), která kontinuálně monitoruje kromě základních meteorologických charakteristik (teplota, směr a rychlost větru, oblačnost, vlhkost ad.) i kvalitu ovzduší. Jedná se o následující znečišťující látky: oxidy dusičitý (NO2), ozón (O3) a suspendované částice (PM10). V rámci Moravskoslezského kraje je čistota ovzduší sledována sítí 25 stanic automatického imisního monitoringu (AIMS), která je doplněna několika mobilními zařízeními. Měření oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého bylo na AIMS ukončeno pro dlouhodobě nízké hodnoty. 

Aktuální informace o kvalitě ovzduší v ČR ČHMÚ nabízí jak v podobě mapy, tak v podobě přehledné tabulky.

Kvalita ovzduší na území města

Opava se v kvalitě ovzduší nijak výrazně neliší od situace ve zbytku Moravskoslezského kraje. Území města bylo opakovaně vyhlášeno Ministerstvem životního prostředí jako oblast s překročením imisních limitů z hlediska ochrany lidského zdraví. Největší problém v Opavě představují suspendované částice PM10

Kvalita ovzduší na území města

Co ovlivňuje kvalitu ovzduší ve městě

Největší problém ovzduší v Opavě představují částice PM10. K jejich vzniku nejvýznamněji přispívá doprava, místně jí významně sekundují lokální topeniště. K situaci dále přispívají také vzdálené zdroje. Vliv domácích průmyslových zdrojů není příliš významný. Lokálně má vliv cukrovar a Ostroj. Ovzduší neznečišťují pouze částice PM10, ale také například oxidy dusíku. Město se snaží proti těmto negativním jevům bránit například výsadbou ochranné liniové zeleně.

Co ovlivňuje kvalitu ovzduší ve městě

Nástroje ochrany ovzduší

Hlavním nástrojem ochrany ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Ten mimo jiné určuje hraniční hodnoty imisních limitů. Město si také nechalo zpracovat Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší. Přestože se tento dokument z důvodu změny legislativy dále nevyvíjí, stále v něm lze najít zajímavé a užitečné informace. Do boje o lepší ovzduší se zapojili například také studenti Slezského gymnázia, kteří ve městě rozjeli projekt Emisních komisařů. Město zase v rámci osvětové kampaně připravilo kampaň Krotitelé vzduchu.

Nástroje ochrany ovzduší

Indikátory ochrany ovzduší

Jednotný systém životního prostředí Ministerstva životního prostředí

INDIKÁTOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2017 2018 2019 Jednotka
POČET PŘEKROČENÍ 24 HOD. IMISNÍHO LIMITU SO2 0 0 0 x x x x x x x dní
MAXIMÁLNÍ 24HODINOVÁ KONCENTRACE SO2 42,9 55,4 x x x x x x x x μg/m3
POČET PŘEKROČENÍ 24 HOD. IMISNÍHO LIMITU NO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dní
POČET PŘEKROČENÍ 24 HOD. IMISNÍHO LIMITU PM10 64 51 56 58 44 24 25 43 48 17 dní
MAXIMÁLNÍ 24HODINOVÁ KONCENTRACE PM10 211,5 220,7 199,5 205,8 121,9 151,4 131,5 197,2 135,3 105,6 μg/m3
POČET PŘEKROČENÍ IMISNÍCH LIMITŮ O3 12 24 16 11 34 16 6 11 37 16 dní
MAXIMÁLNÍ 8HODINOVÝ KLOUZAVÝ PRŮMĚR O3 136,9 118,5 154,5 143,6 181,6 143,8 136,8 135 162,8 133 μg/m3
POČET ROČNÍCH PŘEKROČENÍ MAX. 8HOD. KLOUZAVÉHO PRŮMĚRU O- PRŮMĚR ZA 3 ROKY n. d. n. d. 17,3 17,0 20,3 20,3 n. d. 20,3 21,3 21,3 dní

Poznámky: x - veličina se na stanici neměří; n. d. - nejsou k dispozici data za 3 roky na dané stanici, proto nelze vyhodnotit 3 leté období. Koncentraci oxidu uhelnatého a nyní i oxidu siřičitého přestalo ČHMÚ z důvodu dlouhodobě výrazně podlimitních hodnot měřit.

*Měření imisí je dlouhodobě prováděno Českým hydrometeorologickým ústavem v rámci celostátního imisního monitoringu na automatické stanici "Opava-Kateřinky" (viz indikátory 2010-2019). Kromě toho byla pro srovnání v době od 3. 1. 2017 - 3.1. 2018 provozována Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě stanice automatického imisního monitoringu také na Praskové ulici v zahradě Slezské univerzity za bludným balvanem "Opava-univerzitní zahrada". Toto měření bylo financováno z prostředků Moravskoslezského kraje (viz 2017*).