Duplikát osvědčení o registraci vozidla (ztráta, odcizení, zničení nebo poškození)

Upraveno: 11.06.2024

Základní informace

Ztrátu, zničení, odcizení nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla. Poškozené osvědčení o registraci silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.) a souvisejících předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o vydání nového technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla na příslušném úřadě.

Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – technici registru vozidel):

Kontakty na pracovníky registru silničních vozidel (rsv)

Ivana Patyková

553 756 924

Technik registru vozidel

Zdeňka Vašková

553 756 911

Technik registru vozidel

Olga Laifertová, DiS.

553 756 909

Technik registru vozidel

Luděk Riedel

553 756 912

Technik registru vozidel

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

  • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
  • technický průkaz silničního vozidla (je-li vozidlu vydán - velký TP), není-li ztracen, zničen nebo odcizen,
  • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP), není-li ztraceno, zničeno nebo poškozeno.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 písm. q) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla je 500 Kč.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti registru motorových vozidel.

Lhůty pro vyřízení

Duplikát osvědčení o registraci vozidla se zpravidla vydá bezodkladně, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: Objednávka termínu na přepážky

Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Související právní předpisy

  • vyhláška č. 154/2023 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí). V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

Správní trest

Lze uložit pokutu do 30 000 Kč za přestupek dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):