Poplatky a daně

Upraveno: 03.01.2024
 • Místní poplatek za komunální odpad.
 • Místní poplatek ze psů.
 • Správní poplatek z výherních hracích přístrojů.
 • Místní poplatek z pobytu

Řeší odbor finanční a rozpočtový, oddělení daní a poplatků, pokladní služby.

Ve spolupráci s odborem životního prostředí.

Níže uvedené poplatky lze uhradit na pokladnách MMO (Horní náměstí 67, Krnovská 71B).

Místní poplatek za komunální odpad

 • Občan se stává poplatníkem za komunální odpad automaticky se vznikem trvalého bydliště na území města
 • Veškeré tiskopisy a informace mj. i o možných úlevách jsou k dispozici na oddělení daní a poplatků a v sekci formuláře (viz níže).
 • Platba 1x ročně do 31. 5.
 • Více viz poplatky obecně závazná vyhláška.

Místní poplatek ze psů

 • Majitel psa je povinen do 15 dnů od pořízení psa tuto skutečnost nahlásit na oddělení daní a poplatků
 • Platba poplatku za psa je počítána až od 3 měsíců věku psa
 • Veškeré tiskopisy a informace mj. i o možných úlevách jsou k dispozici na oddělení daní a poplatků a v sekci formuláře (viz níže)
 • Platba 1x ročně do 31. 3.
 • Více viz poplatky obecně závazná vyhláška.

Správní poplatek z výherních hracích přístrojů

 • Správní poplatek je určen na základě žádosti a rozhodnutí o provozu výherního hracího přístroje

Místní poplatek z pobytu

 • Statutární město Opava zavádí od 5. 1. 2023 obecně závaznou vyhláškou místní poplatek z pobytu.
 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
 • Sazba poplatku činí 30 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.
 • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který od poplatníků vybere poplatek a odvede jej správci poplatku.