Vyřazení silničního vozidla z provozu - DEPOZIT a jeho ukončení

Upraveno: 21.02.2023

Základní informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu na základě žádosti vlastníka silničního vozidla. Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl.

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

 • zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a
 • neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, požádá-li vlastník silničního vozidla před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, tabulek s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla.

Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.) a souvisejících předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu na příslušném úřadě.

Dotčené instituce

Příslušný k vyřazení silničního vozidla z provozu je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

K ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu nebo k zápisu adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účelu jeho využití je příslušný jen ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Opavy je příslušným Odbor dopravy, Oddělení dopravně správních agend, Krnovská 71B, (I NP – technici registru vozidel):

Kontakty na pracovníky registru silničních vozidel (rsv)

Ivana Patyková

553 756 924

Technik registru vozidel

Zdeňka Vašková

553 756 911

Technik registru vozidel

Olga Laifertová, DiS.

553 756 909

Technik registru vozidel

Luděk Riedel

553 756 912

Technik registru vozidel

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

Zavřeno

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 14:00

Pátek

08:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti o vyřazení vozidla z provozu se přikládá:

 • technický průkaz vozidla (velký TP),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP); není-li zadrženo,
 • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.
 • policejní protokol, bylo-li vozidlo odcizeno (registrační doklady a tabulky RZ se přikládají, má-li je vlastník vozidla k dispozici).

K žádosti o ukončení vyřazení vozidla z provozu se přikládá:

 • technický průkaz vozidla (velký TP),

Obecní úřad ukončí vyřazení vozidla z provozu, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

K žádosti o zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití; a zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu se přikládá:

 • technický průkaz vozidla (velký TP).

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za vyřazení vozidla z provozu je 200 Kč, vyřazení odcizeného vozidla bez poplatku.

Správní poplatek za zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití je 50 Kč.

Správní poplatek za zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu je 200 Kč.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: Objednávka termínu na přepážky

Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí). V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

Správní trest

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. d), e), f) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. f), g), h) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):