Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Upraveno: 18.06.2024

1)    Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel

-       fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu

-       orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

2)    Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel, který prokáže právní zájem doložením svého oprávnění (uvedené v příslušném zákoně).

3)    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odbor dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

4)    Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Opavy je příslušným odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend (registr vozidel), Krnovská 71B

5)    Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

-       platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu

-       doklad o existenci právního zájmu žadatele, vycházejícího z příslušného zákona.

6)    Správní poplatky

Poskytnutí údajů 50,- Kč za každou započatou stránku                                                

7)    Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

8)    Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška  MD  č. 154/2023 Sb., o registraci vozidel,

Vyhláška MD č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.