ÚP - Žádost o územně plánovací informaci

Podle §2 vyhlášky č. 63/2013 Sb. a č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

(1) Žádost o územně plánovací informaci obsahuje

  • a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
  • b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,
  • c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),
  • d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
  • e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

(2) K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na  okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).