Pracovní skupiny komunitního plánování

V rámci komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se ve městě Opavě pravidelně scházelo 6 pracovních skupin (PS) a koordinační skupina (KS). K 1. lednu 2018 došlo ke zrušení PS Osoby se sociokulturním znevýhodněním, její členové nyní dochází do skupiny Děti, mládež, rodina. Každá z pracovních skupin je otevřená veřejnosti (z kapacitních důvodů však doporučujeme účast předem domluvit s manažerem PS).

Koordinační skupina 

Podle organizační struktury KPSS v Opavě je KS řídící skupinou, která sdružuje garanta KP, koordinátora KP, manažery pracovních skupin, politické zástupce města – náměstka primátora pro sociální oblast, případně členy Komise rady SMO pro komunitní plán. Hlavním úkolem KS je řešení sociální problematiky, která se prolíná všemi pracovními skupinami KP.

Koordinátorka komunitního plánování:  Mgr. Monika Čermínová

Referentka komunitního plánování:  Lenka Titzová

Zápisy z jednání koordinační skupiny

Pracovní skupina Senioři 

Tato skupina se zabývá seniory ve věku od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, případně seniory ohroženými sociální izolací. Potřebnost sociální pomoci roste zejména u osob s vyšším věkem.

Nejrizikovější skupiny seniorů lze vymezit následovně:

  • senioři nad 80 let,
  • samostatně žijící senioři či zcela izolované osoby (prostorově, emocionálně, bez kontaktů),
  • senioři se zdravotními problémy, poruchami paměti a dalšími projevy stáří,
  • senioři s příjmem na hranici sociální potřebnosti.      

Manažerka PS:  Bc. Petra Thiemlová, DiS.

Zápisy z jednání pracovní skupiny

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční: 10. září 2019, 9.00 hod., Vila Vančurova, Vančurova 1217/5, Opava

Pracovní skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním

Cílovou skupinu tvoří občané se zrakovým, sluchovým, kombinovaným a tělesným postižením či civilizačním onemocněním, kteří žijí trvale na území města Opavy a jejichž onemocnění či postižení je natolik znevýhodňuje, že potřebují využít sociální a související služby. 

Manažerka PS:  Mgr. Linda Schalková

Zápisy z jednání pracovní skupiny

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční: 19. září 2019, 13.00 hod., Domov Vesalius, Sušilova 1751/1, Opava

Pracovní skupina Osoby s duševním onemocněním

Cílovou skupinu tvoří primárně osoby se zdravotním postižením s důrazem na osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s psychosociálními obtížemi a v psychosociální krizi a dále osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se o osoby, jejichž onemocnění či postižení je znevýhodňuje do takové míry, že k udržení jejich kvality života je žádoucí zapojit odbornou péči a podporu sociálních, souvisejících či dalších návazných služeb zaměřených na specifika a práci s uvedeným typem zdravotního postižení. Věkovou strukturu tvoří lidé ve věku od 16 do 64 let.

Manažerka PS: Mgr. Petra Trefná Skácelová

Zápisy z jednání pracovní skupiny

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční: 18. září 2019, 13.00 hod., Kavárna OC Silesia, Těšínská 2914/24, Opava

Pracovní skupina Osoby se sociokulturním znevýhodněním

UPOZORNĚNÍ: Od 1.1.2018 došlo ke zrušení činnosti této pracovní skupiny, její členové nyní dochází do pracovní skupiny Děti, mládež, rodina.

Zápisy z jednání pracovní skupiny

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina

Do cílové skupiny patří všechny rodiny (i neúplné) se závislými dětmi (0–15 let) a mládeží (15–18 let) žijící trvale v Opavě, včetně dětí a mládeže žijící mimo tyto rodiny. Jsou to zejména rodiny sociálně potřebné a rodiny v obtížné životní situaci, jejichž fungování je výrazně narušeno a k zvládnutí této situace potřebují pomoc, protože ji nedokáží řešit vlastními silami (řešení složitých rozvodových situací, partnerských problémů apod.). Dále rodiny, které neplní či plní nežádoucím způsobem své základní funkce a ohrožují její členy, především vývoj dětí.

Skupina dále řeší problematiku týraných, zneužívaných, zanedbávaných dětí a také problematiku dětí a mladistvých ohrožených sociokulturním znevýhodněním a sociálně patologickými jevy (mladí bezdomovci, mládež provozující prostituci, děti na útěku z ústavních zařízení, děti z rodin, ve kterých se objevuje závislost na drogách či alkoholu).

Do tematického zaměření skupiny Děti, mládež, rodina spadají také osoby, jichž se dotýká problematika náhradní rodinné péče.

Manažer PS:  Gerhard Karhan

Zápisy z jednání pracovní skupiny

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční: 11. září 2019, 9.00 hod., DC Čtyřlístek Opava. Nákladní 147/29, Opava

Pracovní skupina Osoby se specifickými sociálními problémy

Do pracovní skupiny spadají občané z oblastí problematiky:

  • trestněprávní (osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, osoby, proti kterým je vedeno trestní stíhání, oběti trestných činů, oběti domácího násilí atd.)
  • pracovněprávní (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby diskriminované na trhu práce atd.)
  • sociálního vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením (osoby bez přístřeší, osoby žijící nedůstojným způsobem života, zletilé osoby po ukončení ústavní výchovy atd.)
  • sociální patologie (osoby závislé na alkoholu či jiných toxikomaniích, osoby jinak závislé atd.)
  • nepříznivé životní situace (jednotlivci či bezdětné rodiny v přechodné či dlouhodobější sociální krizi, osoby neschopné zabezpečit si své základní životní potřeby atd.)

Manažerka PS:  Mgr. Lucie Trunečková

Zápisy z jednání pracovní skupiny

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční: 3. května 2019, 8.00 hod., MMO, Krnovská 71C (zas. místnost č. 118), Opava