Správní poplatky - dopravně správní agendy

Upraveno: 18.06.2024

Výňatek ze sazebníku správních poplatků 
(Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a změn)  

Registr silničních vozidel 

POLOŽKA

POLOŽKA - NÁZEV

VÝŠE POPLATKU

26 a)

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li

 

 

- o motocykl do 50 cm3

300,- Kč

 

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

500,- Kč

 

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800,- Kč

 

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500,- Kč

 

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700,- Kč

26 b)

Vyřazení vozidla z provozu

200,- Kč

26 c)

Vydání tabulky registrační značky

200,- Kč/kus

26 d)

Vydání tabulky registrační značky na přání

5 000,- Kč/kus

26 e)

Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou

600,- Kč/kus

26 f)

Vydání tabulky zvláštní registrační značky

500,- Kč/kus

26 g)

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel včetně zápisu dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka

50,- Kč/1 změna

26 n)

Rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

300,- Kč

26 o)

Rezervace registrační značky na přání v ostatních případech

500,- Kč

26 p)

Rezervace registrační značky s výjimkou registrační značky na přání

100,- Kč

26 q)

Vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu

500,- Kč

26 r)

Zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu

200,- Kč

Osvobození

            1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

            2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

            3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.

            4. Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.

            5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g) této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla.

Předmětem poplatku není

            1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.

            2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu.

Poznámky

            1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz vozidla jako duplikát nahrazující tento doklad při jejich odcizení a žadatel doloží jejich odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, vybírá se poplatek podle položky 16 tohoto sazebníku.

            2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.

            3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g) této položky.

Schvalování technické způsobilosti vozidel 

POLOŽKA

POLOŽKA - NÁZEV

VÝŠE POPLATKU

27 bod 12.

Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla

3 000,- Kč

27 bod 13.

Schválení přestavby vozidla

1 000,- Kč

 Osvobození  

Od poplatku podle bodu 13 této položky je osvobozen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo držitel obdobného dokladu vydaného jiným členským státem Evropské unie. 

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle bodu 13 této položky zahrnuje i zápis do registru silničních vozidel a do dokladů k vozidlu.

Registr řidičského oprávnění 

POLOŽKA

POLOŽKA - NÁZEV

VÝŠE POPLATKU

26 h)

Vydání řidičského průkazu

200,- Kč

26 i) 

Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě 

700,- Kč

26 j)

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

50,- Kč

26 k)

Vydání karty podniku

700,- Kč

26 l)

Vydání karty dílny

700,- Kč

26 m)

Vydání karty řidiče

700,- Kč