Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Upraveno: 12.12.2019

Základní informace

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti.

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se podle této životní situace neschvaluje, pokud se jedná o:

 • silniční vozidlo, u něhož je státem poslední registrace jiný členský stát EU, smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace,
 • silniční vozidlo, jehož technická způsobilost je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech,
 • silniční vozidlo jednotlivě vyrobené v jiném členském státě, u kterého žádá o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla až žadatel v ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je žadatel o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení

 1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, pokud silniční vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla, jedná-li se o:
  • nové silniční vozidlo
   • jednotlivě schválené příslušným orgánem jiného členského státu, nebo
   • jehož typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu,
  • silniční vozidlo člena diplomatické mise, nebo
  • silniční vozidlo jednotek požární ochrany.
 2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které není uvedeno v odstavci 1, pokud
  • splňuje technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla,
  • od jeho první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než
   • 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S, nebo
   • 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií, a
  • splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1.
 3. Splnění podmínek podle odstavce 1 nebo 2 se prokazuje technickým protokolem vydaným zkušební stanicí. U vozidel podle odstavce 1 písm. a) se na postup zkušební stanice použije § 22 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. obdobně.
 4. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla.

Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – technici registru vozidel):

Kontakty na pracovníky registru silničních vozidel (rsv)

Ivana Patyková

553 756 924

Technik registru vozidel

Zdeňka Vašková

553 756 911

Technik registru vozidel

Olga Laifertová, DiS.

553 756 909

Technik registru vozidel

Luděk Riedel

553 756 912

Technik registru vozidel

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole,
 • doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezeno z jiného než členského státu, a
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 27 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla je 2000 Kč.

Lhůty pro vyřízení

Věc se nevyřizuje na počkání, průměrná doba vyřízení žádosti 3 pracovní dny, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat elektronicky: Objednávka termínu na přepážky

Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí). V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.