Zánik silničního vozidla

Upraveno: 20.10.2023

Základní informace

Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků, bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě, bylo zničeno nebo zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení. Za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

Vlastník přípojného vozidla požádá ve stejné lhůtě o zápis zániku tohoto vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo (postačuje prohlášení o zániku tohoto vozidla).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.) a souvisejících předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel na příslušném úřadě.

Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – technici registru vozidel):

Kontakty na pracovníky registru silničních vozidel (rsv)

Ivana Patyková

553 756 924

Technik registru vozidel

Zdeňka Vašková

553 756 911

Technik registru vozidel

Olga Laifertová, DiS.

553 756 909

Technik registru vozidel

Luděk Riedel

553 756 912

Technik registru vozidel

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 1. doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, neověřuje-li obecní úřad ekologickou likvidaci silničního vozidla (u vozidel kategorie M1 a N1),
 2. doklad potvrzující zničení silničního vozidla, vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu, pokud bylo vozidlo zničeno,
 3. doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady, pokud byl při nakládání s autovrakem tento zákon porušen, nebo trestního řízení,
 4. technický průkaz silničního vozidla,
 5. osvědčení o registraci silničního vozidla,
 6. všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

Registrační doklady a tabulky s přidělenou registrační značkou se k žádosti nepřikládají, pokud byly zničeny spolu s vozidlem.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

Zjistí-li obecní úřad, že silniční vozidlo bylo zničeno nebo zaniklo jinak, než bylo uvedeno, zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel z moci úřední.

Správní a jiné poplatky

Správní poplatek se za zápis zániku silničního vozidla nevybírá.

Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: Objednávka termínu na přepážky

Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí). V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

Správní trest

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. g) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. i) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):