Odbor sociálních věcí

V rámci odboru sociálních věcí fungují dvě oddělení, a to oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociální práce a komunitního plánování.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany pomáhají rodičům při řešení výchovných, nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytují nebo zprostředkovávají rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dětí, osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poskytují poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo jeho svěřením do pěstounské péče.

Oddělení sociální práce a komunitního plánování zabezpečuje sociální agendy, poskytuje sociálně-právní poradenství lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, vykonává sociální šetření, depistážní činnost a další činnosti s tím spojené, zajišťuje výkon veřejného opatrovnictví, terénní práci se zaměřením na romskou menšinu, fungování klubů pro seniory na území města zřízenými SMO, zabývá se sociální prevencí a komunitním plánováním sociálních služeb.

Odbor sociálních věcí nezajišťuje výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi. Tuto agendu zajišťuje Úřad práce ČR, referát hmotné nouze.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Mgr. Helena Kozáková

Vedoucí odboru
Telefon: 553756649
Budova: Krnovská 71C
Patro: 1. patro
Kancelář: kancelář č. 112
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Oddělení sociální práce a komunitního plánování

Vedoucí oddělení sociální práce a komunitního plánování
Vedoucí oddělení sociální práce a komunitního plánování 553756624
Koordinátorka komunitního plánování
Koordinátorka komunitního plánování 553756617
Ekonom oddělení sociální práce a komunitního plánování odboru sociálních věcí
Ekonom oddělení sociální práce a komunitního plánování odboru sociálních věcí 553756300
Sociální pracovnice, veřejný opatrovník
Sociální pracovnice, veřejný opatrovník 553756670
Sociální pracovnice, terénní sociální práce,agenda zvláštního příjemce
Sociální pracovnice, terénní sociální práce,agenda zvláštního příjemce 553756738
Veřejná opatrovnice a sociální pracovnice oddělení sociální práce a komunitního plánování
Veřejná opatrovnice a sociální pracovnice oddělení sociální práce a komunitního plánování 553756733
Sociální pracovnice oddělení sociální práce a komunitního plánování
Sociální pracovnice oddělení sociální práce a komunitního plánování 553756734
Veřejný opatrovník oddělení sociální práce
Veřejný opatrovník oddělení sociální práce 553756896
Terénní pracovník
Terénní pracovník 553756679
Veřejný opatrovník oddělení sociální práce
Veřejný opatrovník oddělení sociální práce 553756722
Sociální kurátor, sociální pracovník, terénní sociální práce
Sociální kurátor, sociální pracovník, terénní sociální práce 553756719
Sociální pracovnice, veřejný opatrovník
Sociální pracovnice, veřejný opatrovník 553756893
Sociální pracovnice, veřejný opatrovník
Sociální pracovnice, veřejný opatrovník 553756739
Sociální pracovník, terénní sociální práce
Sociální pracovník, terénní sociální práce 553756674
Sociální pracovnice, veřejný opatrovník
Sociální pracovnice, veřejný opatrovník 553756716
Sociální pracovnice, terénní sociální práce, agenda zvláštního příjemce
Sociální pracovnice, terénní sociální práce, agenda zvláštního příjemce 553756653
Sociální pracovník, terénní sociální práce, sociální kurátor (zástup)
Sociální pracovník, terénní sociální práce, sociální kurátor (zástup) 553756748

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí 553756727
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756714
Sociální pracovnice, náhradní rodinná péče
Sociální pracovnice, náhradní rodinná péče 553756639
Sociální pracovnice, kurátor pro děti a mládež
Sociální pracovnice, kurátor pro děti a mládež 553756660
Sociální pracovnice, náhradní rodinná péče
Sociální pracovnice, náhradní rodinná péče 553756745
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756678
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756226
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756637
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756717
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756252
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756650
Sociální pracovník, kurátor pro děti a mládež
Sociální pracovník, kurátor pro děti a mládež 553756668
Sociální pracovnice, náhradní rodinná péče
Sociální pracovnice, náhradní rodinná péče 553756742
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756677
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756641
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756676
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756680
Sociální pracovnice, náhradní rodinná péče
Sociální pracovnice, náhradní rodinná péče 553756673
Sociální pracovnice, kurátor pro děti a mládež
Sociální pracovnice, kurátor pro děti a mládež 553756648
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756330
Sociální pracovnice
Sociální pracovnice 553756953

Sekretariát odboru sociálních věcí

Administrativní pracovník
Administrativní pracovník 553756743

Oddělení sociální práce a komunitního plánování

 • spravuje a řídí činnost klubů pro seniory,
 • v souladu s principy komunitního plánování zpracovává ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb podklady, návrhy a zprávy pro stanovení:
  • koncepce rozvoje a kvality sociálních služeb města,
  • rozvoje sítě sociálních služeb na území města,
  • návrhů projektů s možností financování ze Strukturálních fondů EU a jiných externích zdrojů ve spolupráci s odborem rozvoje města a strategického plánování.

