Samostatné pracoviště sportu

V organizační struktuře úřadu je referent sportu zařazen do přímé působnosti tajemníka. 

Pracovník samostatného pracoviště sportu: Martin Koky  

Činnosti samostatného pracoviště sportu

 • podílí se na sestavení plánu nejvýznamnějších sportovních akcí za kalendářní rok,
 • organizuje významné sportovní akce pořádané městem včetně propagace,
 • organizuje sportovní akce v rámci setkání sportovců partnerských měst,
 • vykonává pořadatelskou a organizační činnost při sportovních akcích pořádaných městem,
 • aktualizuje plán rozvoje města v oblasti sportu
 • spolupracuje se sportovními institucemi města, školami, zájmovými spolky,
 • vykonává informační činnost v oblasti sportu směrem k veřejnosti a mapuje sportovní aktivity v regionu,
 • ve spolupráci s odborem majetku SMO připravuje analýzu městských sportovišť včetně popisu jejich technického stavu, specifikace a vyčíslení finančních nákladů na nutné opravy,
 • ve spolupráci s odborem majetku a odborem investic SMO zpracovává dovybavení veřejných sportovišť v majetku města, která nejsou ve správě příspěvkových organizací zřizovaných městem,
 • spolupracuje s pracovníky v oblasti sportu z jiných měst a obcí,
 • zpracovává podklady pro vyhodnocení grantové soutěže města v oblasti sportu,
 • připravuje stanoviska k žádostem či stížnostem z oblasti sportu,
 • jako garant se účastní jednání Sportovní komise RMO, připravuje podklady na jednání Sportovní komise, zpracovává zápis z jednání  komise a závěry předkládá RMO,
 • zodpovídá za zpracování podkladů pro jednání a plnění opatření Rady a Zastupitelstva Statutárního města Opavy v oblasti sportu,
 • spolupracuje se Slezským fotbalovým klubem Opava, Basketbalovým klubem Opava a Hokejovým klubem Opava oblasti mládežnických kategorií