Schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla

Upraveno: 20.10.2023

Základní informace

Technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je žadatel o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení

Technická způsobilost dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, jde-li o

a) silniční vozidlo, jehož typ byl schválen

1. ministerstvem,

2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech, nebo

3. orgánem jiného členského státu a uznán ministerstvem, nebo

b) jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena

1. obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo

2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech.

Žádost o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat

a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, tovární značku a označení silničního vozidla,

b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a

c) údaj o tom, zda jsou povoleny výjimky z technických požadavků.

K žádosti o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního vozidla nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla.

obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, pokud

a) splňuje podle protokolu vydaného zkušební stanicí technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době prvního schválení technické způsobilosti vozidla,

b) jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech a

c) splňuje alespoň emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 3, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 s výjimkou silničního vozidla diplomatické mise nebo silničního vozidla jednotek požární ochrany.

Jde-li o dovezené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena orgánem jiného členského státu, k žádosti o schválení jeho technické způsobilosti se technický protokol nepřikládá. Splnění technických požadavků se dokládá seznamem technických požadavků, podle kterých byla jeho technická způsobilost schválena, vydaným příslušným orgánem jiného členského státu. Jde-li o silniční vozidlo, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O, přiloží tento seznam žadatel k žádosti; jde-li o jiné silniční vozidlo, vyžádá si tento seznam u příslušného orgánu jiného členského státu obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Splnění technických požadavků, které nedokládá tento seznam, se dokládá technickým protokolem vydaným zkušební stanicí na náklady žadatele.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla schválí, jsou-li splněny technické požadavky podle odstavce písm. a), které jsou nezbytné pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo ochranu životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka, a požadavek podle odstavce písm. b).

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla.

Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – technici registru vozidel):

Kontakty na pracovníky registru silničních vozidel (rsv)

Ivana Patyková

553 756 924

Technik registru vozidel

Zdeňka Vašková

553 756 911

Technik registru vozidel

Olga Laifertová, DiS.

553 756 909

Technik registru vozidel

Luděk Riedel

553 756 912

Technik registru vozidel

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

1. prohlášení o shodě silničního vozidla s typem vozidla schváleným ministerstvem, schváleným orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech nebo schváleným orgánem jiného členského státu a uznaným ministerstvem,

2. osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech,

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem, technický průkaz silničního vozidla vydaný jiným členským státem nebo obdobný doklad vydaný jiným než členským státem dokládající schválení typu vozidla podle bodu 1 nebo schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla podle bodu 2, nebo

4. rozhodnutí o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla,

b) doklad o technické prohlídce, jde-li o provozované silniční vozidlo, s výjimkou silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož ode dne jeho první registrace neuplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první pravidelnou technickou prohlídku;

dokladem o technické prohlídce je

1. doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno, nemá-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky, jde-li o vozidlo, které je registrováno v jiném než členském státě nebo v jiném než členském státě a uplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první nebo následnou pravidelnou technickou prohlídku,

2. protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, má-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky, jde-li o vozidlo, které je registrováno v jiném než členském státě nebo v jiném než členském státě a uplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první nebo následnou pravidelnou technickou prohlídku, nebo

3. protokol o technické prohlídce za účelem schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla, byla-li schválena technická způsobilost dovezeného silničního vozidla,

c) osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, technický průkaz silničního vozidla, jde-li o silniční vozidlo registrované v jiném členském státě a nebyly-li tyto doklady odevzdány při schvalování technické způsobilosti dovezeného vozidla,

d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

e) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a

f) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a).

Podává-li se žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel v elektronické podobě, přiloží žadatel k žádosti kopie dokladů v elektronické podobě. Doklad podle odstavce písm. a), s výjimkou dokladu podle odstavce písm. a) bodu 4, a doklad podle odstavce písm. c) předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tyto doklady, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel neprovede.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu. Podává-li se žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel v elektronické podobě a byla-li plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele, přiloží se k žádosti plná moc představující výstup z autorizované konverze dokumentů nebo kopie plné moci. Byla-li k žádosti přiložena kopie plné moci, předloží se plná moc v listinné podobě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání technického průkazu a osvědčení o registraci silničního vozidla; není-li plná moc předložena v listinné podobě, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel neprovede.

Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 a 27 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla jsou 3 000 Kč.

Dále pak správní poplatek za zápis silničního motorového vozidla do registru motorových vozidel.

motocykl do 50 cm3    

                        300,-Kč

motocykl nad 50 cm3

                        500,-Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi   koly

                         800,-Kč

přípojné vozidlo do 750 kg   hmotnosti včetně

                         500,-Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg   hmotnosti

                         700,-Kč

 

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

Lhůty pro vyřízení

Věc se nevyřizuje na počkání, průměrná doba vyřízení žádosti 5 pracovních dnů, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat elektronicky: Objednávka termínu na přepážky

Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

  • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí). V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.