Kvalita povrchových vod

Kvalita povrchových vod se vyjadřuje v pěti stupních označovaných římskými číslicemi I – V. Třída I odpovídá velmi čisté vodě, třída V velmi silně znečištěné vodě. Pro zařazení profilu (měřícího místa) do příslušné třídy se hodnotí několik desítek parametrů v několika skupinách. Pro výsledný stupeň jakosti vody je pak určující nejhorší z dílčích výsledků. 

Na toku Opavy se nachází celkem sedm měřicích profilů. Podle údajů Povodí Odry, s. p., je voda klasifikována ve čtyřech profilech II. třídou a ve třech profilech III. třídou jakosti. Od horního toku po město Opavu vykazuje voda částečné organické znečištění a zatížení fosforem, čímž je řazena do II. třídy jakosti (mírně znečištěná voda). Pod městem Opavou se ve třech sledovaných profilech (Malé Hoštice a další níže) projevuje zatížení vyšším obsahem celkového fosforu a organického znečištění.  To pochází z vypouštěných odpadních vod z komunálních i průmyslových zdrojů města Opavy a z dalších přítoků přivádějících vodu z okolních obcí. Voda je hodnocena jako znečištěná (tř. III). Pokud jde o koncentraci dusíkatých látek a ostatní fyzikální a chemické parametry je voda zařazena do I. a II. třídy, tedy čistá a mírně znečištěná voda. Jako hlavní zdroje soustředěného vypouštění vod ovlivňující kvalitu jsou uváděny čistírny odpadních vod ve Vrbně pod Pradědem (22 l/s), Krnově (94 l/s) a Opavě (164 l/s).  

Kvalitu povrchové vody ovlivňuje lidská činnost v podobě komunálního a průmyslového znečištění a znečištění ze zemědělské činnosti. Jak vyplývá z textu výše, povrchové vody vykazují organické znečištění, které se uvádí jako biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) případně chemická spotřeba kyslíku (ChSK) a znečištění fosforem. Toto znečištění pochází hlavně z obcí a měst na toku a ze zemědělství. Povodí Odry, s. p., uvádí 23 hlavních bodových zdrojů znečištění vod, mezi které patří také ČOV Opava s hodnotou 13 tun BSK5/rok. 

Z přírodních faktorů ovlivňují kvalitu vody zejména srážky a velikost průtoků. Výsledky průběžného měření množství srážek jsou k dispozici na stránkách Povodí Odry, s. p. (nutno v mapě vybrat srážkoměrnou stanici Opava). Měřením meteorologických dat se rovněž zabývá i amatérská Automatická meteorologická stanice v Opavě. Dle jejích údajů spadlo během roku 2013 na území města cca 640 mm srážek.  

Na území města Opavy se nachází hlásný (měřicí) profil na řece Opavě. Poblíž soutoku s Opavou se také nachází hlásný profil na řece Moravici. Pomocí zařízení nazývaného limnigraf (LG) je průběžně sledován průtok. Nízký průtok a sucho ohrožují vodní ekosystémy, snižují samočistící schopnost řeky, zvyšují koncentraci škodlivin a mají dopad na vodní hospodářství. Vysoké průtoky ohrožují okolí řeky záplavami. Aktuální stav průtoku publikuje Povodí Odry, s. p., na této stránce (je třeba vybrat profil „Opava“). Tabulka Nletých průtoků na profilu LG Opava: 

Q355 (sucho) 

Q1 

Q2 

Q5 

Q10 

Q20 

Q50 

Q100 

1,16 m3/s 

45,6 m3/s 

74,3 m3/s 

124 m3/s 

171 m3/s 

226 m3/s 

312 m3/s 

388 m3/s 

Zdroj: Povodí Odry, s. p. 

Nletý průtok je obecně znám jako „Nletá voda“. To znamená, že např. hodnota 312 m3/s (Q50) je „padesátiletá voda“. Největší zaznamenaný průtok na tomto hlásném profilu byl naměřen o „velké povodni“ 7. 7. 1997, kdy řekou protékalo 647 m3 za sekundu.