Nástroje odpadového hospodářství

Nakládání s odpady zajišťuje společnost Technické služby Opava, s. r. o., která provádí svoz komunálního odpadu včetně separovaných složek, provozuje třídicí linku a 3 sběrné dvory. 

Na zajištění třídění hlavních složek odpadu od občanů (papír, plasty a sklo) se významně podílí společnost EKO-KOM, a. s., která je autorizovanou obalovou společností zajišťující zpětný odběr odpadů z obalů. Společnost EKO-KOM, a. s., koupila na konci roku 2012 všechny barevné kontejnery v Opavě a současně v prosinci 2012 uzavřela se statutárním městem Opava smlouvu o bezplatné výpůjčce barevných kontejnerů městem.

Na podobném principu spolupracuje město v rámci zpětného odběru elektrozařízení s kolektivními systémy zajišťujícími zpětný odběr jednotlivých skupin elektrozařízení (ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP). Při zajišťování sběru použitého textilu město navázalo spolupráci se společnostmi Diakonie Broumov, s. r. o., TextilEco, a. s. a naposledy s Armádou spásy

Na mapovém portálu města Opavy naleznete mapové aplikace s tématikou odpadového hospodářství:

 

Plán odpadového hospodářství

Město Opava má povinnost jakožto původce odpadu mít zpracovaný plán odpadového hospodářství. Tento dokument je zpracováván vždy na minimální dobu 5 let a jsou v něm veškeré informace o produkci i nakládání s odpadem na území města.

Více...

Sběr tříděných složek odpadu

Na území města je k dispozici téměř 950 nádob na separaci odpadu (papíru včetně nápojového kartonu, plastů včetně potravinářských plechovek a skla). Kromě toho byly do domácností v letech 2018 - 2019 rozdány hnědé popelnice na bioodpad. Tyto nádoby byla z 85% financovány z operačního programu Životní prostředí. V roce 2019 byly rozmístěny kontejnery v následující skladbě: 

Objem kontejneru modrý žlutý zelený hnědý
1100 lt 336 380 230  
240 lt 25 12 10 5000

 

Co kam patří?

MODRÝ KONTEJNER noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, karton, papírové obaly (např. sáčky) a nápojové kartony
ŽLUTÝ KONTEJNER sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Dále sem patří plechovky od potravin a nápojů (zapáchající je vhodné vyčistit), které se na dotřiďovací lince separují
ZELENÝ KONTEJNER láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
ČERVENÝ KONTEJNER drobná elektronika (elektropřístroje), zejména audio technika, výpočetní technika a její příslušenství, telefony, CD a DVD (bez obalu) apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Do malého otvoru patří monočlánky
BÍLÝ, ČERVENÝ A ORANŽOVÝ KONTEJNER textil, oblečení, ložní prádlo, boty, plyšové hračky
HNĚDÉ POPELNICE tráva, listí, padané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky zeleniny a ovoce, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z ořechů, dřevěné piliny, nadrcený či nadrobno nastříhaný odpad z ořezu stromů a keřů
ČERNÉ POPELNICE S ORANŽOVÝM VÍKEM jedlé oleje a tuky neznečištěné většími mechanickými nečistotami, saponáty, vodou apod. v uzavřených pevných obalech, např. v PET lahvích

Více... 

Pytlový sběr

V rámci zkvalitňování systému nakládání s komunálním odpadem na svém území provádí město Opava prostřednictvím svozové společnosti Technické služby Opava, s. r. o., mobilní sběr tříděných odpadů v Kylešovicích, Jaktaři a v Kateřinkách. Pro tento účel slouží plastové pytle. Žluté pytle jsou určeny na plastový odpad a plechovky od potravin a nápojů,  modré pytle na papír a oranžové na tetrapak. Pytle jsou k dispozici na odboru životního prostředí MMO, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, Krnovská 71C.

Více...

Zpětný odběr elektrozařízení

Elektrozařízení není běžný odpad. Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí, nástroje již nejsou podle zákona odpadem, ale zpětně odebíraným elektrozařízením. Toto je však splněno jen tehdy, jedná-li se o kompletní použitý výrobek. Kromě červených kontejnerů na elektrozařízení a sběrných dvorů je možné vysloužilý elektrický spotřebič odevzdat na nově vytvořeném místě zpětného odběru ve sběrně surovin společnosti RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s. r. o., ve Vávrovicích, případně u prodejce při nákupu spotřebiče nového. 

Více...

