Pozemní komunikace

Upraveno: 12.12.2023

Sjízdnost a schůdnost místních komunikací

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly zimními povětrnostními situacemi podle zásad stanovených schváleným Operačním plánem zimní údržby Technických služeb Opava. Zimní údržba spočívá v odklizení sněhu mechanickými prostředky, zdrsňováním náledí, posypem interními materiály a posypem chemickými materiály. Součástí operačního plánu je rozčlenění úseku komunikací a chodníků do vymezených oblastí a časového harmonogramu podle dopravního významu.

Město Opava vymezuje úseky chodníků, kde se neprovádí zimní údržba, pomocí obecně závazné vyhlášky.

Zábory veřejného prostranství

Záborem veřejného prostranství se rozumí umisťování věcí nebo materiálu, výkopové práce, zařízení staveniště, skládku stavebních hmot a umístění lešení na vozovku, chodník a veřejné prostranství. Dále zde patří povolování pořádání kulturních, sportovních, reklamních akcí apod. na veřejných prostranstvích.

Více viz Zábory prostranství a parkování.

Kdo je oprávněná (nebo i zastupující) osoba?

Občan žadatel, nebo osoba zplnomocněná žadatelem

Co si musím připravit, přinést s sebou

  • Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru dopravy, podatelně MMO a na stránkách města sekci Formuláře
  • Podklady při žádosti o zábor veřejného prostranství: přesný rozsah záboru, termíny trvání, určení účelu a situace s návrhem umístění záboru
  • Podklady při žádosti o zábor veřejného prostranství za účelem povolení postavení lešení či překopu
    • u záboru (překopu) silnice: souhlas majetkového správce silnice, situace, stanovisko Policie ČR-DI v Opavě, výpis z obchodního rejstříku
    • u záboru (překopu) místní komunikace, vozovky, či chodníku: stanovisko správce místních komunikací TSO s. r. o., Policie ČR-DI, výpis z obchodního rejstříku

Termíny a lhůty

Do 30 dnů.

Odvolací orgán

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor dopravy a silničního hospodářství
28. října 117
702 18 Ostrava

Poplatky

Kompletní ceník poplatků za zábor prostranství najdete v příslušné obecně závazné vyhlášce

Sankce

Zvláštní užívání silnice nebo místní komunikace bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v povolení může být sankciováno až do výše 500 000 Kč.