Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Upraveno: 07.01.2020

Velkoobjemový odpad je složka komunálního odpadu, kterou pro rozměry či charakter nelze zařadit mezi odpad zbytkový (např. koberce, podlahové krytiny, nábytek apod.)

Nebezpečným odpadem: jsou především barvy, lepidla a obaly jimi znečištěné, pryskyřice, rozpouštědla, fotochemikálie, kyseliny, odmašťovací přípravky, hydroxidy, galvanické články, pesticidy, mazací a motorové oleje a obaly jimi znečištěné, autobaterie nebo ostatní odpady s obsahem rtuti (např. rtuťové teploměry), asfalt s obsahem dehtu.

Lednice a jiná zařízení s obsahem chlorfluorovodíků (freony), televizory, výpočetní, audio a DVD technika a jiný elektroodpad, výbojky, zářivky jsou nyní zařazeny jako tzv. elektrozařízení, která podléhají zpětnému odběru viz Běžný komunální odpad.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad vznikající při činnosti fyzických osob je možné odevzdávat zdarma ve sběrných místech odpadů. Jelikož odpady zde mohou odevzdávat občané města Opavy (na rozdíl od výše zmíněného elektrozařízení), je nutno prokázat svou totožnost včetně trvalého bydliště.

Sběrná místa komunálního tříděného odpadu včetně odpadu velkoobjemového a nebezpečného (podrobnosti ohledně třídění komodit a provozní doby viz Běžný komunální odpad).

Řeší odbor životního prostředí ve spolupráci s Technickými službami Opava, s. r. o., Městskou policií Opava a Českou inspekcí životního prostředí, pobočka Opava.

Termíny a lhůty

Dle správního řádu, popř. dle zákona o přestupcích.

Odvolací orgán (v případě správních řízení)

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 12 Ostrava

Sankce

fyzická osoba, která poruší povinnosti stanovené vyhláškou č. 1/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území SMO.

do 30 000 Kč

neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků mimo vyhrazení místa

do 50 000 Kč

fyzická osoba, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že:

  • se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem
  • odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru

do 20 000 Kč

fyzická osoba, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že:

  • převezme odpad do svého vlastnictví
  • přepravuje odpad v rozporu s předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením
  • soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou zařízeními určenými k nakládání s odpady, nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě

do 1 000 000 Kč

Související informace

Nález černé skládky:

Je nutno nahlásit MP Opava nebo Odboru životního prostředí. V případě, že se jedná o městský pozemek a není znám původce, odstraní SMO černou skládku na své náklady. V případě vlastnictví pozemku jinou osobou je ke zjednání nápravy vyzván vlastník pozemku.

Odstavený autovrak:

Tuto skutečnost je nutno nahlásit na Odbor dopravy, příp. na Městskou policii

Majitel vozidla má povinnost při odhlášení vozidla z trvalého provozu předložit doklad o vyřazení vozidla oprávněnou osobou, tzn. osobou, která má souhlas krajského úřadu ke sběru a výkupu autovraků.