Stavební odpad

Jedná se o cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě, umyvadla, toalety, kachličky apod. Menší množství odpadu cca do 100 kg/osobu/měsíc odeberou sběrná místa (sběrné dvory) s výjimkou stavebního odpadu s obsahem dehtu a azbestu. Větší množství je nutno uložit na řízené skládky, popř. si lze objednat velkoobjemový kontejner u oprávněných osob. Stavební suť může být oprávněnými osobami ukládána v rámci rekultivací případně recyklována. Oprávněné osoby jsou uvedeny v aktuálním seznamu oprávněných osob k převzetí odpadů na stránkách Ministerstva životního prostředí

Více...

Autovraky

Podle § 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je možné vyřadit vozidlo z registru vozidel po předložení potvrzení o předání autovraku provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností. Firmy oprávněné k odběru autovraků jsou uvedeny v aktuálním seznamu oprávněných osob k převzetí odpadů na stránkách Ministerstva životního prostředí. 

Více...

Sběr šatstva a textilu

Sběr šatstva, textilu a obuvi provádí ve městě Opava dvě společnosti, a to společnost Diakonie Broumov s.r.o. a společnost REVENGE, a.s. První z nich má na území města rozmístěno 7 velkoobjemových kontejnerů (cca 2 x 3,5 x 2m) meruňkové barvy a druhá společnost 30 vysokých bílých kontejnerů (115 x115 x 210 cm). 

Rozmístění kontejnerů na textil na území města Opavy naleznete v mapové aplikaci s názvem Sběrné dvory a třídění odpadu umístěné na mapovém portále města.

Co vše je možné do kontejneru odevzdat: 

  • Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské).
  • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,...  
  • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) .
  • Peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spacáky,...
  • Obuv (prosíme svázat gumičkou, aby se páry neztratily).
  • Plyšové hračky (Diakonie), všechny vyjma elektronických (Revenge-bílé kontejnery).
  • Tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční (Diakonie),  společnost Revenge (bílé kontejnery) nemá u této komodity podmínky.
  • Do kontejneru nepatří znečištěné průmyslové odstřižky, mokré, plesnivé, silně znečištěné věci (olejem) apod.

Kompostování odpadu

Odhaduje se, že bioodpad je ve směsném domovním odpadu zastoupen až ze třiceti procent. Pokud bychom jej kompostovali, snížili bychom až o třetinu množství hmoty, kterou musíme uskladnit na skládkách nebo spálit ve spalovnách. Navíc hnilobný proces organického odpadu na skládkách vytváří metan – plyn, který se silně podílí na globálním oteplování.  

Více...

Domácí kompostování

Město Opava v roce 2012 využilo možnosti získat finanční prostředky na nákup kompostérů formou dotace z Operačního programu životní prostředí. Podpora spočívala v  bezplatném dodání kompostérů těm občanům, kteří vlastní nebo mají v pronájmu na území města a městských částí zahrádku, zapojí se do projektu a o kompostér projeví zájem. Výdej 2303 kompostérů o celkové kapacitě 2483 m3 probíhal na podzim 2013. 

Více...

Sběrné dvory

Sběrné dvory slouží k odkládání velkoobjemových, kompostovatelných, nebezpečných odpadů a vysloužilého elektrozařízení z činnosti fyzických osob pro obyvatele Opavy a dále sběrný dvůr na ulici Přemyslovců pro odkládání vysloužilého elektrozařízení z činnosti fyzických i právnických osob. Současně zde lze odevzdávat v omezené míře stavební odpad. 

Rozmístění sběrných dvorů na území města Opavy naleznete v mapové aplikaci s názvem Sběrné dvory a třídění odpadu.

Více...

Míra třídění odpadů

V tabulce je uvedeno množství a skladba složek komunálního odpadu vytříděných prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných nádob a komerčních sběren. 

DRUH VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU 2015 2020
tun/rok % tun/rok %
PAPÍR 1719,3 17,0 2059,7 18,06
PLASTY (SMĚSNÉ) 708,6 7,0 1183,1 10,37
SKLO 675,8 6,7 852,7 7,48
KOVY 3664,9 36,3 1126,3 9,87
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 774,9 7,7 3562,7 31,24
NEBEZPEČNÝ ODPAD Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU 15,9 0,2 19,0 0,17
OBJEMNÝ ODPAD 2535 25,1 2602,1 22,81
CELKEM 9894,4 100 11405,6 100

Výtěžnost třídění odpadu

Následující tabulka a graf ukazuje vývoj množství vytříděných hlavních složek komunálního odpadu od roku 2002–2019 (údaje v tunách).

ROK Papír Plasty Sklo
2002 134,1 191 339,1
2003 262 349 371,1
2004 260,6 375 384,9
2005 350,7 410,8 469,8
2006 505,8 475,1 506,3
2007 623,4 570,4 582,2
2008 729,2 625,7 630,7
2009 1181,7 638,7 609
2010 857,3 675,1 688,3
2011 566,1 703,9 703,2
2012 526,1 689,2 684,2
2013 544,9 702,4 688,5
2014 546,8 703,8 696,6
2015 573,3 708,6 675,8
2016 648,6 802,1 684,3
2017 641,5 851,9 750,9
2018 743,3 890,1 780,4
2019 845,9 915,8 806,6
2020 1099,0 1183,1 860,0

 

Mimořádný nárůst papíru v roce 2009 byl způsoben "papírovou krizí", kdy ceny ve sběrných surovinách klesly takovým způsobem, že se občanům nevyplatil odvoz do sběru a odkládali papír do kontejnerů. Pokles sběru papíru v roce 2011 je způsoben mimořádným nárůstem vykrádání městských kontejnerů. Rok 2012 se již vyznačuje stagnací, resp. mírným poklesem, což může souviset s novým trendem klesající hmotností obalů. Následující postuný nárůst je možno spojit s postupným rozšiřováním sítě kontejnerů.

Soutěž o keramickou popelnici

Společnost EKO-KOM, s. r. o., společně s Moravskoslezským krajem hodnotí od roku 2006 výsledky obcí v odděleném sběru a recyklaci komunálních odpadů a vyhlašuje výsledky v soutěži o keramickou popelnici. Město Opava se od začátku umisťuje v kategorii obcí nad 4000 obyvatel v první desítce oceňovaných. V prvním ročníku jsme zvítězili a od té doby jsme byli nejhůře osmí a naposledy již podruhé třetí. Hodnotí se sběr papíru, skla, plastů a nápojového kartónu na jednoho obyvatele. Všechny obce umístěné dříve do 10. místa a od roku 2014 do 5. místa získávají symbolickou cenu „keramickou popelnici“. Trvalé umístění na předních příčkách je, doufáme, odrazem odpovědnosti občanů a jejich vztahu k životnímu prostředí.

Environmentální výchova v oblasti odpadů

Výchova a vzdělávání v oblasti odpadové problematiky je silně zakořeněná na školách – jedná se snad o nejvíce rozebírané téma v oblasti životního prostředí. Na většině škol jsou rozmístěny koše na tříděný odpad, školy jsou zapojeny do mnoha sběrových soutěží (sběr papíru, hliníku – soutěž pořádá město Opava, elektra, na ZŠ a MŠ Vávrovice dokonce probíhá sběr vysmaženého oleje, mimo odpady sběr kaštanů a žaludů pro myslivce, sběr PET víček, na některých školách se provozuje vlastní kompostování).  

Školy jsou zapojeny do recyklohraní, navštěvují je lektoři ze společnosti EKO-KOM s programem Tonda Obal na cestách. Odbor školství v rámci vzdělávání pedagogů zorganizoval za poslední tři roky dva vzdělávací semináře pro učitele na téma odpady s exkurzemi na třídicí linku a skládku. Učitelé s dětmi připravují třídní projekty na téma třídění odpadů.  

V rámci grantů města získala ZŠ TG Masaryka dotaci na projekt „Ecocomando“ – žáci pořádali sběrové akce ve městě a při nich oslovovali veřejnost a diskutovali s lidmi o třídění. Funguje domluvená spolupráce s odborem ŽP, kdy školy, které chtějí udělat úklidovou akci, dostanou zdarma pytle na odpad a zajistíme jim odvoz sběru – tato možnost je školami široce využívaná. Oblibu získává zakládání Hřbitova odpadků (informace o způsobu a době rozkladu odpadů) na školních zahradách. 

Jako příklad pro občany slouží projekt Environmentálně šetrný provoz MMO, v rámci kterého bylo zavedeno třídění odpadů na MMO. 

Kdo může převzít odpad?

Na stránkách informačního systému životního prostředí Moravskoslezského kraje najdete seznam zařízení, které v kraji mají oprávnění k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy a výdaje na nakládání s odpady

V nakládání s odpady tvoří největší část příjmů poplatky za svoz odpadů. Dále město získává odměnu od společnosti EKO-KOM za vytříděný odpad a několik milionů korun tvoří příjmy z prodeje druhotných surovin.

Na druhou stranu stranu největší položkou ve výdajích je samotný svoz a odstranění komunálního odpadu. Mezi výdaje se počítají také náklady na tříděný sběr, sběrné dvory nebo třeba odstraňování černých skladek a jarní a podzimní úklidy města.

V současnosti je systém nastaven tak, že město doplácí na likvidaci odpadu více než 30 %. 

Největší nárůst na výdajové straně způsobil nově zavedený svoz bioodpadu. Jedná se o enviromentálně příznivou službu, která se však ekonomicky vyplatí až v delším časovém horizontu s ohledem na navrhované legislativní změny, kdy má dojít k razantnímu zvýšení poplatků za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky.

Ke stažení