Technická změna v registru silničních vozidel

Upraveno: 18.06.2024

Základní informace

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat provozovatel vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je provozovatel silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.) a souvisejících předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis této změny v registru silničních vozidel na příslušném úřadě.

Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – technici registru vozidel):

Kontakty na pracovníky registru silničních vozidel (RSV)

Ivana Patyková

553 756 924

Technik registru vozidel

Zdeňka Vašková

553 756 911

Technik registru vozidel

Olga Laifertová, DiS.

553 756 909

Technik registru vozidel

Luděk Riedel

553 756 912

Technik registru vozidel

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
 • technický průkaz silničního vozidla (velký TP - je-li vozidlu vydán),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP), nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu (v depozitu),
 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle:
  • tažné zařízení: typový list, osvědčení o montáži oprávněnou osobou, značková tažná zařízení nebo kontrola na STK, případně další doklady,
  • rozměr kol/pneumatik: souhlas akreditovaného zástupce nebo typový list se zapsanou kontrolou montáže (na STK nebo zkušebně dle požadavku v typovém listu) nebo protokol z pověřené zkušebny (u kol bez potvrzení akreditovaného zástupce či typového listu),
  • LPG/CNG/E85: v případě hromadné přestavby zápis v technickém průkazu (je-li vydán), příloha LPG/CNG k vozidlu,
  • hromadné přestavby: zápis v technickém průkazu (je-li vydán), potvrzení výrobce vozidla
  • změny schválené výrobcem vozidla: dle podmínek
  • další změny technických údajů – dotazy na oddělení osobně nebo telefonicky (viz kontakty),
  • změnu barvy 

K žádosti o změnu údaje v registru silničních vozidel, ke které dochází na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, se dále přiloží:

 • doklad o nabytí této části,
 • protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
 • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel je 50 Kč za každou změnu.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na oddělení řidičů a registru silničních vozidel.

Lhůty pro vyřízení

Zpravidla bezodkladně, složitější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: Objednávka termínu na přepážky

Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

 • vyhláška č. 154/2023 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí). V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

Správní trest

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):