Pracovní skupiny komunitního plánování

V rámci komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se ve městě Opavě pravidelně schází 5 pracovních skupin (PS) a koordinační skupina (KS). Každá z pracovních skupin (mimo koordinační skupinu), je otevřená veřejnosti, z kapacitních důvodů však doporučujeme účast předem domluvit s manažerem PS či koordinátorkou KPSS.

Termíny jednání pracovních skupin

* jednání koordinační skupiny je neveřejné

Koordinační skupina 

Podle organizační struktury KPSS v Opavě je KS řídící skupinou, která sdružuje garanta KP, koordinátora KP, ekonoma KP, manažery pracovních skupin, politické zástupce města – náměstka primátora pro sociální oblast, případně členy Komise rady SMO pro komunitní plán. Hlavním úkolem KS je řešení sociální problematiky, která se prolíná všemi pracovními skupinami KP.

Garant procesu komunitního plánování: vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy

Koordinátorka komunitního plánování:  Mgr. Monika Čermínová

Ekonom komunitního plánování: Ing. Karolína Bořucká

 

Pracovní skupina Senioři 

Tato skupina se zabývá seniory ve věku od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, případně seniory ohroženými sociální izolací. Potřebnost sociální pomoci roste zejména u osob s vyšším věkem.

Nejrizikovější skupiny seniorů lze vymezit následovně:

  • senioři nad 80 let,
  • samostatně žijící senioři či zcela izolované osoby (prostorově, emocionálně, bez kontaktů),
  • senioři se zdravotními problémy, poruchami paměti a dalšími projevy stáří,
  • senioři s příjmem na hranici sociální potřebnosti.      

Zápisy z jednání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním

Cílovou skupinu tvoří občané se zrakovým, sluchovým, kombinovaným a tělesným postižením či civilizačním onemocněním, kteří žijí trvale na území města Opavy a jejichž onemocnění či postižení je natolik znevýhodňuje, že potřebují využít sociální a související služby.

Zápisy z jednání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina Osoby s duševním onemocněním

Cílovou skupinu tvoří primárně osoby se zdravotním postižením s důrazem na osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s psychosociálními obtížemi a v psychosociální krizi a dále osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se o osoby, jejichž onemocnění či postižení je znevýhodňuje do takové míry, že k udržení jejich kvality života je žádoucí zapojit odbornou péči a podporu sociálních, souvisejících či dalších návazných služeb zaměřených na specifika a práci s uvedeným typem zdravotního postižení. Věkovou strukturu tvoří lidé ve věku od 16 do 64 let.

Zápisy z jednání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina

Do cílové skupiny patří všechny rodiny (i neúplné) se závislými dětmi (0–15 let) a mládeží (15–18 let) žijící trvale v Opavě, včetně dětí a mládeže žijící mimo tyto rodiny. Jsou to zejména rodiny sociálně potřebné a rodiny v obtížné životní situaci, jejichž fungování je výrazně narušeno a k zvládnutí této situace potřebují pomoc, protože ji nedokáží řešit vlastními silami (řešení složitých rozvodových situací, partnerských problémů apod.). Dále rodiny, které neplní či plní nežádoucím způsobem své základní funkce a ohrožují její členy, především vývoj dětí.

Skupina dále řeší problematiku týraných, zneužívaných, zanedbávaných dětí a také problematiku dětí a mladistvých ohrožených sociokulturním znevýhodněním a sociálně patologickými jevy (mladí bezdomovci, mládež provozující prostituci, děti na útěku z ústavních zařízení, děti z rodin, ve kterých se objevuje závislost na drogách či alkoholu).

Do tematického zaměření skupiny Děti, mládež, rodina spadají také osoby, jichž se dotýká problematika náhradní rodinné péče.

Zápisy z jednání pracovní skupiny

 

Pracovní skupina Osoby se specifickými sociálními problémy

Do pracovní skupiny spadají občané z oblastí problematiky:

  • trestněprávní (osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, osoby, proti kterým je vedeno trestní stíhání, oběti trestných činů, oběti domácího násilí atd.)
  • pracovněprávní (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby diskriminované na trhu práce atd.)
  • sociálního vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením (osoby bez přístřeší, osoby žijící nedůstojným způsobem života, zletilé osoby po ukončení ústavní výchovy atd.)
  • sociální patologie (osoby závislé na alkoholu či jiných toxikomaniích, osoby jinak závislé atd.)
  • nepříznivé životní situace (jednotlivci či bezdětné rodiny v přechodné či dlouhodobější sociální krizi, osoby neschopné zabezpečit si své základní životní potřeby atd.)

Zápisy z jednání pracovní skupiny