Uznání profesní způsobilosti řidiče a Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Upraveno: 23.08.2023

Základní informace

a) Žádost o uznání profesní způsobilosti řidiče

b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Člen státu EU, který má na území ČR trvalý, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce – obvyklé bydliště, nebo člen jiného státu a vykonává závislou práci u zaměstnavatele usazeného na území ČR, nebo podniká na území ČR.

a) je držitelem českého řidičského průkazu

b) je držitelem řidičského průkazu evropského společenství nebo jiného cizího státu.

Podmínky a postup řešení

Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupin vozidel C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

a) Podání žádosti o uznání profesní způsobilost a žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádost o vydání řidičského průkazu vytiskne pracovník na přepážce.

b) Podání žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti vytiskne pracovník na přepážce.

Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

a) Žádost o uznání profesní způsobilosti.

b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti – vytiskne pracovník na přepážce.

Pro oba případy - 1x foto (3,5x4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele, platný doklad totožnosti, řidičský průkaz (skupiny řidičské oprávnění C1, C1+E, C, CE, D, DE, D1, D1+E), doklad o úspěšně vykonané zkoušce v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo doklad o podrobení se výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu, nebo doklad o absolvování 35 hodin školení.

Formuláře

a) Žádost o vydání řidičského průkazu (záznam profesní způsobilosti je zapsán do řidičského průkazu) vytiskne pracovník na přepážce. Žádost o uznání profesní způsobilosti. Dostupné na oddělení evidence řidičů.

b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče je jedinečná, tudíž není dostupná v elektronické podobě. Vypisuje pracovník elektronicky.

Správní a jiné poplatky

Uznání profesní způsobilosti řidiče (součásti řidičského průkazu) – správní poplatek je 200 Kč, pokud je požadováno vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů, správní poplatek je 700 Kč.   Správní poplatky se hradí na pokladně úřadu, Krnovská 71B, Opava.

Lhůty pro vyřízení

a) 20 dnů, nebo na osobní žádost ve zkráceném termínu do 5 pracovních dnů

b) 30 dnů

Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

Právní předpisy

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Správní trest

Podle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.