Maloplošná zvláště chráněná území

V okolí Opavy se nachází celá řada území významných z hlediska ochrany přírody a krajiny. Tato tzv. maloplošná zvláště chráněná území dělíme na národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památky.

Kaluža  (Národní přírodní rezervace)

Porosty přirozených květnatých bučin a suťových lesů v komplexu přírodního prostředí údolního toku Moravice ve východní části Nízkého Jeseníku.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:  Lesní Albrechtice, Žimrovice
VÝMĚRA: 57,03 ha 
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 320 až 482 m n. m. 
VYHLÁŠENO: 1970 

Více informací zde.

Hořina (Národní přírodní rezervace)

Meandrující tok s pestrou vodní faunou a zachovalými břehovými porosty, na přilehlých loukách bohatá populace šafránu Heuffelova.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Brumovice u Opavy, Velké Heraltice
VÝMĚRA: 22,30 ha
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 318 až 350 m n. m.
VYHLÁŠENO:

1948 

Více informací zde.

Hvozdnice (Přírodní rezervace)

Meandrující tok místy odkrývající skalní podloží. Druhově pestrá společenstva rybníků, mokřadů a zbytků lužních lesů, refugium mnoha druhů ptáků a obojživelníků.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Slavkov u Opavy, Štáblovice, Uhlířov
VÝMĚRA: 56,24 ha
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 270 až 291 m n. m.
VYHLÁŠENO: 1989 

Více informací zde.

Hněvošický háj (Přírodní rezervace)

Přirozená lipová doubrava s prvky karpatské květeny, refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh..

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Hněvošice
VÝMĚRA: 67,71 ha 
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 264 až 315 m n. m.
VYHLÁŠENO: 1969

Více informací zde.

U Leskoveckého chodníka (Přírodní rezervace)

Porosty acidofilních bučin přirozeného charakteru, v úzkých údolích potoků částečně zachovaná společenstva jasanových olšin.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Skřipov
VÝMĚRA: 28,97 ha
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 449 až 499 m n. m.
VYHLÁŠENO: 1969 

Více informací zde.

Hůrky (Přírodní památka)

Unikátní různověký smíšený lesní porost s dominantním podílem původního sudetského modřínu.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velké Heraltice
VÝMĚRA: 16,04 ha
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 382 až 438 m n. m.
VYHLÁŠENO: 1995 

Více informací zde.

Heraltický potok (Přírodní památka)

Meandrující vodní tok s mrtvými rameny a pravidelně zaplavované mokřadní louky. Lokalita s druhově bohatou faunou obratlovců.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Jamnice, Neplachovice, Štemplovec
VÝMĚRA: 14,39 ha
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 291 až 296 m n. m.
VYHLÁŠENO: 1991

Více informací zde.

Úvalenské louky (Přírodní památka)

Zbytky unikátních slatinných luk v nivě řeky Opavy s bohatou populací břízy tmavé.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Brumovice u Opavy
VÝMĚRA: 6,5 ha
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 286 až 288 m n. m.
VYHLÁŠENO: 1957 

Více informací zde.

Otická sopka (Přírodní památka)

Pozůstatek sopky z období spodního miocénu, výchoz čedičové horniny odkryt v lomu pod vrcholem.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Otice, Slavkov u Opavy
VÝMĚRA: 10,44 ha 
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 262 až 311 m n. m. 
VYHLÁŠENO: 1991 

Více informací zde.

Jakartovice (Přírodní památka)

Předmětem ochrany je motýl modrásek bahenní (Maculinea nausithous), který se zde vyskytuje na lučních porostech a plochách s výskytem byliny krvavce totenu (Sanguisorba officinalis). Přírodní památka Jakartovice byla vyhlášena jako evropsky významná lokalita. 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Deštné, Jakartovice, Mladecko
VÝMĚRA: 13,02 ha 
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 336 až 350 m n. m. 
VYHLÁŠENO: 2013

Více informací zde.

Štola Jakartovice (Přírodní památka)

Pozůstatek po těžbě jílovitých břidlic v okolí Jakartovic. Předmětem ochrany je zde netopýr velký (Myotis myotis), který v chodbách zdejší štoly zimuje. Přírodní památka Štola Jakartovice byla vyhlášena jako evropsky významná lokalita. 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Jakartovice
VÝMĚRA: 0,0376 ha
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 424 až 426 m n. m. 
VYHLÁŠENO: 2014

Informace o chráněných územích či naučných stezkách Opavska najdete také v publikaci Chráněná území Opavska z roku 2004.

Ke stažení