Odbor majetku města

Odbor majetku města spravuje především nemovitý majetek ve vlastnictví města (kromě majetku, o nějž se stará odbor školství). Zajišťuje jak pronájmy bytových a nebytových prostor, tak jejich případný prodej. Plní roli správce městských budov a vydává stanoviska k trase inženýrských sítí apod. Pracovníci odboru vedou také evidenci záboru prostranství.

Kontakty odboru

Foto - portrét

Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Vedoucí odboru
Telefon: 553756800
Budova: Krnovská 71C
Patro: 3. patro
Kancelář: kancelář č. 311
Jméno Pozice E-mail Telefon
E-mail

Asistentka vedoucího odboru majetku města

Administrativní pracovník
Administrativní pracovník 553756801

Oddělení správy a evidence budov

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756805
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756808
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756806
Referent oddělení
Referent oddělení 553756394
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756814
Referent oddělení
Referent oddělení 553756804
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756803
Referent oddělení
Referent oddělení 553756782
Správce objektu KD Na Rybníčku
Správce objektu KD Na Rybníčku

Oddělení správy a evidence pozemků

Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení 553756810
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756812
Samostatná odborná pracovnice
Samostatná odborná pracovnice 553756811
Referent oddělení
Referent oddělení 553756819
Referentka oddělení
Referentka oddělení 553756818

Samostatné pracoviště majetku

Samostatná referentka
Samostatná referentka 553756816
Vodohospodářka
Vodohospodářka 553756556
Samostatná referentka
Samostatná referentka 553756815
Ekonom-metodik
Ekonom-metodik 553756807
Referentka /vodohospodářka
Referentka /vodohospodářka 553756802

 

Oddělení správy a evidence budovy

 • vykonává činnosti související s agendou týkající se dispozičního práva k nemovitostem,
 • eviduje a vyřizuje žádosti a podněty ve věci špatného technického stavu nemovitostí,
 • vykonává úkony související s privatizací bytového fondu města,
 • zajišťuje soulad mezi faktickým stavem nemovitostí a jejich evidenci vedenou příslušnými katastrálními úřady,
 • zajišťuje výkony samosprávných činností na úseku hospodaření s byty.

Oddělení správy a evidence pozemků

 • vede operativní evidenci pozemků zapsaných v katastru nemovitostí a provádí jejich inventarizaci,
 • zajišťuje soulad mezi faktickým stavem nemovitostí a jejich evidenci vedenou příslušnými katastrálními úřady,
 • spolupracuje s katastrálními úřady v řízeních jimi vedenými,
 • vykonává činnosti související s agendou týkající se dispozičního práva k nemovitostem.

Samostatné pracoviště majetku

 • zajišťuje vypracování vyřazovacích protokolů majetku ve správě jiných subjektů,
 • zajišťuje evidenci a správu cenných papírů,
 • zajišťuje zařazení dokončených staveb pro zařazení do hmotného investičního majetku města a správy odboru a připravuje podklady pro předání tohoto majetku do správy jiným subjektům,
 • zajišťuje podklady k hospodářským smlouvám majetku ve správě odboru,
 • kontroluje fakturaci prací Technických služeb Opava s.r.o. dle smluv pro město,
 • zajišťuje přípravu podkladů pro pojištění majetku města,
 • zastupuje město v územním a stavebním řízení,
 • vydává stanoviska k udělení licencí k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy,
 • spolupracuje s odborem životního prostředí v oblasti čistoty a údržby komunikací a veřejných prostranství, zeleně,
 • zastupuje město při projednávání pasportizace pozemků, na nichž se nacházejí stavby komunikací včetně chodníků, pozemků vedených jako veřejná zeleň, ostatní plocha – dvorní trakt,
 • stanovuje místní úpravu provozu na účelových komunikacích,
 • zajištění úkonů souvisejících s provozováním vodovodů a kanalizací v majetku města.

Životní situace, které řeší tento odbor

 

Formuláře ve správě odboru