CzechPOINT

Upraveno: 19.01.2024

Kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

Spadá pod odbor vnitřních věcí

pracoviště podatelna, budova radnice, přízemí, Horní nám. 69

Před tím než půjdete na pracoviště CzechPOINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

VÝPISY

Výpisy z neveřejných rejstříků:

Výpis z rejstříku trestů RT

 • Obsahem daného výpisu je údaj o udělení trestu pro konkrétní fyzickou osobu.
 • O výpis žádá žadatel osobně (platný průkaz totožnosti) nebo prostřednictvím zmocněnce (plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele).
 • Žádost může být vyřízena elektronickou cestou na počkání nebo – v případě, že elektronické vyřízení není možné – lze vyžádat zpracování manuální. V případě manuálního zpracování žadatel obdrží listinu, tzv. Tiket, kde je vytištěno číslo jeho podání a instrukce, jakým způsobem si vyřízenou žádost vyzvedne. Žadatel se po uvedené době dostaví s Tiketem na kterékoliv pracoviště Czech POINT, kde na základě čísla Tiketu a dokladu totožnosti požádá o vydání výpisu. I k tomuto úkonu lze zmocnit jinou osobu a vybavit ji plnou mocí.
 • Na počkání není možné vyřídit situace, kdy žadatel požaduje do výpisu zařadit údaje z trestního rejstříku některé ze zemí EU.
 • Správní poplatek je 100 Kč.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

 • Výpisem získá žadatel informace o jeho záznamech trestných bodů. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče.
 • O výpis žádá žadatel osobně (platný průkaz totožnosti) nebo prostřednictvím zmocněnce (plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele).
 • Správní poplatek je 100 Kč.

Výpisy z veřejných rejstříků:

Výpis z rejstříku trestů právnických osob

 • Obsahem daného výpisu je údaj o udělení či neudělení trestu pro konkrétní právnickou osobu.
 • Žádat může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba a musí znát IČ dané organizace.
 • Správní poplatek je 100 Kč.

Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností) OR

 • Výpisem je možné získat informace o konkrétní podnikající osobě, kdo je vlastníkem organizace, kde má sídlo, název firmy, právní forma.
 • Žádat může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba a musí znát IČ dané organizace.
 • Dvě formy typu výpisu: výpis platných – výpis bude obsahovat informace o firmě, vztažené k aktuálnímu datu, úplný výpis – v úplném výpise budou obsaženy všechny informace, které byly zapsány ve Veřejném rejstříku po celou dobu existence firmy – tedy včetně těch, které byly z Veřejného rejstříku vymazány.
 • Správní poplatek je 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

Výpis z živnostenského rejstříku ŽR

 • Obsahuje konkrétní informaci k podnikateli, či živnostníku.
 • Žádat může jakákoliv fyzická či právnická osoba a musí znát IČ dané organizace.
 • Správní poplatek je 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

Výpis z katastru nemovitostí KN

 • Žadatel získá výpis o konkrétní nemovitosti, listu vlastnictví nebo seznamu nemovitostí, budov či jednotek. Vydává se úplný nebo částečný.
 • Žádat může jakákoliv fyzická či právnická osoba a měla by znát buď obec, katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo obec, katastrální území a parcelní číslo hledané parcely.
 • Správní poplatek je 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

Výpis snímku z katastrální mapy

 • Žadatel získá ověřený snímek katastrální mapy.
 • Žádat může jakákoliv fyzická či právnická osoba a měla by znát parcelní číslo a katastrální území nebo přesnou adresu daného objektu.
 • Správní poplatek je 100 Kč.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Tímto výpisem může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.
 • Žádat může jakákoliv fyzická či právnická osoba a měla by znát IČ dané organizace.
 • Správní poplatek je 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

Výpis z insolvenčního rejstříku IR

 • Výpisem je možné získat informaci k fyzické osobě, zda je vedena v insolvenčním rejstříku jako dlužník, nebo právnické osobě zda je v konkurzu nebo v úpadku.
 • Žádat může jakákoliv fyzická či právnická osoba a měla by znát IČ dané organizace nebo osobní údaje fyzické osoby (jméno, nynější příjmení, datum narození, rodné číslo).
 • Správní poplatek je 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

AGENDA ISDS – DATOVÉ SCHRÁNKY

Žádost o zřízení datové schránky

 • Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, k dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.
 • Zřizuje se na základě platného OP oprávněné osoby. V případě, že žádá zmocněnec, musí mít plnou moc s ověřeným podpisem a platný doklad totožnosti.
 • Zřizují si jí fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku.
 • Zdarma.

Žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

 • Provádí se při ztrátě přístupových údajů.
 • Žadatel předkládá doklad totožnosti. V případě, že žádá zmocněnec, musí mít plnou moc s ověřeným podpisem a platný doklad totožnosti.
 • První znepřístupnění je zdarma. Každé další po dobu tří let je zpoplatněno správním poplatkem 200 Kč. Po uplynutí tří let má vlastník schránky opět nárok na jedno zneplatnění zdarma.

