Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

Upraveno: 20.10.2023

Základní informace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu ČR nebo řidičského průkazu Evropského společenství.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského oprávnění.

Podmínky a postup řešení

Obvyklé bydliště na území ČR, čestné prohlášení, že jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto. Pokud řidičské oprávnění jiným členským státem omezeno nebo podmíněno, uvést tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném prohlášení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádost vytiskne pracovník na přepážce.

Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

 553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný doklad totožnosti, prokázání obvyklého bydliště na území ČR, čestné prohlášení o ztrátě, odcizení nebo poškození, případně protokol od Policie ČR o odcizení řidičského průkazu. U řidičských průkazů vydaných jiným státem EU žadatel poskytuje všechny údaje potřebné k vydání řidičského průkazu (povinnost úřadu ověřit poskytnuté údaje u členského státu, který ŘP EU vydal).

Formuláře

Žádost o vydání řidičského průkazu vytiskne pracovník na přepážce. Vytištěnou žádost žadatel po kontrole stvrzuje svým podpisem (elektronicky).

Správní a jiné poplatky

Správní poplatek je 200 Kč, pokud je požadováno vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů, správní poplatek je 700 Kč. Hradí se na pracovišti registru řidičů v hotovosti nebo platební kartou.

Lhůty pro vyřízení

20 dnů, na žádost 5 pracovních dnů

Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Správní trest

Podle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.