Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody:

  1. Směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptácích („směrnice o ptácích“) na základě které se vyhlašují ptačí oblasti za účelem ochrany ptáků.
  2. Směrnice 92/43/EHS, o ochraně stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“), na základě které se vyhlašují evropsky významné lokality, za účelem ochrany přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

V rámci soustavy Natura 2000 se v okolí Opavy nachází čtyři evropsky významné lokality.

Údolí Moravice

Lokalita se nachází jihovýchodně od obce Žimrovice. Údolí provází tok řeky Moravice a některých přítoků přibližně od Albrechtického mlýna do Hradce nad Moravicí. Rozloha celého území je 223 ha. Údolí Moravice je tvořeno zachovalými přirozenými porosty listnatých a smíšených lesů v zaříznutém údolí přirozeně meandrující řeky Moravice. Vyskytuje se zde brouk střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), motýl přástevník kostivalový (Calliomrpha quadripunctaria) a ryba vranka obecná (Cottus gobio), která je bioindikátorem kvality vody.

Více informací zde.

Hněvošický háj

Lokalita se nachází jihovýchodně od obce Hněvošice v Opavské pahorkatině. Jedná se o izolovaný lesní komplex o rozloze 70 ha. Vegetace Hněvošického háje je utvářena mísením mezofilních druhů s karpatskými prvky a teplomilnými taxony. Z Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky se zde nachází celá řada druhů, jako jsou například: udatna lesní (Aruncus vulgaris), ostřice hubená (Carex strigosa), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), přeslička největší (Equisetum telmateia), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon).

Více informací zde.

Jakartovice

Lokalita se nachází mezi obcemi Jakartovice a Mladecko, asi 15 km od Opavy. Jedná se o komplex podmáčených psárkových luk v nivě řeky Hvozdnice, který přirozeně meandruje v údolí. Na tomto podmáčeném biotopu se vyskytuje motýl modrásek bahenní (Maculinea nausithous), jehož housenky se živí listy byliny krvavce totenu (Sanguisorba officinalis).

Více informací zde (pdf).

Štola Jakartovice

Lokalita se nachází asi 1,2 km od obce Jakartovice. Nachází se pod severním okrajem rozsáhlé haldy břidlicové hlušiny. Jílovitá břidlice se zde v minulosti těžila, což dokládají pozůstatky po těžbě v širokém okolí. Nacházejí se zde zatopené lomy, haldy, nebo také pozůstatky po obvodových zdech domků v podobě zídek. Štola kdysi zřejmě sloužila jako odvodňovací překop lomu. Je tvořena systémem chodeb, kde nalézají v zimním období útočiště netopýři. Zejména netopýr velký (Myotis myotis) nebo také vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

Více informací zde.