Pracovní skupiny komunitního plánování

V rámci komunitního plánování sociálních služeb se ve městě Opavě pravidelně schází 5 pracovních skupin a koordinační skupina. Každá z pracovních skupin (mimo koordinační skupinu) je otevřená veřejnosti, z kapacitních důvodů však doporučujeme účast předem domluvit s koordinátorkou KPSS.

Termíny jednání pracovních skupin

* jednání koordinační skupiny je neveřejné

Koordinační skupina 

Jedná se o řídící skupinou, která sdružuje garanta, koordinátora a ekonoma agendy komunitního plánování, manažery pracovních skupin, politické zástupce města – náměstka primátora pro sociální oblast, případně členy Komise pro komunitní plán a sociální věci. Hlavním úkolem koordinační skupiny je řešení sociální problematiky, která se prolíná všemi pracovními skupinami. 

Garant procesu komunitního plánování: vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy

Koordinátorka komunitního plánování:  Mgr. Monika Čermínová

Ekonom oddělení sociální práce a komunitního plánování: Ing. Jana Halšková

 

Pracovní skupina Senioři 

Tato skupina se zabývá seniory ve věku od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, případně seniory ohroženými sociální izolací. 

Nejrizikovější skupiny seniorů lze vymezit následovně:

  • senioři nad 80 let,
  • samostatně žijící či zcela izolovaní senioři (prostorově, emocionálně, bez kontaktů),
  • senioři se zdravotními problémy, poruchami paměti a dalšími projevy stáří,
  • senioři s příjmem na hranici sociální potřebnosti.      

Nejčastější témata řešená na jednáních pracovní skupiny: nastavení kapacit pobytových (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) a terénních (pečovatelská služba) služeb pro seniory, odlehčení pečujícím osobám. 

Pracovní skupiny se pravidelně účastní zástupci následujících organizací: Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s., Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky – Domov sv. Zdislavy, Domov Bílá Opava, p.o., Charita Opava, Magistrát města Opavy, Seniorcentrum Opava, p.o., Slezská nemocnice v Opavě, OASA nezisková, o.p.s., Psychiatrická nemocnice v Opavě, Vila Vančurova o.p.s.

 

Zápisy z jednání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním

Cílovou skupinu tvoří občané se zrakovým, sluchovým, kombinovaným a tělesným postižením či civilizačním onemocněním, kteří žijí trvale na území města Opavy a jejichž onemocnění či postižení je natolik znevýhodňuje, že potřebují využít sociální a související služby.

Nejčastější témata řešená na jednáních pracovní skupiny: bydlení a zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním; vznik centra denních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 

Pracovní skupiny se pravidelně účastní zástupci následujících organizací: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky – Denní stacionář Domovinka, Domov Vesalius, z.ú., Charita Opava, KAFIRA, o.p.s., Klub přátel zdravotně postižených Eliška, Sírius, p.o., Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s., Svaz tělesně postižených ČR, z.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, z.s., Slezská diakonie – poradna rané péče MATANA, Středisko rané péče SPRP Ostrava.

Zápisy z jednání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina Osoby s duševním onemocněním

Cílovou skupinu tvoří primárně osoby se zdravotním postižením s důrazem na osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s psychosociálními obtížemi a v psychosociální krizi a dále osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se o osoby, jejichž onemocnění či postižení je znevýhodňuje do takové míry, že k udržení jejich kvality života je žádoucí zapojit odbornou péči a podporu sociálních, souvisejících či dalších návazných služeb zaměřených na specifika a práci s uvedeným typem zdravotního postižení. Věkovou strukturu tvoří lidé ve věku od 16 do 64 let.

Nejčastější témata řešená na jednáních pracovní skupiny: reforma psychiatrické péče, zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, problematika bydlení.

Zápisy z jednání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina

Do cílové skupiny patří všechny rodiny (i neúplné) se závislými dětmi (0–15 let) a mládeží (15–18 let) žijící trvale v Opavě, včetně dětí a mládeže žijící mimo tyto rodiny. Jsou to zejména rodiny sociálně potřebné a rodiny v obtížné životní situaci, jejichž fungování je výrazně narušeno a k zvládnutí této situace potřebují pomoc, protože ji nedokáží řešit vlastními silami (řešení složitých rozvodových situací, partnerských problémů apod.). Dále rodiny, které neplní či plní nežádoucím způsobem své základní funkce a ohrožují její členy, především vývoj dětí.

Skupina dále řeší problematiku týraných, zneužívaných, zanedbávaných dětí a také problematiku dětí a mladistvých ohrožených sociokulturním znevýhodněním a sociálně patologickými jevy (mladí bezdomovci, mládež provozující prostituci, děti na útěku z ústavních zařízení, děti z rodin, ve kterých se objevuje závislost na drogách či alkoholu).

Do tematického zaměření skupiny Děti, mládež, rodina spadají také osoby, jichž se dotýká problematika náhradní rodinné péče.

Zápisy z jednání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina Osoby se specifickými sociálními problémy

Do pracovní skupiny spadají občané z oblastí problematiky:

  • trestněprávní (osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, osoby, proti kterým je vedeno trestní stíhání, oběti trestných činů, oběti domácího násilí atd.)
  • pracovněprávní (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby diskriminované na trhu práce atd.)
  • sociálního vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením (osoby bez přístřeší, osoby žijící nedůstojným způsobem života, zletilé osoby po ukončení ústavní výchovy atd.)
  • sociální patologie (osoby závislé na alkoholu či jiných toxikomaniích, osoby jinak závislé atd.)
  • nepříznivé životní situace (jednotlivci či bezdětné rodiny v přechodné či dlouhodobější sociální krizi, osoby neschopné zabezpečit si své základní životní potřeby atd.)

Nejčastější témata řešená na jednáních pracovní skupiny: služby pro osoby bez přístřeší, dluhová problematika a domácí násilí, potravinová banka. 

Zápisy z jednání pracovní skupiny