Úkoly v přenesené působnosti:

 • organizuje a poskytuje sociální pomoc,
 • pověření zaměstnanci vykonávají funkci veřejného opatrovníka osobám s omezenou svéprávností a provádí sociální šetření u těchto osob,
 • ustanovuje zvláštního příjemce pro výplatu dávek důchodového pojištění,
 • vykonává sociální práci vůči osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženy sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu nachází; vede „Standardizovaný záznam sociálního pracovníka“, který je součástí Jednotného informačního systému včetně sociální kurately,
 • poskytuje odborné sociální poradenství a zprostředkovává komunikaci mezi úřady či jinými organizacemi a osobami ohroženými sociálním vyloučením nebo těmi, kteří nejsou schopni tyto činnosti vykonat bez pomoci včetně sociální asistence,
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a činnosti vedoucí k řešení či usnadnění sociální situace,
 • provádí depistáž a sociální šetření,
 • zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce,
 • vydává doporučení k uzavření smlouvy v domech zvláštního určení,
 • vykonává správu pohledávek vzniklých na dávkách hmotné nouze, které zůstávají ve správě magistrátu.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • zajišťuje a organizuje sociálně-právní ochranu dětem a rodinám s dětmi dle zvláštního právního předpisu,
 • vykonává za magistrát funkci opatrovníka a poručníka k zastupování nezletilých dětí při soudních řízeních, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte, podává soudu návrhy na opatření na ochranu dětí, případně jejich zrušení,
 • sleduje dodržování práv dítěte umístěného mimo rodinu v zařízení a v rámci sanace spolupracuje s rodinou,
 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, činí opatření k omezování těchto nepříznivých vlivů,
 • napomáhá při řešení krizových situací v rodinách a při řešení výchovných problémů nezletilých dětí (např. i zprostředkováním poradenství),
 • vyhledává děti týrané, zneužívané a zanedbávané,
 • spolupracuje s organizacemi, které se věnují dětem a mládeži ve městě, podporuje rozvoj volnočasových aktivit pro děti,
 • provádí místní šetření, spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, neziskovými organizacemi, Policii ČR, soudy a státními zastupitelstvími,
 • podává oznámení o přestupku zákonného zástupce dítěte, který dítě nepřihlásí k povinné školní docházce nebo k povinnému předškolnímu vzdělávání,
 • provádí výkon činností v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče,
 • provádí administrativní činnosti, poradenskou činnost a účastní se přestupkového řízení u mladistvých.

Na orgán sociálně-právní ochrany dětí se s žádostí o pomoc mohou obrátit:

 • rodiče nezletilých dětí,
 • nezletilé děti,
 • občané, kteří chtějí upozornit na nedostatky v péči rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu nezletilých dětí.

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí řeší nejčastěji tyto situace:

 • zanedbávání péče o nezletilé dítě,
 • zneužívání nebo týrání dítěte,
 • opuštění dítěte,
 • problémy související s péčí o dítě, zvláště mají-li dlouhodobé trvání nebo jsou takové intenzity, že jsou příčinou nepříznivého vývoje dítěte,
 • obtížné situace rodičů nezletilých dětí /např. umístění rodiče s dětmi v azylovém domě, v režimu utajení apod./,
 • problematika dětí narozených mimo manželství,
 • problematika určení rodičovství a popření otcovství dítěte,
 • úprava poměrů nezletilého dítěte,
 • otázky týkající se péče a výživy nezletilých dětí v době před a po rozvodu manželství,
 • svěření nezletilého dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče,
 • omezení, pozastavení, zbavení nebo přiznání rodičovské odpovědnosti,
 • sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy nezletilých dětí,
 • sledování výkonu vazby a výkonu trestu u mladistvých,
 • případy domácího násilí,
 • pěstounství, poručenství, osvojení, péče jiné osoby než rodiče,
 • výchovné problémy a projevy závadového chování,
 • trestná činnost nezletilých dětí a mladistvých.

Terénní pracovník pro romskou menšinu

Na odboru sociálních věcí pracuje také terénní pracovník pro romskou menšinu. Působení terénního pracovníka směřuje k posílení sociálních kompetencí lidí tak, aby byli schopni využít získaného potenciálu a pomoci si sami. Jedná se nejen  o pomoc rodinám, ale i jednotlivým osobám žijícím v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Úzce spolupracuje se všemi sociálními pracovníky odboru a podle potřeby i se zaměstnanci ostatních odborů magistrátu, zejména pak se zaměstnanci odboru majetku při řešení bytové problematiky klientů. Kromě pracovníků města je v zájmu svých klientů v kontaktu se zástupci dalších organizací a institucí v Opavě, zejména se školami a školskými zařízeními, lékaři, zástupci nestátních neziskových organizací, úřadem práce, probační a mediační službou a dalšími.

Mezi konkrétní aktivity terénního pracovníka patří:

 • pravidelná docházka do lokalit, kde žije romská komunita (návštěva domácnosti, přirozeného prostředí klienta),
 • zjišťování problémů a obtíží, se kterými se lidé potýkají a navrhování možnosti jejich řešení,
 • zdravotně – sociální prevence,
 • pomoc obyvatelům romské komunity při jednání s úřady,
 • vedení klientů k hospodárnému nakládání s příjmy, motivace k úhradě dluhů, závazků,
 • pomoc při zlepšování nevyhovujících bytových podmínek,
 • motivace ke vzdělání, zvyšování kvalifikace, docházce dětí do škol, pravidelné návštěvy dětských lékařů,
 • motivace k aktivnímu hledání zaměstnání, ve spolupráci s Úřadem práce Opava pomoc při hledání zaměstnání,
 • zprostředkování lepšího využívání volnočasových aktivit dětí a mládeže ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi,
 • zprostředkování odborné pomoci obyvatelům trpícím určitou formou závislosti (alkoholismus, drogy, atd.).

Významnou oblast činnosti terénního pracovníka tvoří poradenství a pomoc při řešení problémů souvisejících se ztrátou osobních dokladů a majetku, pomoc při sjednávání splátkových kalendářů, pomoc při řešení problémů s exekucemi či dluhy či pomoc se zprostředkováním právního poradenství.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.