Volby

Aktuality

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. 
V pátek 2. 10. proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb v sobotu 3. 10. se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů ke stažení zde

Kdo může volit?

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,4) která náleží do územního obvodu kraje,  (dále jen „volič“) a nevznikla u něj překážka volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí).

 

Kde lze hlasovat?

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tzn. občan Opavy, může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v Moravskoslezském kraji).

Při volbách do zastupitelstev krajů není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Mapová aplikace "Kam jít volit v Opavě?" nalezne a zobrazí po zadání adresy příslušnost k volebnímu okrsku a volební místnosti.

 

V rámci těchto voleb došlo ke změně adresy volebních místností okrsků číslo 1, 4, 6, 8 a 9.

Volební okrsky č. 1, 4 a 8 se nyní otevřou na Mendelově gymnáziu na ulici Komenského. Volební okrsek č. 6 v budově Slezského gymnázia s bočním vchodem z Těšínské ulice a volební okrsek č. 9 v budově ZŠ Boženy Němcové. Volební místnost okrsku č. 14 se vrací zpět na Střední průmyslovou školu stavební na Mírové ulici.

 

 

Voličské průkazy

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to u obecního úřadu dle trvalého pobytu, podáním doručeným v listinné podobě (toto podání musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče), či osobní datovou schránkou a to nejpozději 7 dnů (16:00 hod. 25.9.2020) přede dnem voleb obecnímu úřadu. Požádá-li volič osobně u obecního úřadu, je to možné do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16:00 hod. středy 30. 9. 2020); o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam;  

 

Žádost o vydání voličského průkazu naleznete  zde

 

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 29. září, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Způsob hlasování

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující politický subjekt samostatně, jednostranně ve formátu A3. Do úřední obálky volič vloží pouze jeden hlasovací lístek vybrané strany, hnutí či koalice. Na tomto lístku může volič zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u čtyř kandidátů, a udělit jim tak své preferenční hlasy. Jiné písemné úpravy nemají na další posuzování vliv.

 

Kontakty

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb: 
Ing. Petr Sordyl, tel. 604 229 347, Ing. Martina Věntusová tel. 604 229 370

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Opavy:
Bc. Aneta Šislerová, tel. 553 756 987

Kontaktní osoba pro seznamy voličů, voličské průkazy za Magistrát města Opavy: 
Mgr. Lucie Saranová, tel. 553 756 278