Řidičské oprávnění - udělení a rozšíření

Upraveno: 18.06.2024

Základní informace

Udělení skupin řidičského oprávnění a rozšíření skupin řidičského oprávnění (ŘO)

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel o udělení řidičského oprávnění nebo držitel ŘO žádající o rozšíření ŘO.

Podmínky a postup řešení

Při udělení a rozšíření řidičského oprávnění žadatel musí splňovat:

  • zdravotní a odbornou způsobilost, věk stanovený zákonem
  • obvyklé bydliště – trvalý pobyt na území ČR nebo doložení obvyklého bydliště - tzn. pobývá zde alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodu osobních vazeb (soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodu podnikání, výkonu jiné samostatné výdělečné činnosti nebo závislé práce na území ČR, nebo pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, nebo na území ČR alespoň 6 měsíců studuje,
  • nesmí být v zákaze činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nebo jeho řidičské oprávnění nesmí být pozastaveno nebo odejmuto jiným členským státem, nesmí být držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem, nesmí mít dosaženo 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o udělení řidičského oprávnění (vydání řidičského průkazu). Žádost vytiskne pracovník na přepážce.

Dotčené instituce

Kterýkoli Obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

Kontakty NA PRACOVNÍKY REGISTRU řidičů (rŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Řidičský průkaz (pokud je jeho držitelem), posudek o zdravotní způsobilosti, doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být k datu podání žádosti starší 6 měsíců, doklady prokazující obvyklé bydliště, čestné prohlášení (není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu činnosti řízení motorových vozidel).

Formuláře

Žádost o řidičské oprávnění (vydání řidičského průkazu) vytiskne pracovník na přepážce. Vytištěnou žádost žadatel po kontrole stvrzuje svým podpisem (elektronicky).

Správní a jiné poplatky

Udělení skupin řidičského oprávnění - správní poplatek je 200 Kč.
Rozšíření skupin řidičského oprávnění - správní poplatek je 200 Kč, případně 700 Kč (při vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů).
Hradí se při podání žádosti buď v hotovosti nebo platební kartou.

Lhůty pro vyřízení

20 dnů při udělení skupin řidičského oprávnění (tzv. první řidičský průkaz)
20 dnů nebo na žádost 5 pracovních dnů u rozšíření skupin řidičského oprávnění.

Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Vyhl. MD ČR č. 31/2001, kterou se provádí z.č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Sankce

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů