Kácení stromů a keřů

Upraveno: 11.05.2020

Řeší odbor životního prostředí

Ve spolupráci s odborem majetku města, Technickými službami Opava, s. r. o., Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR Ostrava, znalci v oboru dendrologie.

Možnost pokácet strom: Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení, stanovuje vyhláška  č. 189/2013 Sb. ze dne 27. června 2013, o ochraně dřevina a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

Za splnění podmínek není vyžadováno povolení ke kácení:

  • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m²
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
  • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Pro dřeviny, které jsou součástí stromořadí, se povolení ke kácení vyžaduje vždy.

Povolení není třeba ke kácení dřeviny z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a důvodů zdravotních (v souladu s dalšími zákony).

Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody , který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavků na ochranu dřevin.

Ve všech ostatních případech je ke kácení zapotřebí souhlas majitele pozemku a povolení Odboru životního prostředí MMO.

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin

1) Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a

d) zdůvodnění žádosti.

(2) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků4) a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav5),

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění oznámení a

e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

V případě, že svým stavem dřevina bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, lze ji skácet okamžitě. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody a krajiny do 15 dnů od provedeného kácení.  V případě takového kácení je nutno doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Postup při kácení či ořezávání stromu, který je ve vlastnictví SMO:

Je potřeba předložit žádost o kácení nebo podnět k provedení ořezu ořez (viz výše). S žádostí ke kácení musí souhlasit odbor majetku města, který zastupuje vlastníka pozemku tzn. Město.

V případě, že vlastník se záměrem souhlasí, posoudí Odbor životního prostředí žádost z hlediska ochrany přírody a vydá rozhodnutí k povolení či nepovolení kácení nebo vyjádření k podnětu.

Ořez zajistí pracovníci Technických služeb Opava s. r. o., kdo provede kácení má právo určit majitel dřeviny. 

Přesah větví stromu na sousedící pozemek:

Pokud se strom nachází na pozemku ve vlastnictví SMO, zajistí ořez Odbor životního prostředí. Pokud se nejedná o vlastnictví SMO, je nutné věc řešit s konkrétním vlastníkem pozemku, na kterém strom stojí.

Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

V případě, že svým stavem dřevina bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, lze ji skácet okamžitě. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody a krajiny do 15 dnů od provedeného kácení.  V případě takového kácení je nutno doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Co si musím připravit, přinést s sebou

Formulář žádosti o povolení ke kácení stromů nebo ohlášení kácení stromů naleznete v sekci formuláře. Vždy je nutné doložit souhlas majitele pozemku, na kterém dřevina roste.

Odbor životního prostředí rozhoduje, ve kterých případech je nutno doložit také posudek znalce z oboru dendrologie.

Termíny a lhůty

Běžná žádost o povolení ke kácení vyřízení trvá 30 dnů, pokud je nutno doplnit znalecký posudek pak 60 až 90 dnů.

V případě kácení na ohlášení je nutno 15 dnů před kácením podat ohlášení (např. zdravotní důvod) nebo ohlásit kácení následně, tj. do 15 dnů od kácení, pokud strom bezprostředně ohrožoval bezpečnost (vážně poškozený strom např. větrem apod.) Ořezy větví stromů v majetku SMO jsou prováděny průběžně dle potřeby v rámci údržby

Odvolací orgán

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 12 Ostrava

Poplatky a sankce

Vydání povolení ke kácení

bezplatně

Poškození a nepovolené kácení dřevin je sankciováno pokutou u fyzických osob,

do 20 000 Kč

u fyzických osob pro skupinu dřevin,

do 100 000 Kč

u osob právnických

do 1 000 000 Kč

Související informace

Odborné posouzení zdravotního stavu stromu:

Odborné posouzení provádí autorizovaná osoba v oboru dendrologie, a to ve složitějších případech, jako např. zjištění statiky stromů, či možný vliv stromu na případné poškození objektu.

Jak postupovat při výsadbě dřeviny na veřejném prostranství:

V tomto případě je nutný souhlas majitele pozemku, na kterém má být výsadba umístěna, dále vyjádření správců inženýrských sítí z důvodu dodržení ochranných pásem a Policie ČR v případě možného ovlivnění dopravy (rozhledový úhel apod.)

Stanovení vzdálenosti od hranice pozemku, kde může být vysazen strom:

Stanovení vzdálenosti nově provedené výsadby na pozemku nově upravuje zákon 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, účinný od 01.ledna 2014, konkrétně § 1017

(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

Žádost o souhlas s umístěním stavby do 50 m od lesa:

Žádost řeší odbor životního prostřední oddělení ochrany přírody a krajiny, úsek ochrany lesa.