Poplatky

Statutární město Opava má podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, právo vybírat několik typů poplatků. V současnosti město vybírá tyto poplatky:

Místní poplatek z pobytu

Poplatek je znovu zaveden, účinnost od 5. 1. 2023, sazba 30 Kč.

Místní poplatek ze psa

Místní poplatek ze psa se platí u psů starších 3 měsíců.  V současnosti obecně závazná vyhláška stanovuje výši poplatku následovně:

ZÁKLADNÍ SAZBA ZA 1. PSA 600 Kč
ZÁKLADNÍ SAZBA ZA KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA 900 Kč
ZÁKLADNÍ SAZBA PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET ZA 1. PSA 200 Kč
ZÁKLADNÍ SAZBA PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET ZA KAŽDÉHO DALŠÍHO PSA         300 Kč

 

Místní poplatek za komunální odpad

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu je povinen uhradit každý občan statutárního města Opavy, přihlášený zde k trvalému pobytu, dále cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo který na území ČR pobývá přechodně na dobu delší než 90 dnů, osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Dále poplatek za komunální odpad platí majitelé nemovitostí na území statutárního města Opavy zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, v nichž není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Nadále jsou osvobozeni poplatníci do věku tří let. Úleva ve výši 360 Kč ze sazby poplatku se poskytuje poplatníkům: starším 3 let do dosažení věku 18 let, osobě starší 70 let a příjemci invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Invaliditu je potřeba doložit aktuálním potvrzením z OSSZ Opava.

Výše poplatku je stanovena na 900 Kč za rok na osobu.

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Výše poplatku za zábor veřejného prostranství se odvíjí od místa, kde k záboru dochází, a účelu, ke kterému toto místo poplatník hodlá využívat.

Například za umístění cirkusů nebo lunaparků je tak stanovena sazba 1 Kč/m2/den (max. však 5 000 Kč/týden). Naopak zábor za účelem stánkového prodeje v centru města vyjde na 100 Kč/m2/den.

Kompletní sazebník najdete v Obecně závazné vyhlášce č. 9/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Dále podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, město vybírá tyto správní poplatky:

 

Správní poplatek za rybářské lístky (vybírá odbor životního prostředí – Krnovská 71C)

 

Správní poplatek z výherních hracích přístrojů (vybírá oddělení daní a poplatků odboru finančního a rozpočtového)