Uznání profesní způsobilosti řidiče a Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Upraveno: 20.10.2023

Základní informace

a) Žádost o uznání profesní způsobilosti řidiče

b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Člen státu EU, který má na území ČR trvalý, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce – obvyklé bydliště, nebo člen jiného státu a vykonává závislou práci u zaměstnavatele usazeného na území ČR, nebo podniká na území ČR.

a) je držitelem českého řidičského průkazu

b) je držitelem řidičského průkazu evropského společenství nebo jiného cizího státu.

Podmínky a postup řešení

Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupin vozidel C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

a) Podání žádosti o uznání profesní způsobilost a žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádost o vydání řidičského průkazu vytiskne pracovník na přepážce.

b) Podání žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti vytiskne pracovník na přepážce.

Dotčené instituce

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – registr řidičů):

Kontakty na pracovníky registru řidičů (RŘ)

Lenka Chejnová

553 756 907

Referentka oddělení registru řidičů

Bc. Eva Vaňková

 553 756 906

  Referentka oddělení registru řidičů

 

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

a) Žádost o uznání profesní způsobilosti.

b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti – vytiskne pracovník na přepážce.

Platný doklad totožnosti, řidičský průkaz (skupiny řidičské oprávnění C1, C1+E, C, CE, D, DE, D1, D1+E), doklad o úspěšně vykonané zkoušce v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo doklad o podrobení se výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu, nebo doklad o absolvování 35 hodin školení.

Formuláře

a) Žádost o vydání řidičského průkazu (záznam profesní způsobilosti je zapsán do řidičského průkazu) vytiskne pracovník na přepážce. Žádost o uznání profesní způsobilosti. Dostupné na oddělení evidence řidičů.

b) Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče je jedinečná, tudíž není dostupná v elektronické podobě. Vypisuje pracovník elektronicky.

Správní a jiné poplatky

Uznání profesní způsobilosti řidiče (součásti řidičského průkazu) – správní poplatek je 200 Kč, pokud je požadováno vyřízení žádosti do 5 pracovních dnů, správní poplatek je 700 Kč.   Správní poplatky se hradí na pracovišti registru řidičů.

Lhůty pro vyřízení

a) 20 dnů, nebo na osobní žádost ve zkráceném termínu do 5 pracovních dnů

b) 30 dnů

Možnost řešit elektronicky

Nelze využít elektronické podání.

Právní předpisy

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Podle zákona č. 500/2004 Správní řád.

Správní trest

Podle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.