Zápis vozidla s českým technickým průkazem do registru silničních vozidel

Upraveno: 20.10.2023

Základní informace

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky:

 • trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,
 • sídlo, jedná-li se o právnickou osobu,
 • odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla, popřípadě společně žádají vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, pokud:

 • technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
 • je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,
 • byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
 • silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním  systému Policie České republiky nebo tato informace není zjištěna v registru silničních vozidel,
 • provozovatel silničního vozidla má na území České republiky:
  • trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,
  • nebo sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo
  • odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel na příslušném úřadu.

Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr vozidel):

Kontakty na pracovníky registru silničních vozidel (rsv)

Pavla Baďurová

553 756 923

    Referentka oddělení RSV

Monika Jírová

553 756 925

    Referentka oddělení RSV

Adéla Křesťanová

553 756 904

    Referentka oddělení RSV

Pavlína Stehlíková

553 756 921

    Referentka oddělení RSV

Kateřina Binarová

553 756 910

    Referentka oddělení RSV

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 –   17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
 • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je technický průkaz silničního vozidla (velký TP),
 • doklad o technické prohlídce, bylo-li již vozidlo provozováno,
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu.

A je-li skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle evidenční kontroly provedené v ČR, nejde-li o nové vozidlo. Evidenční kontrola nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti nebo oznámení.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání listinné žádosti neověří totožnost žadatele nebo žadatel není zastoupen na základě plné moci, musí žádost obsahovat úředně ověřený podpis.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (např. odeslání plné moci z datové schránky zmocnitele do datové schránky magistrátu).

Plná moc podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo plná moc z datové schránky zmocnitele se zasílá:

 • datová schránka Magistrátu města Opavy ID: 5eabx4ttnebo
 • elektronická podatelna: posta@opava-city.cz

Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

motocykl do 50 cm3

300,-Kč

motocykl nad 50 cm3

500,-Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi   koly

800,-Kč

přípojné vozidlo do 750 kg   hmotnosti včetně

500,-Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg   hmotnosti

700,-Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

Od 1. 1. 2009 je povinen vlastník vozidla kategorie M1 a N1 při první registraci nebo přeregistraci vozidla uhradit kromě poplatku za registraci ještě poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Jeho výše závisí na údaji o homologacích emisí v technickém průkazu, podle kterých jsou vozidla rozdělená do jednotlivých stupňů:

EURO 0

poplatek 10 000,- Kč

EURO 1

poplatek 5 000,- Kč

EURO 2

poplatek 3 000,- Kč

 • od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci vozidla dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů (poplatek se pak platí při následující přeregistraci vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen),
 • poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě vozidel zapsaných v  registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Možnost řešit elektronicky

Plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem lze zaslat do datové schránky Magistrátu města Opavy ID: 5eabx4t nebo na elektronickou podatelnu: posta@opava-city.cz

K jednání se lze objednat na internetové adrese: Objednávka termínu na přepážky

Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí). V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

Správní trest

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):