Ochrana oznamovatelů v rámci Magistrátu města Opava (whistleblowing)

Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice):

Směrnice poskytuje ochranu všem kategoriím „pracovníků“ včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice.

Příslušné osoby pro příjem a prošetřování oznámení:

Ing. Lubomír Měch

bezpečnostní manažer

553 756 229

Krnovská 71/C

kancelář č. 128

Mgr. Renáta Mrákotová

metodik vnitřního řízení úřadu

553 756 358

Horní náměstí 69

kancelář č. 29 

Renata Zahradníková

asistentka tajemníka

553 756 214

Horní náměstí 69

kancelář č. 44

 1. Co je myšleno oznámením?
  Oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené Směrnicízákonem č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů ze dne 20. června 2023 (dále jen Zákon).
   
 2. Kdo může oznámení podat?
  Fyzická osobakterá se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí (uvedených níže) vymezených Směrnicí nebo Zákonem a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím:

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. má znaky trestného činu,

 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

 3. porušuje tento zákon, nebo

 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

Oblasti (dle § 2 Zákona), kterých se to může týkat:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

 1. Jak podat oznámení?
  Oznámení statutárnímu městu Opava lze podat ústně nebo písemně, a to i anonymně.

Písemně lze oznámení podat prostřednictvím:

 1. webové aplikace, který je dostupný na internetových stránkách statutárního města Opava ke spuštění: PODAT OZNÁMENÍ

 

nebo naskenujete tento QR kód: 

 

Doporučujeme použít webovou aplikaci nebo vstup pomocí QR kódu, obě možnosti umožňují písemnou komunikaci, ale i nahrávání přílohy v podobě dokumentů nebo hlasového. Aplikace také umožňuje anonymní komunikaci. Z důvodů maximální ochrany, bezpečnosti a důvěrnosti je aplikace provozována na prostředcích mimo infrastrukturu statutárního města Opavy a zabezpečena souborem technických a organizačních opatření. K datům uloženým v této aplikaci má přístup pouze příslušná osoba. 

 1. poštou (statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 01 Opava), kdy však musí být na obálce uvedeno „Neotvírat, určeno pouze pro příslušnou osobu – ochrana oznamovatelů“. Podatelna v tomto případě psaní neotevře a předá je příslušné osobě.

Ústně lze oznámení podat příslušné osobě:

 1. telefonicky na tel. č. 553 756 358, 553 756 229, 553 756 214
 2. osobně, a to nejlépe po předchozí telefonní domluvě s příslušnou osobou na výše uvedeném čísle. V případě ústního oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis, ke kterému se oznamovatel vyjádří. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit.

 

 1. Jak bude oznamovatel vyrozuměn?
  • O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.
  • Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
  • Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle této směrnice (např. netýká se oblastí uvedených výše), bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
  • Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba statutárnímu městu Opava písemně navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li statutární město Opava opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření statutární město Opava neprodleně písemně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
  • Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
  • Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud výslovně požádal, aby nebyl vyrozuměn nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti. To platí obdobně pro poskytování potvrzení o přijetí oznámení.
    
 2. Jak bude oznamovatel ochráněn proti odvetným opatřením?
  • Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Tento zákaz dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí. Oznamovatel tedy nesmí být vystaven odvetnému opatření.
  • Odvetným opatřením se rozumí „jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí,
  • k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu“.
  • Práva na ochranu se nelze žádným způsobem vzdát ani je nelze omezit.
  • Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat oznamovatel, který podal vědomě nepravdivé oznámení.
    
 3. Jak bude utajena totožnost oznamovatele?
  • K oznámením má přístup pouze pověřená osoba, která o jejich obsahu a osobách oznamovatelů zachovává mlčenlivost a prověřuje je tak, aby byla utajena totožnost oznamovatelů.
  • Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
  • Informace o totožnosti oznamovatele a osob je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.
  • Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
    
 4. Co není oznámením?
  • Stížnost
  • Podnět podle § 42 správního řádu
  • Žádost k zahájení správního řízení
  • Řádné nebo mimořádné opravné prostředky
  • Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti správního orgánu
  • Námitky, vyjádření a připomínky občanů podané dle zvláštních předpisů
  • Stížnost podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
    
 5. Uchovávání oznámení:
  Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.