Žádost o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

 • Může zřídit pouze oprávněná osoba nebo přidaná pověřená osoba – je třeba se prokázat platným průkazem totožnosti.  V případě, že žádá zmocněnec, musí mít plnou moc s ověřeným podpisem a platný doklad totožnosti.
 • Zdarma.

Žádost o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

 • Dochází k odejmutí oprávnění pro pověřenou osobu nebo administrátora.
 • Může žádat pouze oprávněná osoba nebo přidaná pověřená osoba – je třeba se prokázat platným průkazem totožnosti. V případě, že žádá zmocněnec, musí mít plnou moc s ověřeným podpisem a platný doklad totožnosti.
 • Zdarma.

Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

 • Touto transakcí se dočasně znepřístupní zadaná schránka (nebude možné do ní doručovat, ani z ní posílat) fyzické osoby či podnikající fyzické osoby, případně schránka právnické osoby nebo orgánu veřejné moci zřízená na žádost. Schránka tedy není zrušena, a lze ji opětně aktivovat, nicméně opakování těchto operací je omezeno. Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění.
 • Může žádat pouze oprávněná osoba nebo přidaná pověřená osoba – je třeba se prokázat platným průkazem totožnosti. V případě, že žádá zmocněnec, musí mít plnou moc s ověřeným podpisem a platný doklad totožnosti.
 • Zdarma.

Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

 • Touto transakcí se opětovně zpřístupní znepřístupněná datová schránka fyzické osoby či podnikající fyzické osoby, případně schránka právnické osoby nebo orgánu veřejné moci do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění.
 • Může žádat pouze oprávněná osoba nebo přidaná pověřená osoba – je třeba se prokázat platným průkazem totožnosti. V případě, že žádá zmocněnec, musí mít plnou moc s ověřeným podpisem a platný doklad totožnosti.
 • Zdarma.

Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM

 • Nastavením do režimu OVM (orgán veřejné moci) se schránka fyzické osoby, podnikající fyzické osoby či právnické osoby dostane do zvláštního režimu s rozšířenými možnostmi (§5a po novele). Může se pak chovat jako schránka orgánu veřejné moci a využívat možnosti tohoto typu schránek.
 • Může žádat pouze oprávněná osoba nebo přidaná pověřená osoba – je třeba se prokázat platným průkazem totožnosti. V případě, že žádá zmocněnec, musí mít plnou moc s ověřeným podpisem a platný doklad totožnosti.
 • Je nutné vždy doložit dokumentaci, dle jakého zákona a v jakém rozsahu daná právnická, podnikající fyzická nebo fyzická osoba funkci OVM vykonává.
 • Zdarma

Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM

 • Zrušením nastavení do režimu OVM (orgán veřejné moci) se schránka fyzické osoby, podnikající fyzické osoby či právnické osoby vrátí do původního standardního režimu bez rozšířených možností.
 • Může žádat pouze pověřená osoba nebo přidaná pověřená osoba – je třeba se prokázat platným průkazem totožnosti. V případě, že žádá zmocněnec, musí mít plnou moc s ověřeným podpisem a platný doklad totožnosti.
 • Fyzická nebo právnická osoba doloží skutečnost, že již nevykonává činnosti OVM.
 • Zdarma.

Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

 • Nastavením do režimu otevřeného adresování se schránka fyzické osoby, podnikající fyzické osoby či právnické osoby dostane do zvláštního režimu s rozšířenými možnostmi, kdy bude možné do datové schránky doručovat komerční datové zprávy (ne odesílat).
 • Transakce se vztahuje k určité datové schránce.
 • Může žádat pouze oprávněná osoba nebo přidaná pověřená osoba – je třeba se prokázat platným průkazem totožnosti. V případě, že žádá zmocněnec, musí mít plnou moc s ověřeným podpisem a platný doklad totožnosti.
 • Povolení dodávání dokumentů je provedeno ihned.
 • Povolení dodávání dokumentů prostřednictví poštovních datových zpráv je bezplatné. Pouze následné zasílání poštovních datových zpráv je komerční službou České pošty, s. p. a tato služba je zpoplatněna.

Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

 •  Zrušením nastavení tzv. režimu otevřeného adresování se schránka fyzické osoby, podnikající fyzické osoby či právnické osoby přepne do standardního režimu bez rozšířených možností. Do datové schránky nebude již dále možné doručovat komerční datové zprávy.
 • Může žádat pouze pověřená osoba nebo přidaná pověřená osoba – je třeba se prokázat platným průkazem totožnosti. V případě, že žádá zmocněnec, musí mít plnou moc s ověřeným podpisem a platný doklad totožnosti.
 • Zrušení dodávání dokumentů je provedeno ihned.
 • Zdarma.

Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

 • Formulář slouží pro zjištění stavu žádosti o zaslání nových přístupových údajů k datové schránce. Formulář je určen pro žadatele, kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailu, a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny.
 • Prostřednictvím tohoto formuláře je možné zjistit chybu, která způsobila nedoručení přístupových údajů.
 • Počet opakování reklamace není omezen.
 • Žadatel musí předložit číslo jednací, které je uvedeno v textu Potvrzení oznámení nebo žádosti.

KONVERZE DOKUMENTŮ

 • Je zákonem ukotvený způsob převodu dokumentu z jedné fyzické podoby do druhé za zákonem stanovených podmínek.
 • Provedením konverze je získána opačná podoba dokumentu (elektronického nebo listinného), záleží na vstupu. K dokumentu je vždy připojena ověřovací doložka, která říká za jakých podmínek byla konverze provedena a stává se nedílnou součástí samotného dokumentu. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek
 • Žádat může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

 • Úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě.
 • Konvertovaný dokument musí být opatřen elektronickým podpisem. 
 • Konvertovat je možné dokumenty ve formátu PDF ve verzi 1.3 a vyšší.
 • Elektronický dokument, který chce občan konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky občana do tzv. Úschovny (datové úložiště). V tomto případě s sebou občan přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
 • Správní poplatek je Kč 30 za každou započatou stránku.

Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

 • Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby.
 • Občan přinese listinu, kterou chce konvertovat.
 • Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoli později vyzvedne.
 • Správní poplatek je 30 Kč za každou započatou stránku. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

ZÁKLADNÍ REGISTRY

Výpisy neveřejné:

Výpis údajů z registru obyvatel

 • Tímto výpisem dostává občan přehled o údajích, které na jeho osobu stát vede.
 • O výpis žádá žadatel osobně (platný průkaz totožnosti) nebo prostřednictvím zmocněnce (plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele).
 • Správní poplatek je 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob

 • Neveřejný výpis podnikající fyzické osoby obsahuje oproti veřejnému výpisu navíc údaje o jménu a příjmení fyzické osoby – podnikatele a jeho adrese místa pobytu.
 • Žadatel musí být podnikající fyzická osoba (doklad totožnosti).
 • Správní poplatek je 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

Výpis o využití údajů z registru obyvatel

 • Výpis obsahuje data –„kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“. Lze si zvolit časové období, za které má být záznam poskytnut.
 • O výpis žádá žadatel osobně (platný průkaz totožnosti) nebo prostřednictvím zmocněnce (plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele).
 • Výpis je také poskytován ze zákona jednou ročně zdarma tomu, kdo má zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, a to za poslední kalendářní rok.
 • Správní poplatek je 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

Záznam o využívání údajů v registru osob

 • Výpis obsahuje data –„kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“. Lze si zvolit časové období, za které má být záznam poskytnut.
 • Žádá podnikající fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby, o kterém jsou údaje vedeny (doklad totožnosti a IČ).
 • Výpis je také poskytován ze zákona jednou ročně zdarma tomu, kdo má zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, a to za poslední kalendářní rok.
 • Správní poplatek je 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

 • Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se setrvalým skutečným stavem. Podáním této žádosti nejsou automaticky měněny údaje, ale pouze se zahájí správní řízení, které rozhodne, zda požadovaná změna bude provedena či nikoliv.
 • O výpis žádá žadatel osobně (platný průkaz totožnosti) nebo prostřednictvím zmocněnce (plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele).
 • Reklamační formulář – zdarma.

Žádost o změnu údajů v registru osob

 • Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se setrvalým skutečným stavem. Podáním této žádosti nejsou automaticky měněny údaje, ale pouze se zahájí správní řízení, které rozhodne, zda požadovaná změna bude provedena či nikoliv.
 • Žadatel musí být oprávněný zástupce subjektu (doklad totožnosti a IČ).
 • Reklamační formulář – zdarma.

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

 • Na základě žádosti poskytne subjekt (fyzická osoba) své údaje nebo je následně odvolá jiné fyzické nebo právnické osobě.
 • O výpis žádá žadatel osobně (platný průkaz totožnosti) nebo prostřednictvím zmocněnce (plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele).
 • Je třeba znát IČ právnické osoby nebo identifikaci fyzické osoby.
 • Zdarma.

Výpisy veřejné:

Veřejný výpis údajů z registru osob

 • Tímto výpisem dostává občan přehled o údajích, které na zvolenou právnickou osobu stát vede.
 • Žadatelem může být libovolná fyzická osoba, která musí předložit platný doklad totožnosti a měl by znát IČ dané organizace.
 • Správní poplatek je 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

KOPÍROVÁNÍ

Černobílé kopírování:

 • A4 - jednostranně - 4 Kč
 • A4 - oboustranně - 5 Kč
 • A3 - jednostranně - 8 Kč
 • A3 - oboustranně - 10 Kč

OVĚŘOVÁNÍ

 • Dle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
 • Ověření podpisu 50 Kč za každý podpis.
 • Ověření stejnopisu, opisu, kopie 30 Kč za každou i započatou stránku.