Změny ostatních údajů v registru silničních vozidel

Upraveno: 08.11.2023

1)    Základní informace

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,
 
a) vlastník silničního vozidla, jedná-li se o změnu údaje uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a), nebo
 
b) provozovatel silničního vozidla.

2)    Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o zápis změny podává provozovatel silničního vozidla

3)    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti

Žadatel vyplní příslušný tiskopis (viz formuláře odbor dopravy) a splní další náležitosti dle právního předpisu (zákon 56/2001 Sb.)

4)    Kde a s kým je možné situaci řešit

V územní působnosti Magistrátu města Opavy je příslušným odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B

 • netechnická změna (adresy, sídla, příjmení apod.) – registr vozidel
 • ostatní změny ( LPG, tažné zařízení, barva apod.) – technici registru vozidel

5)    Formuláře, doklady, náležitosti

K podané žádosti je nutné doložit:

 • doklad totožnosti žadatele
 • technický průkaz silničního vozidla
 • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP), nejedná-li se o vozidlo vyřazené  z provozu
 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle
  • např. tažné zařízení: typový list, montáž oprávněnou osobou nebo kontrolní protokol z STK,
  • případně další doklady k jednotlivým technickým změnám – dotazy ke konkrétním změnám na oddělení dopravně správních agend osobně nebo telefonicky (viz kontakty na pracovníky odboru dopravy).
 • v případě, že za vlastníka jedná zmocněnec, plná moc nemusí mít úředně ověřený podpis 

 6)    Správní poplatky

Za zápis změn v dokladech k vozidlu je stanoven poplatek 50,- Kč

7)    Lhůty pro vyřízení žádosti

Zpravidla bezodkladně, složité případy dle správního řádu do 30 dnů

8)    Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška  MD  č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

Vyhláška MD č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel